5 okt. 2021
Lovprogram 2021/22

Lovprogram 2021/22 – har du overblik over de forventede lovforslag?

Af EY Danmark

EY er en af verdens førende organisationer inden for revision, skat, transaktioner og rådgivning.

5 okt. 2021
Relaterede emner Tax

Regeringen har udgivet lovprogrammet for det kommende folketingsår. Få overblik over de skattemæssige lovændringer.

De planlagte lovforslag vedrører bl.a.:
  • Lempelse af transfer pricing-dokumentation
  • Indførelse af særlig selskabsskat for finansielle virksomheder
  • Mindre justeringer af momsreglerne for kunstnerisk virksomhed og brugte genstande
  • Strammere leasingregler for motorkøretøjer
  • Indførelse af afgift på nikotinprodukter  

Som det påpeges i forordene til lovprogrammet, er der tale om et slankere lovprogram, end det plejer at være. Blandt de forventede tiltag på selskabsskatteområdet kan nævnes en lempelse af kravet om udarbejdelse af transfer pricing-dokumentation og indførelsen af en særlig selskabsskat for den finansielle sektor.

Lempelsen af transfer pricing-dokumentationen indebærer, at der kun skal udarbejdes dokumentation for de kontrollerede nationale transaktioner, der sker med selskaber m.v., der er undergivet enten udenlandsk beskatning eller en særlig dansk beskatning.

Lovforslaget om den særlige selskabsskat for den finansielle sektor til delvis finansiering af ”Arne-pensionen” er endnu ikke sendt i høring, og der er derfor ikke nogen yderligere detaljer.

Der er derudover en del ændringer af mere teknisk karakter, bl.a. inden for sektorområder såsom kulbrinteskat, sømandsbeskatning og pensionsbeskatning. Der er også visse justeringer til forskellige skatteaspekter af særlig COVID-19-lovgivning.

På området for moms og afgifter vil momsreglerne for kunstnerisk virksomhed blive ændret, ligesom det forslås at ændre særordningen for salg af brugte varer, kunstgenstande, samlerobjekter og antikviteter. Også i forhold til undervisning foreslås der en mindre ændring, idet det forslås at justere momsfritagelsen for undervisning.

Endvidere foreslås det at gennemføre en stramning af leasingreglerne for motorkøretøjer samt at ensrette den afgiftsmæssige behandling af ladestandere.

Endelig vil der også blive stillet et lovforslag om at indføre afgift på nikotinprodukter som fx nikotinposer.

EY følger lovforslagene og udsender bemærkninger til dem, når de er fremsat og vedtaget. Nedenfor følger de offentliggjorte områder inden for skatteområdet, hvor lovforslag forventes fremsat i perioden oktober 2021 til februar 2022.

I oktober 2021 forventes følgende lovforslag fremsat på følgende områder:

Udfasning af likviditetstiltag som følge af COVID-19

Lovforslaget har til formål at udskyde tilbagebetalingsfrister for låneordninger for moms, midlertidigt at forlænge den maksimale varighed for betalingsordninger for skattekontoen og at nedsætte beløbsgrænsen for kreditsaldo på skattekontoen. Lovforslaget udmønter aftalen om udfasning af likviditetstiltag på skatteområdet mellem regeringen (Socialdemokratiet), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet fra september 2021.

Ændring af skattemæssig behandling af køretøjer og ladestandere for selvstændige erhvervsdrivende

Lovforslaget har til formål at gennemføre en række ændringer på motorområdet, herunder at justere reglerne for selvstændigt erhvervsdrivende, der anvender virksomhedsordningen, og hovedaktionærer, så der ikke sker beskatning af værdien af ladestandere på bopælen, der stilles til rådighed af virksomheden eller selskabet i forbindelse med fri bil samt at ensrette den afgiftsmæssige behandling af ladestandere. Forslaget har endvidere til formål at gennemføre en stramning af leasingreglerne som opfølgning på aftalen om politiets og anklagemyndighedens økonomi 2021-2023 mellem regeringen (Socialdemokratiet), Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Nye Borgerlige fra december 2020. Lovforslaget har desuden til formål at etablere en særlig procedure for partshøring i Motorstyrelsen, som vil sikre hurtige afgørelser, samt at gennemføre en række andre hensigtsmæssige ændringer på motorområdet.

Ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Tyskland samt mellem Danmark og Ukraine

Lovforslagene har til formål at gennemføre protokol til ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsterne mellem Danmark og de to lande.

Lovforslag om beskatningstidspunktet for COVID-19-hjælpepakker samt beløb modtaget i forlængelse af aflivning af mink

Lovforslaget har til formål at skabe klarhed, sikkerhed og forudsigelighed om tidspunktet for beskatning af dels skattepligtige beløb modtaget i henhold til en COVID-19-hjælpepakke, dels skattepligtige erstatninger og kompensationer modtaget som følge af det midlertidige forbud mod hold af mink. Derudover skal lovforslaget muliggøre, at andelsforeninger med minkavlere m.v. som medlemmer i perioden frem til, at der træffes afgørelse om erstatningen som følge af lov om aflivning af og midlertidigt forbud mod hold af mink, kan opretholde adgangen til at blive beskattet som andelsforeninger.

Lovforslag om mulighed for regnskabsføring i fremmed valuta for kulbrintebeskattede samt lempelse af krav om transfer pricing-dokumentation

Lovforslaget har til formål at give Skatteforvaltningen kompetence til at godkende indholdet af oplysningsskemaet, at give udenlandske selskaber m.v., som alene er kulbrinteskattepligtige, mulighed for at oplyse til Skatteforvaltningen i fremmed valuta, at lempe kravet om udarbejdelse af den særlige transfer pricing-dokumentation i visse rent danske situationer, at justere straffebestemmelsen om rettidig indgivelse af land for land-rapport, at justere reglerne for beskatning af lejeindtægter ved udlejning af helårsboliger en del af året eller udlejning af en del af en helårsbolig, og at små patientforeninger for sjældne sygdomme kan godkendes som almenvelgørende foreninger.

I november 2021 forventes følgende lovforslag fremsat på følgende områder:

Lovforslag om mulighed for finansielle rådgiveres adgang til eSkatData

Lovforslaget har til formål at fastsætte, at Skatteforvaltningens eksisterende adgang til at foretage registersamkøring også gælder ved udvikling af Skatteforvaltningens it-systemer. Desuden har lovforslaget til formål at give virksomheder, der har tilladelse af Finanstilsynet til at drive virksomhed som finansiel rådgiver, mulighed for at anvende eSkatData. En finansiel rådgiver vil herved med borgerens samtykke kunne få videregivet en række oplysninger fra Skatteforvaltningen om borgerens økonomiske forhold, når oplysningerne er nødvendige til brug for en rådgivningssituation.

Øget mulighed for at korrigere fejlindbetalinger til pensionsordninger

Lovforslaget har til formål bl.a. at øge muligheden for at korrigere fejlindbetalinger til pensionsordninger uden godkendelse fra Skatteforvaltningen, at forhindre skattetænkning i visse pensionsordninger, der er oprettet før 1992, at indføre en lempelig overgangsregel ved udlodning af unoterede aktier fra børneopsparinger og selvpensioneringskonti og at sikre pensionsafkastbeskatning af fradragsberettigede beløb, som tilbagebetales til et pensionsinstitut eller dets kunder fx i form af rabat på omkostningerne for investering eller forvaltning af pensionsmidlerne (kick back).

Tilpasning af sømandsfradragsordningen til EU-retten

Lovforslaget har til formål at justere statsstøtteordninger på det maritime område. Sømandsfradragsordningen ændres for at sikre, at ordningen kan statsstøttegodkendes på ny og videreføres i overensstemmelse med EU-retten. Samtidig tilpasses kravet om statsborgerskab i en EU- eller EØS-medlemsstat i sømandsbeskatningsloven til udtrædelsesaftalen mellem EU og Det Forenede Kongerige. Endvidere foreslås at forbedre vilkårene ved anvendelse af refusionsordningen for sandsugere. Endelig foreslås listen over lande omfattet af defensive foranstaltninger ændret.

Stigningsbegrænsning for foreløbig opkrævning af dækningsafgift og tilpasninger vedrørende de nye ejendomsvurderinger m.v.

Lovforslaget har til formål at foretage tilpasninger og præciseringer vedrørende de nye ejendomsvurderinger m.v. for bl.a. at sikre det bedst mulige administrationsgrundlag for Skatteforvaltningen og sammenhæng mellem lovgivningen og systemunderstøttelsen. Forslaget har desuden til formål at fastsætte erhvervsdækningsafgiftspromiller for 2022 som forudsat med boligskatteforliget.

Ændringer i momsloven for bl.a. at bringe dansk ret i overensstemmelse med EU-retten

Lovforslaget har dels til formål at sikre hensigtsmæssig lovgivning og administration og dels at bringe dansk ret i overensstemmelse med EU-retten. Det foreslås bl.a. at ændre reglerne om moms på kunstnerisk virksomhed på baggrund af en dom fra EU-Domstolen og momssærordningen for brugte genstande m.v. samt justere momsfritagelsen for undervisning.

Regulering af antallet af cigaretter i en pakke, indførelse af afgift på nikotinprodukter og sammenlægning af afgiftssatserne for røgfri tobak m.v.

Lovforslaget har til formål at indføre afgift på nikotinprodukter som fx nikotinposer. Denne del af lovforslaget er en opfølgning på ét af syv initiativer i regeringens handleplan om skærpede krav og styrket kontrol med handel af tobak fra oktober 2020. Herudover foreslås det at indføre krav om, at en pakke med cigaretter skal indeholde 20 stk.

I december 2021 forventes følgende lovforslag fremsat på følgende områder:

Udvidede sanktioner ved manglende indsendelse af oplysninger fra virksomheder

Lovforslaget har til formål at give Skatteforvaltningen mulighed for at inddrage eller nægte virksomheders registrering, hvis virksomhederne efter gentagne henvendelser undlader at indsende materiale til brug for Skatteforvaltningens kontrol. Herudover foreslås det at udvide Skatteforvaltningens adgang til at kunne pålægge ledelsen i uregistrerede virksomheder at hæfte for skatter og afgifter m.v., der ikke afregnes af virksomheden. Endvidere foreslås det at skærpe reglerne om sikkerhedsstillelse. Disse dele af lovforslaget udmønter dele af aftalen om en styrket skattekontrol – etape 2 mellem regeringen (Socialdemokratiet), Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance og Alternativet fra marts 2021. Endelig foreslås det, at tvangsbøder under inddrivelse skal dækkes hurtigere.

I februar 2021 forventes følgende lovforslag fremsat på følgende områder:

Ændring af direktivet om administrativt samarbejde

Lovforslaget har til formål at gennemføre Rådets direktiv 2021/514/EU fra marts 2021 om ændring af direktiv 2011/16/EU om administrativt samarbejde på beskatningsområdet i dansk ret (DAC7). Med DAC7 indføres bl.a. fælles regler om, at digitale platforme skal indberette oplysninger til skattemyndighederne om salg og udlejning, der formidles via platformene. Oplysningerne skal herefter udveksles mellem skattemyndighederne i EU-landene. Endvidere foretages en række justeringer af de gældende regler i direktivet på baggrund af en evaluering af direktivet, som blev foretaget i 2019.

Nedsættelse af rentekompensation i udbyttesagerne og harmonisering af regler om renteberegning tilbage i tid m.v.

Lovforslaget har til formål at reducere statens udgifter til rentekompensation i udbytteskattesager ved at nedsætte rentesatsen for kompensationen samt at fjerne en særlig rentefordel ved refusion af udbytte bl.a. til modtagere i lande, som Danmark ikke har en dobbeltbeskatningsoverenskomst med. Lovforslaget har endvidere til formål at øge incitamentet til, at alle skatteydere indberetter og afregner rettidigt, idet der foreslås en harmonisering af tidspunktet for renteberegning ved opkrævning af skatter og afgifter.

Samfundsbidrag fra den finansielle sektor og fradragsloft over lønninger

Lovforslaget har til formål at indføre en særlig selskabsskat for den finansielle sektor samt et loft over virksomheders fradrag for høje lønninger m.v. Lovforslaget er en opfølgning på aftalen om ny ret til tidlig pension mellem regeringen (Socialdemokratiet), Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet fra oktober 2020.

Kontakt

Yderligere oplysninger kan fås hos din sædvanlige kontaktperson i skatteafdelingen eller hos:

  • Tobias Steinø, Tax, tlf. 2529 4197
  • Hans From, Tax, tlf. 5151 4326
  • Anne-Mette Høiriis, Tax, tlf. 5158 2559
  • Bente Thenning, Tax, tlf. 5158 2691

Sammendrag

Som fremhævet af Mette Frederiksen i forordene til lovprogrammet, er dette i år slankere. Der er 17 lovforslag på skatte- og afgiftsområdet i år kontra de 23 sidste år. I år spænder forslagene bl.a. over en lempelse i transfer pricing-dokumentationen, indførelsen af en særlig selskabsskat på den finansielle sektor samt mindre justeringer af momsloven og indførelsen af afgift på nikotinprodukter. EY følger lovforslagene og udsender bemærkninger til dem i takt med, at de bliver fremsat, og når de vedtages. 

Om denne artikel

Af EY Danmark

EY er en af verdens førende organisationer inden for revision, skat, transaktioner og rådgivning.

Related topics Tax