17 jun. 2020
Lempelser af udlandsrelaterede skatteregler for personer

Lempelser af udlandsrelaterede skatteregler for personer

Af EY Danmark

EY er en af verdens førende organisationer inden for revision, skat, transaktioner og rådgivning.

17 jun. 2020
Relaterede emner Tax COVID-19

Skattemæssig lempelse hvis du er blevet begrænset i, hvor du kan opholde dig eller udføre dit arbejde pga. COVID-19-rejserestriktioner.

Kort fortalt:
  • En person, der er fuldt skattepligtig i Danmark, kan få nedsat skatten af lønindkomst optjent under et ophold i udlandet på mindst 6 måneder.
  • Betingelsen om, at ophold i Danmark i enhver 6 måneders periode af udlandsopholdet højst har en sammenlagt varighed af 42 dage, lempes pga. COVID-19.
  • Forskere og visse andre højt kvalificerede medarbejdere kan få en særlig lempelig beskatning af lønindkomst, når de kommer til Danmark for at arbejde.

Folketinget har den 9. juni 2020 vedtaget en række midlertidige lempelser, der har til formål at afbøde nogle af de skattemæssige konsekvenser for personer, der som følge af COVID-19-rejserestriktionerne er blevet begrænset i, hvor de kan opholde sig og/eller udføre deres arbejde.

Ligningslovens § 33A

Efter ligningslovens § 33A kan en person, der er fuldt skattepligtig i Danmark, fx fordi vedkommende har bolig og familie her i landet, få nedsat skatten af lønindkomst optjent under et ophold i udlandet på mindst 6 måneder. Det er en betingelse, at ophold i Danmark i enhver 6 måneders periode af udlandsopholdet højst har en sammenlagt varighed af 42 dage, og at opholdene i Danmark skyldes ferie eller lignende eller nødvendigt arbejde med direkte forbindelse til udlandsopholdet, fx nødvendig afrapportering, nødvendige møder eller deltagelse i kursus.

Der stilles normalt ret strenge krav til, hvornår arbejdet i Danmark anses for nødvendigt arbejde med direkte tilknytning til arbejdet i udlandet. Hjemmearbejde under ophold i Danmark anses ikke for sådant nødvendigt arbejde. Løn optjent under nødvendigt arbejde i Danmark er ikke omfattet af skattelempelsen.

Som følge af COVID-19-rejserestriktionerne vil der være medarbejdere, der ikke kan opfylde 42 dages betingelsen. De kan have valgt at rejse til Danmark, fordi de har familie her, eller de kan være ”strandet” i Danmark, fordi de rejste til Danmark på ferie mv., før rejserestriktionerne blev indført, og derfor ikke har kunnet rejse tilbage til arbejdslandet igen.

For at afværge at sådanne medarbejdere mister muligheden for den lempelige beskatning efter ligningslovens § 33A, indføres en midlertidig ordning, hvorefter medarbejderne kan vælge at se bort fra opholdet i Danmark i perioden fra og med den 9. marts 2020 til det tidspunkt, hvor arbejdet i udlandet genoptages, dog senest til og med den 30. juni 2020, det vil sige i alt højst 3 måneder og 23 dage.

Optællingen af de 42 dage i Danmark kan således stilles i bero indenfor denne periode, hvor medarbejderen opholder sig i Danmark, men de almindelige betingelser om 6 måneders udlandsophold og højst 42 dage i Danmark forud for og efter perioden skal opfyldes.

”Prisen” for at opretholde muligheden for beskatning efter ligningslovens § 33A i øvrigt er, at lønindkomsten, der optjenes under opholdet i Danmark, beskattes som almindelig lønindkomst, uanset om medarbejderne i perioden har arbejdet, holdt ferie, afspadseret eller måske endda været syg.

Valget skal foretages senest den 1. maj 2021 med mulighed for omvalg senest den 30. juni 2022.

Eksempel:
En medarbejder har arbejdet i Spanien fra den 1. november 2019 og har kun været i Danmark på juleferie i 14 dage i december 2019. Medarbejderen rejser til Danmark den 15. marts 2020 og har som følge af rejserestriktionerne ikke mulighed for at vende tilbage til Spanien før den 1. juli 2020. Medarbejderen har ikke kunnet nå at være 6 måneder i udlandet, inden han måtte forblive i Danmark, og ville derfor normalt ikke kunne få skattelempelse efter ligningslovens § 33A. Han nåede kun at være ude i 4 måneder og 14 dage.

Hvis hans udlandsarbejde fra den 1. juli 2020 sammen med perioden 1. november – 15. marts får en varighed af mere end 6 måneder, dvs. udlandsopholdet varer mindst til den 17. august 2020, og han højst opholder sig i Danmark i 18 dage i perioden 1. juli – 17. august 2020, vil han alligevel kunne opnå skattelempelse i lønnen optjent under udlandsopholdet, på betingelse af at lønnen under opholdet i Danmark i perioden 15. marts – 30. juni beskattes som almindelig lønindkomst uden lempelse.

Fuld skattepligt

Personer med bolig i Danmark bliver først fuldt skattepligtige til Danmark, når de tager ophold her i landet. Det gælder dog ikke, hvis ophold her i landet er kortvarigt pga. ferie eller lignende. Ifølge praksis vil et uafbrudt ophold her i landet af en varighed op til 3 måneder, eller samlede ophold på i alt op til 180 dage inden for et tidsrum på 12 måneder, ikke medføre den fulde skattepligts indtræden. Hvis det uafbrudte ophold her i landet varer over 3 måneder, eller de samlede ophold her i landet varer over 180 dage inden for et tidsrum på 12 måneder, vil den fulde skattepligt til Danmark, indtræde.

På grund af COVID-19 og landenes rejserestriktioner, herunder Danmarks, er der mange udlandsdanskere, som er taget til Danmark, og som snart ville have (eller allerede havde) et uafbrudt ophold i Danmark af over 3 måneders varighed. Det er disse personer, som den midlertidige lempelse af reglerne om den fulde skattepligts indtræden, skal komme til undsætning.

Der gælder særlige regler, hvis opholdet skyldes udøvelse af erhvervsmæssige aktiviteter her i landet. Personer med bopæl i Danmark, der udfører erhvervsmæssig aktivitet, mens de opholder sig i Danmark, bliver som udgangspunkt fuldt skattepligtige med det samme, fordi der ikke er tale om ferie eller lignende, medmindre arbejdet undtagelsesvis er udtryk for enkeltstående og sporadiske indtægtsindtægtsgivende aktiviteter.

Midlertidig lempelse af reglerne om indtræden af fuld skattepligt under COVID-19

Den midlertidige lempelse af reglerne for indtræden af fuld skattepligt til Danmark, som Folketinget vedtog den 9. juni 2020, vil gøre det muligt for personer med bopæl i Danmark at vælge, at der ikke skal indtræde fuld skattepligt ved uafbrudt ophold i Danmark over 3 måneder og samlede ophold over 180 dage inden for et tidsrum af 12 måneder, hvis overskridelsen skyldes ophold i Danmark fra og med den 9. marts til og med den 30. juni 2020.

Hvis udlandsdanskerens uafbrudte ophold her i landet for eksempel har varet over 3 måneder inden for perioden fra og med den 9. marts til og med den 30. juni 2020, kan han/hun vælge, at den fulde skattepligt ikke skal indtræde.

Dette valg skal udlandsdanskeren foretage senest 1. maj 2021 ved at afgive oplysninger som begrænset skattepligtig.

Hvis udlandsdanskeren senest 1. maj 2021 vælger at benytte sig af denne midlertidige valgordning, vil valget medføre, at der vil kunne udføres arbejde i Danmark i den angivne periode, uden at der indtræder fuld skattepligt. Dette gælder, selv om det udførte arbejde ikke anses for enkeltstående eller sporadisk.

Valget har dog en ’pris’. ’Prisen’ er, at Danmark har ret til at beskatte udlandsdanskerens løn- og honorarindkomst, der kan anføres til perioden fra og med 9. marts til og med den 30. juni 2020, dog kun i det omfang, personen opholder sig her i landet. Der er således tale om en udvidelse af de interne danske skattepligtsregler.

Det bemærkes dog, at Danmarks beskatningsret kan være begrænset af en dobbeltbesatningsoverenskomst.

Reglerne om midlertidig lempelse af reglerne om indtræden af fuld skattepligt har virkning for indkomståret 2019, og træder i kraft den 15. juni 2020.

Hvad gælder der efter 30. juni 2020?

Den midlertidige valgordning – hvorefter en udlandsdansker altså kan vælge ikke at blive fuld skattepligtig selvom opholdet fx har varet ubrudt over 3 måneder – er, som navnet også antyder, en midlertidig ordning, der udløber 30. juni 2020.

Fra og med 1. juli 2020 vil en udlandsdansker blive fuld skattepligtig til Danmark, hvis han/hun udøver erhvervsmæssige aktiviteter her i landet i et omfang, som bevirker den fulde skattepligts indtræden. Noget andet gælder hvis vedkommende fra og med den 1. juli 2020 holder ferie eller lignende her i landet og kun har enkeltstående og sporadiske indtægtsindtægtsgivende aktiviteter under ferieopholdene.

Forskerordningen

Efter kildeskattelovens §§ 48E og F kan forskere og visse andre højt kvalificerede medarbejdere vælge en særlig lempelig beskatning på i alt 32,84% af lønindkomst i forbindelse med, at de kommer til Danmark for at arbejde.

Der gælder en række betingelser for at kunne anvende ordningen, herunder krav til indtræden af skattepligt, at der ikke har været skattepligtig til Danmark af løn mv. i de forudgående 10 år, at der sker ansættelse ved en dansk arbejdsgiver, at der opnås en vis minimumsløn mv.

Som følge af COVID-19-rejserestriktionerne kan personer, der anvender forskerordningen og deres arbejdsgivere, have vanskeligt ved at opfylde betingelserne for at anvende reglerne, og Folketinget har derfor vedtaget nogle midlertidige lempelser for at sikre den fortsatte anvendelse af ordningen for disse.

For personer, der er fuldt skattepligtige og skattemæssigt hjemmehørende i Danmark, kan der i perioden 9. marts – 30. juni ses bort fra 30-dages betingelsen ved vurderingen af, om beskatningsretten til lønindkomsten er overgået til et land, som Danmark har dobbeltbeskatningsoverenskomst med. Det kan fx være relevant for en medarbejder, der normalt arbejder på sin udenlandske arbejdsgivers faste driftssted i Danmark, men som har udført arbejde i arbejdsgiverens hjemland, og som følge af rejserestriktionerne ikke kan komme tilbage til Danmark, inden der er forløbet 30 dage.

For personer, der er begrænset skattepligtige til Danmark, kan der ses bort fra ophør af skattepligten i perioden 9. marts – 30. juni 2020 ved vurderingen af om personen er skattepligtig til Danmark. Dette er begrundet i, at det normalt er et krav for en begrænset skattepligtig person på forskerordningen, at der udføres arbejde i Danmark 1-2 gange om måneden. Hvis rejserestriktionerne medfører, at personen ikke kan komme til Danmark for at arbejde, kan der være en risiko for at skattepligten ophører, og risiko for at personen ikke vil kunne anvende forskerskatteordningen de næste 10 år.

Der kan i perioden 9. marts – 30. juni 2020 ses bort fra vederlagskravet på mindst 68.100 kr. pr. måned i gennemsnit, hvis vederlagskravet er opfyldt i kalenderårets øvrige måneder. Der skal således i de øvrige 8 måneder og 8 dage af 2020 optjenes en gennemsnitlig månedsløn på mindst 68.100 kr. Denne lempelse kan komme i anvendelse, hvis medarbejderen fx på grund af arbejdsgiverens økonomiske udfordringer i perioden midlertidigt har måttet acceptere en lavere løn.

Ved et nyt ansættelsesforhold kan der for en medarbejder på forskerordning, der skifter job, i perioden 9. marts – 30. juni 2020 ses bort fra kravet om, at medarbejderen skal være tiltrådt den nye ansættelse, inden en måned efter ophøret af den gamle ansættelse. Det er en betingelse, at den nye ansættelse tiltrædes senest den 1. august 2020. Dette kan fx forekomme, hvor den nye ansættelse som følge af COVID-19 er udskudt, eller hvor medarbejderen er blevet opsagt, og ikke har mulighed for hurtigt at finde et nyt job, som kan omfattes af forskerordningen.

Kontakt:

Anne Marie Hegelund, tlf. 2529 5269
Brian Hansen, tlf. 2529 6618
Jacob Kofoed, tlf. 2529 5622

Sammendrag

Personer, der er fuldt skattepligtig i Danmark, kan få nedsat skatten af lønindkomst optjent under et udlandsophold på mindst 6 måneder, hvis ophold i Danmark i enhver 6 måneders periode af udlandsopholdet højst har en varighed af 42 dage, og opholdene skyldes ferie eller nødvendigt arbejde i forbindelse til udlandsopholdet. På grund af COVID-19-rejserestriktionerne vil der være medarbejdere, der ikke kan opfylde denne betingelse. Der indføres derfor en midlertidig ordning, hvor medarbejderne kan vælge at se bort fra opholdet i Danmark i perioden fra 9. marts 2020 til det tidspunkt, hvor arbejdet i udlandet genoptages, dog senest den 30. juni 2020.

Om denne artikel

Af EY Danmark

EY er en af verdens førende organisationer inden for revision, skat, transaktioner og rådgivning.

Related topics Tax COVID-19