26 sep. 2023
Kolleger arbejder med post-its på glasvæg

Henstand med betaling af skatter i forbindelse med klagesager

Af Thomas Dalgaard Andersen

Manager, Business Tax Services, EY Danmark

Skatterådgiver med kompetencer inden for omstrukturering og generationsskifte af ejerledede virksomheder samt fradrag for forskning- og udviklingsomkostninger.

26 sep. 2023
Relaterede emner Tax

Ved påklage af en afgørelse fra Skatteforvaltningen kan man under visse betingelser opnå henstand med betalingen af et skattebeløb.

Opsummering
  • Ved klage over en afgørelse fra Skatteforvaltningen kan opnås henstand med skattebetalingen.
  • Der kan som udgangspunkt opnås henstand med betaling af alle skatter og afgifter – dog ikke told.
  • Henstanden er gældende i 4 år eller til klagesagen afsluttes.

En klage over en afgørelse fra Skatteforvaltningen har ikke opsættende virkning, hvorfor udgangspunktet er, at en borger/virksomhed (”skatteyder”) skal betale det beløb, som skatteyderen er pålagt at betale i henhold til afgørelsen fra Skatteforvaltningen.

Der er dog mulighed for at kunne vente med at betale det pålagte skattekrav.

Når en skatteyder påklager en afgørelse truffet af Skatteforvaltningen til en højere instans, kan Skattestyrelsen under nærmere omstændigheder give henstand med betaling af den skat, som man er blevet pålagt at betale. Man skal dog være opmærksom på, at henstand med betaling ikke afskærer Skatteforvaltningen fra at kunne foretage modregning i udbetalinger fra det offentlige.

Det er Skattestyrelsen, der har kompetencen til at bevilge henstand i forbindelse med en klage. Adgangen til henstand med betaling af skatter i henhold til afgørelse er reguleret i Skatteforvaltningslovens § 51.

Hvad skal der til for at få henstand?

Det er en betingelse for at opnå henstand, at der laves en skriftlig anmodning om henstand til Skatteforvaltningen. I forbindelse med anmodningen skal skatteyderen medsende dokumentation for, at afgørelsen er påklaget og/eller, at der er indleveret stævning til domstolene.

Det er yderligere en betingelse, at det beløb, der søges henstand for, er opkrævet særskilt fra skatteyderen.

Som udgangspunkt kan opnås henstand for alle typer af skattebeløb, herunder bl.a.:

  • Skat 
  • Afgifter – herunder gaveafgifter
  • Punktafgift
  • Afledte momskrav
  • Lønsum
  • Afledte arbejdsmarkedsbidrag
  • Sager om genoptagelsesanmodning, hvor rigtigheden af den afgørelse, der ligger til grund for kravet er til behandling hos Skatteforvaltningen

I visse tilfælde kan der ikke anmodes om henstand, herunder bl.a. for betaling af told, indregnet restskat og registreringsafgift i det omfang, der efter lov om registreringsafgift skal stilles depositum for registreringsafgiftens betaling.

Herudover kan der ikke opnås henstand ved fx klagesager over bindende svar, klager indgivet til Folketingets Ombudsmand, klager over afslag på anmodning om genoptagelse af indkomstansættelse og klager over afslag på anmodning om tilladelse til selvangivelsesomvalg.

Selvom der opnås henstand med betalingen af skattekravet, kan Skatteforvaltningen foretage modregning i udbetalinger fra det offentlige til skatteyderen.

Varighed af henstand

Skatteforvaltningen giver som udgangspunkt henstand for 4 år ad gangen eller indtil klagesagen er afgjort. Skatteydere kan dog opnå henstand for det tidsrum, hvor klagesagen er under behandling. Hvis klagesagen varer over 4 år, skal der efter 4 år indleveres en ny ansøgning om henstand.

Hvis en administrativ afgørelse indbringes for domstolene, eller hvis en dom ankes, skal der også indgives en ny ansøgning om henstand.

Er der et retskrav på henstand?

Man skal være opmærksom på, at, der ikke er et retskrav på at få henstand med betalingen, selvom man opfylder betingelserne til at få henstand. Ved en modtagelse af en ansøgning om henstand vurderer Skattestyrelsen, om henstanden vil forringe muligheden for senere at inddrive kravet. Der er også mulighed for at Skattestyrelsen kan betinge henstanden med, at der stilles betryggende sikkerheder.

Der kan ikke opnås henstand, hvis henstand med betalingen medvirker til, at der er en nærliggende fare for, at skatten ikke vil blive betalt. En sådan fare kan fx foreligge, hvor skatteyderen er ved at flytte til udlandet eller er mistænkt i en straffesag.

I Højesterets afgørelse, gengivet i SKM2014.198.HR, fastslog Højesteret bl.a., at der som udgangspunkt skal gives henstand med betaling under en klagesag, når de modtager en anmodning herom. I sagen nåede Højesteret efter en samlet vurdering frem til, at skatteyderen skulle nægtes henstand, idet henstanden ville indebære en nærliggende fare for, at skatte- og afgiftskravet ikke ville kunne inddrives.  Højesteret lagde bl.a. vægt på, at skatteyderen i mere end et år havde drevet uregistreret virksomhed uden løbende afregning af skat og moms, ligesom at skatte- og afgiftskravet vedrørte forhold, som der var begrundet i mistanke om skattesvig af særlig grov karakter.

Der er ikke i loven eller forarbejderne til Skatteforvaltningslovens § 51 angivet hvilke kriterier, der lægges vægt på i vurderingen af, om der i en given situation skal nægtes henstand eller kræves sikkerhedsstillelse som betingelse for henstand. I praksis vil spørgsmålet om, hvorvidt ansøgningen skal afvises eller ej, derfor altid bero på en samlet vurdering.

Skattestyrelsen har som alternativ til afvisning af ansøgningen om henstand også mulighed for at kræve sikkerhedsstillelse på skattebeløbet fra skatteyderen som betingelse for at opnå henstand.

Renter

Selvom man opnår henstand, løber der fortsat renter på skattekravet fra den oprindelige betalingsfrist, og indtil hele beløbet er betalt. Henstanden omfatter også de påløbne renter.

Henstandsbeløbet forrentes med rentesatsen i den pågældende lov, som skatten skulle opkræves efter. Denne rente vil blive opkrævet sammen med henstandsbeløbet, såfremt klagesagen tabes.

Hvis man har mulighed for at betale kravet, vil dette derfor ofte være en økonomisk bedre mulighed for skatteyderen, da skatteyderens tilbagebetalingskrav modsat forrentes, hvis skatteyderen opnår medhold i en klagesag.

Du er altid velkommen til at kontakte os

Har du konkrete spørgsmål til henstand med skattebetalinger i forbindelse med klagesager, er du altid velkommen til at kontakte din EY-revisor eller EY’s skatteafdeling.

Sammendrag

Skatteydere kan ikke blot undlade at betale en skat, som skatteyderen pålægges at betale som følge af en afgørelse fra Skatteforvaltningen, fordi Skatteyderen er uenig i afgørelsen. For at udskyde betalingstidspunktet skal skatteyderen ansøge om henstand. Med en henstand kan betalingstidspunktet af skat eller afgifter i henhold til en afgørelse udskydes til efter, at klagesagen er færdigbehandlet. Der kan som udgangspunkt opnås henstand med betaling af alle skatter og afgifter med undtagelse af told.

Om denne artikel

Af Thomas Dalgaard Andersen

Manager, Business Tax Services, EY Danmark

Skatterådgiver med kompetencer inden for omstrukturering og generationsskifte af ejerledede virksomheder samt fradrag for forskning- og udviklingsomkostninger.

Related topics Tax