10 minutters læsetid 6 okt. 2020
Lovprogram 2020/21

Lovprogram 2020/21 – har du overblik over de forventede lovforslag?

Af EY Danmark

EY er en af verdens førende organisationer inden for revision, skat, transaktioner og rådgivning.

10 minutters læsetid 6 okt. 2020
Relaterede emner Tax

Regeringen har offentliggjort lovprogram for folketingsåret 2020/21. Få overblik over initiativerne på Skatteministeriets område. 

De planlagte lovforslag vedrører bl.a.: 
  • Selskabsskat: Obligatorisk indgivelse af TP-dokumentation, CFC-beskatning og fondsbeskatning
  • Moms og afgifter: Grøn omlægning af varmeafgifter, genindførelse af pvc-afgiften på visse plasttyper

Blandt de imødesete tiltag på selskabsskatteområdet kan det nævnes, at lovforslag om forhøjelse af ekstrafradraget for forsknings- og udviklingsomkostninger forventes fremsat i første halvdel af oktober. EY omtalte dette initiativ i juni.

Desuden forventes et forslag til nye CFC-regler genfremsat i tilpasset form i første halvdel af november. Dette lovforslag er blevet skilt fra de øvrige dele af sidste års bortfaldne L48, givetvis på grundlag af vanskelighederne med CFC-elementerne. De øvrige dele af L48, herunder regler om obligatorisk årlig indgivelse af transfer pricing-dokumentation, lovregulering af fradrag for endelige underskud i udenlandske datterselskaber m.v. samt indførelse af en (ny) definition af fast driftssted, fremsættes særskilt i første halvdel af oktober. EY har blandt andet kommenteret det tidligere fremsatte lovforslag.

Derudover indeholder lovprogrammet den længe ventede mulighed for skattefri overdragelse af erhvervsvirksomheder til fonde. Lovforslaget, der forventes genfremsat i anden halvdel af oktober, har været udsat som følge af covid-19. EY har tidligere belyst udkastet.

På området for moms og afgifter foreslås blandt andet at gennemføre en grøn omlægning af varmeafgifterne, så det bliver dyrere at varme op med fossile kilder og billigere at varme op med grøn el. Herudover foreslås pvc-afgiften genindført på visse typer af plast.

EY følger lovforslagene og udsender bemærkninger til dem, når de er fremsat og vedtaget. Nedenfor følger de offentliggjorte områder inden for skatteområdet, hvor lovforslag forventes fremsat i perioden oktober 2020 til februar 2021.

I oktober 2020 forventes følgende lovforslag fremsat på følgende områder:

Midlertidig forhøjelse af fradrag for udgifter til forsøgs‐ og forskningsvirksomhed m.v.

Formålet med lovforslaget er for det første at forhøje fradraget for virksomheders udgifter til forsøgs- og forskningsvirksomhed i indkomstårene 2020 og 2021. Virksomhederne kan maksimalt opnå en skatteværdi af merfradraget på 50 mio. kr.

Det foreslås endvidere at skattefritage rekapitaliseringsfonden, der oprettes med henblik på rekapitalisering af større, samfundsbærende danske virksomheder, der er påvirket af covid-19. Denne del af lovforslaget er en opfølgning på aftalen om udfasning af hjælpepakker, stimuli-initiativer og eksportinitiativer fra juni 2020.

Formålet med lovforslaget er endvidere midlertidigt i indkomståret 2020 at forhøje bundfradraget ved udlejning af sommerhuse, hvor der sker indberetning af lejeindtægten, med henblik på at give de private udlejere af fritidsboliger en økonomisk håndsrækning. Denne del af lovforslaget er en opfølgning på aftalen mellem samme partier om sommerpakken fra juni 2020.  

Ligedeling og individuel indkomstaftrapning af børne‐ og ungeydelsen m.v.

Formålet med lovforslaget er som udgangspunkt at lade børne- og ungeydelsen udbetale med halvdelen til hver af forældremyndighedsindehaverne og at individualisere indkomstaftrapningen, så aftrapningen sker på grundlag af hver af ydelsesmodtagernes individuelle indkomstforhold, samt som udgangspunkt at ligedele den supplerende grønne check. Lovforslaget udmønter sidste del af aftalen om ét samlet familieretligt system fra marts 2018.

Endvidere foreslås en overgangsordning for delte familier således, at den forælder, der hidtil har modtaget børne- og ungeydelse, som udgangspunkt fortsat kan få udbetalt den fulde ydelse, når de nye regler træder i kraft. 

Lovforslag om international beskatning (fast driftssted, fradrag for endelige underskud og skønsmæssige transfer pricing-ansættelser)

Formålet med lovforslaget er at give danske selskaber mulighed for i visse tilfælde at fradrage endelige underskud i udenlandske datterselskaber m.v. (opfølgning på dom fra EU-Domstolen). 

Samtidig justeres definitionen af fast driftssted i overensstemmelse med den ændrede fast driftsstedsdefinition i OECD’s Modeloverenskomst.

Endvidere tydeliggøres Skatteforvaltningens adgang til at foretage skønsmæssige ansættelser, når en transfer pricing-dokumentation ikke er sendt rettidigt.  

Lovforslaget er en genfremsættelse af dele af L48 (folketingsåret 2019-20).  

Udsættelse af frister for udveksling af oplysninger om visse grænseoverskridende skatteordninger m.v.

Formålet med lovforslaget er at gennemføre et direktiv vedtaget i juni 2020, som giver mulighed for udskydelse af fristen for udveksling af oplysninger efter det såkaldte DAC6-direktiv om indberetning og udveksling af oplysninger om visse grænseoverskridende skatteordninger.

Desuden er formålet at fremskynde ikrafttrædelses- og virkningstidspunktet af den ændring af feriegarantiordningernes håndtering af A-skat m.v., som blev vedtaget i foråret. Lovforslaget skal vedtages inden udgangen af oktober 2020. 

Beskatning ved overdragelse til erhvervsdrivende fonde

Formålet med lovforslaget er at forbedre de skattemæssige vilkår ved overdragelse til en erhvervsdrivende fond. Lovforslaget er en opfølgning på aftalen om at sikre skattefri overdragelse af erhvervsvirksomhed til erhvervsdrivende fonde mellem den daværende regering (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet og Radikale Venstre fra december 2018.

Lovforslaget er en genfremsættelse af L156 (folketingsåret 2019-20).

Skærpet indsats mod vanvidskørsel og svindel ved import af brugte køretøjer m.v.

Formålet med lovforslaget er at indføre en mulighed for adgang til eSkatData for en afgrænset kreds af virksomheder, der driver virksomhed med leasing af motorkøretøjer. Denne del af lovforslaget er en opfølgning på regeringens udspil ”Vanvidskørsel skal stoppes” fra februar 2020.

Lovforslaget har endvidere til formål at styrke kontrollen af motorområdet for at mindske risikoen for svindel, herunder særligt i forhold til import af brugte køretøjer.

Herudover foreslås en række mindre tilpasninger af reglerne på motorområdet. Denne del af lovforslaget er en opfølgning på aftalen om styrkelse af motorområdet fra juni 2020. 

Afgift på pvc og ftalater

Formålet med lovforslaget er at genindføre pvc-afgiftsloven med virkning fra den 1. januar 2021. Lovforslaget er en opfølgning på aftalen om finansloven for 2020 fra december 2019.

Justering af medarbejderaktieordningen for (nye) mindre virksomheder m.v.

Formålet med lovforslaget er blandt andet at justere medarbejderaktieordningen for nye, mindre virksomheder, så ordningen med EU-Kommissionens godkendelse som lovlig statsstøtte kan sættes i kraft, at smidiggøre reglerne for korrektion af pensionsindbetalinger og for skattefri deludbetalinger af pensionsordninger, at indføre en overgangsregel for udtagelse af unoterede aktier fra aldersopsparinger samt at indføre indberetningspligt vedrørende skattepligtige udbetalinger fra finansielle virksomheder til deres kunder. Justering af medarbejderaktieordningen er en opfølgning på lov nr. 84 af 30. januar 2019, som udmøntede dele af aftalen om erhvervs- og iværksætterinitiativer fra november 2017.

Opfølgning på klimaudspil for vejtransportområdet

Formålet med lovforslaget er at følge op på regeringens klimaudspil for vejtransportområdet og en kommende politisk aftale herom. 

I november 2020 forventes følgende lovforslag fremsat på følgende områder:

Lovforslag om international beskatning (CFC-regler)

Formålet med lovforslaget er at justere de gældende danske CFC-regler, således at skatteundgåelsesdirektivets minimumskrav til medlemsstaternes CFC-regler bliver fuldt ud implementeret i dansk ret. 

Lovforslaget er en tilpasset genfremsættelse af en del af L48 (folketingsåret 2019-20).

Midlertidig nedsættelse af grundvederlag til ministre

Formålet med lovforslaget er at forlænge perioden med den midlertidige nedsættelse af grundvederlaget til ministre med 5 pct. med det formål at udvise løntilbageholdenhed for ministre. 

Styrkelse af told- og skatteforvaltningens it-drift og it-udvikling

Formålet med lovforslaget er at understøtte og styrke told- og skatteforvaltningens it-drift og it-udvikling gennem oprettelse af et uafhængigt tilsyn med told- og skatteforvaltningens it-område.

Foranstaltninger i forhold til lande, der indgår på EU’s sortliste

Formålet med lovforslaget er at indføre konkrete lovgivningsmæssige foranstaltninger i forhold til lande, der indgår på EU’s sortliste, så der skabes et yderligere incitament for de oplistede lande til at efterleve EU-sortlistens kriterier. 

Udmøntning af dele af Klimaaftale for energi og industri m.v. 

Formålet med lovforslaget er at gennemføre en grøn omlægning af varmeafgifterne, så det bliver dyrere at varme op med fossile kilder og billigere at varme op med grøn el og blandt andet forhøje afgiftssatserne i CFC-afgiftsloven med ca. 30 kr. pr. ton CO2, som skal være med til at reducere brugen af klimaskadelige HFC-gasser. Lovforslaget er en opfølgning på klimaaftalen for energi og industri m.v. fra juni 2020. 

Genindførsel af emballageafgift på pvc-folier, fjernelse af skattefordelen ved forældrekøb i virksomheds- og kapitalafkastordningerne m.v.

Formålet med lovforslaget er at genindføre emballageafgiften på pvc-folier med fordoblet sats, at forhøje afgiften for væddemål og onlinekasino fra 20 til 28 pct. af bruttospilleindtægten og indføre en skematisk rentekorrektion, således at der ikke via virksomheds- og kapitalafkastordningen ved udlejning af bolig til nærtstående kan opnås en højere fradragsværdi for renteudgifter end ved privat køb af bolig. Lovforslaget er en opfølgning på aftalen om finansloven for 2020 fra december 2019.

Adgang til fravalg af indefrysning af grundskyld, fastsættelse af grundværdier for erhvervsejendomme m.v.

Formålet med lovforslaget er at indføre adgang til fravalg af indefrysning af grundskyld under den midlertidige indefrysningsordning, tilpasse reglerne om fastsættelsen af grund- og ejendomsværdier for erhvervsejendomme m.v. samt andre tilpasninger på ejendomsområdet. Lovforslaget er en opfølgning på aftalen om kompensation til boligejerne og fortsat tryghed om boligbeskatningen fra maj 2020. 

Skærpelse af sanktionsmulighederne ved manglende regelefterlevelse på skatteområdet

Formålet med lovforslaget er at skærpe sanktionsmulighederne ved manglende regelefterlevelse på skatteområdet ved blandt andet at udvide rækkevidden af bestemmelserne i opkrævningsloven om sikkerhedsstillelse med henblik på at styrke indsatsen mod organiseret svig, ligesom reaktionsmuligheder ved manglende indsendelse af oplysninger til Skatteforvaltningen foreslås skærpet. Lovforslaget er en opfølgning på aftalen om en styrket skattekontrol fra april 2020.

I december 2020 forventes følgende lovforslag fremsat på følgende områder:

Udmøntelse af aftale om en grøn skattereform

Formålet med lovforslaget er at udmønte en aftale om en grøn skattereform, som forventes indgået i efteråret 2020 som opfølgning på klimaaftalen for energi og industri m.v. fra juni 2020.

Tilpasning af toldloven til EU’s moderniserede pengeforordning m.v.

Formålet med lovforslaget er at tilpasse reglerne om kontrol med likvide midler i dansk ret til EU’s pengeforordning, der træder i kraft den 3. juni 2021 samt at opdatere toldloven på visse områder.

I januar 2021 forventes følgende lovforslag fremsat på følgende områder:

EU-medholdelighed af den danske beskatning af foreninger og investeringsinstitutter, forhøjelse af bundfradraget for visse godkendte fonde m.v.

Formålet med lovforslaget er at sikre, at den danske beskatning af foreninger og investeringsinstitutter er EU-medholdelig. I forhold til investeringsinstitutter er der tale om opfølgning på en dom fra EU-Domstolen.

Desuden foreslås fjernelse af en eksisterende forskelsbehandling mellem offentlige plejehjem og plejehjem og -boliger, der er organiseret som selvejende institutioner.

Det foreslås endvidere, at bundfradraget for ydelser til personer fra godkendte fonde m.v., hvis formål er at støtte socialt eller sygdomsbekæmpende arbejde, forhøjes og fremover § 20-reguleres.

I februar 2021 forventes følgende lovforslag fremsat på følgende områder:

Indførelse af afgift på e‐cigaretter m.v.

Formålet med lovforslaget er at indføre en afgift på e-cigaretter fra den 1. juli 2022. Lovforslaget er en opfølgning på aftalen om finansloven for 2020 fra december 2019.

Ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige (Datalovpakke 2)

Formålet med lovforslaget er at lette konverteringen og oprydningen i gældsposterne i det gamle inddrivelsessystem, DMI og derudover lette og forenkle administrationen af inddrivelsen.

Implementering af EU-regler på afgiftsområdet

Formålet med lovforslaget er at implementere nye EU-regler, der moderniserer og opdaterer de administrative regler, for så vidt angår de harmoniserede punktafgiftspligtige varers bevægelse inden for EU, og fritager NATOs forsvarsindsatser inden for Den Europæiske Unions rammer for moms og punktafgifter, samt justere den eksisterende hjemmel til at give offentligheden adgang til oplysninger om virksomheders bevillings- og registreringsforhold i diverse afgiftslove.

Kontakt: Tobias R. Steinø, tlf. 2529 4197

Sammendrag

Det fremgår af lovprogrammet for 2020/21, at regeringen forventer at fremsætte i alt 23 lovforslag på skatteområdet i perioden frem mod februar 2021.

På selskabsskattesiden spænder forslagene blandt andet over obligatorisk indgivelse af TP-dokumentation, CFC-beskatning og fondsbeskatning. På moms- og afgiftssiden lægges blandt andet op til grøn omlægning af varmeafgifter og genindførelse af pvc-afgiften på visse plasttyper.

EY følger lovforslagene og udsender bemærkninger til dem, når de er fremsat og vedtaget. 

Om denne artikel

Af EY Danmark

EY er en af verdens førende organisationer inden for revision, skat, transaktioner og rådgivning.

Related topics Tax