11 nov. 2021
Moms på renovationsydelser

Moms på renovationsydelser - udkast til styresignal er nu offentliggjort

Af EY Danmark

EY er en af verdens førende organisationer inden for revision, skat, transaktioner og rådgivning.

11 nov. 2021

Skattestyrelsen har netop offentliggjort det længe ventede udkast til styresignal omhandlende moms på renovationsydelser.

Opsummering:

  • Udkast til styresignalet indeholder en beskrivelse af hidtidig praksis, af fremtidig praksis og mulighed for genoptagelse af tidligere momsangivelser.
  • En kommune skal efter praksisændringen ikke opkræve moms når der leveres renovationsydelser til private borgere eller grundejerforeninger.  
  • Det er Skattestyrelsens opfattelse at den nye praksis også omfatter kommunale selskaber oprettet i henhold til § 60 i kommunestyrelsesloven.

Udkastet er i høring indtil 9. december 2021. Udkast til styresignalet indeholder en beskrivelse af hidtidig praksis, af fremtidig praksis og mulighed for genoptagelse af tidligere momsangivelser. Indholdet i udkastet er i det store hele i overensstemmelse med vores forventninger. Vi finder dog, at der mangler afklaring i forhold til kommunale affaldsselskaber – både for så vel angår mulighed for anmodning om genoptagelse samt for fremtidige praksis.

Praksisændringen

Skattestyrelsen angiver i udkast til styresignal, at på baggrund af Landsskatterettens afgørelser af 21. oktober 2020, kan den hidtidige praksis om at kommuners levering af renovationsydelser til private borgere og grundejerforeninger, der har været pålagt moms, ikke længere opretholdes. En kommune skal efter praksisændringen ikke opkræve moms, når der leveres renovationsydelser til private borgere eller grundejerforeninger.

Det er Skattestyrelsens opfattelse, at den nye praksis også omfatter kommunale selskaber oprettet i henhold til § 60 i kommunestyrelsesloven. Private underleverandører til kommuners aktiviteter er derimod ikke omfattet af praksisændringen.

Af udkastet fremgår endvidere, at det generelle administrationsgebyr, som kommuner opkrævede hos erhverv fra 2010 til 2019 til dækning af administrationsomkostninger, er omfattet af praksisændringen.

Endeligt fremgår det, at kommunale erhvervsaffaldsordninger kan være omfattet af praksisændringen. Det er tilfældet, hvor en kommune har etableret en indsamlings- eller anvisningsordning, hvor kommunen er forpligtet til at håndtere affald fra virksomheder, og virksomhederne omvendt er forpligtet til at anvende den kommunale ordning. Der skal foretages en konkret vurdering af ordningen i den enkelte kommune før det kan fastslås, om ordningen er omfattet af praksisændringen.

Udkast til styresignal angiver ikke noget konkret om momshåndtering i de kommuner, hvor der er etableret kommunale renovationsselskaber. Det er vores opfattelse, at der skal foretages en vurdering af, om kommunale affaldsselskaber i de enkelte kommuner kan anses for at være et offentligretligt organ og derved anses for sidestillet med kommunen ved udøvelse af en momsfri myndighedsopgave, eller om kommunale affaldsselskaber skal sidestilles med private underleverandører.

Det er vores opfattelse, at kommunale affaldsselskaber som udgangspunkt ikke kan anses for at varetage den kommunale myndighedsopgave med den nuværende lovgivning. Kommunalt ejede aktieselskaber agerer efter vores vurdering som underleverandører til kommunen, og vil som følge heraf levere momspligtige ydelser til kommunen. Vi finder således at myndighedsopgaven varetages af kommunen, mens driftsopgaven er udlagt til et affaldsselskab. Opkrævning af momsfrit affaldsgebyr skal ske af kommunen eller alternativt af affaldsselskab i kommunens navn.

Ikrafttrædelse

Praksisændringen har virkning fra det første tidspunkt efter offentliggørelse af det endelige styresignal, hvor kommunen opkræver gebyr og har mulighed for at regulere gebyr i overensstemmelse med praksisændringen.

Genoptagelse af momstilsvar for tidligere perioder

Der kan anmodes om genoptagelse af momstilsvar for tidligere perioder, hvor praksis har været til ugunst for parterne. Genoptagelse af momstilsvar for meget betalt moms kan ske for angivelsesperioder fra 1. januar 2012.

Bemærk at kravet skal reduceres med fratrukket købsmoms, moms af reguleringsforpligtelser og godtgørelse af energi- og miljøafgifter.

Det er en forudsætning for tilbagebetaling af moms, at kommunen ikke opnår en ugrundet berigelse. En eventuel tilbagebetaling af moms (inkl. rentegodtgørelse), skal derfor komme aftagerne til gode enten ved at viderebetale den tilbagebetalte moms til aftagerne eller ved at indregne det tilbagebetalte momsbeløb i fremtidige takster.

Da ordningen om det generelle administrationsgebyr er ophørt, kan eventuel tilbagebetaling heraf ikke indregnes i fremtidige takster. Såfremt moms af det generelle administrationsgebyr ønskes tilbagebetalt, skal der udstedes kreditnota til de virksomheder, der er blevet opkrævet gebyret.

Udkast til styresignal indeholder ikke angivelse af, om Skattestyrelsen finder, at der er mulighed for anmodning om genoptagelse i de kommuner, hvor kommunale affaldsselskaber har opkrævet affaldsgebyr i eget navn. Vi kan derfor ikke entydigt konkludere, om der i disse kommuner er adgang til genoptagelse. Vi finder, at det bør præciseres i det endelige styresignal.

Anmodning om genoptagelse skal fremsættes senest 6 måneder efter, at det endelige styresignal offentliggøres.

Afslutning

Udkast til styresignal kan læses her.

Eventuelle bemærkninger til udkastet skal indsendes til Skattestyrelsen senest den 9. december 2021.

Er der spørgsmål til håndtering af moms på renovationsydelser, er I velkomne til at kontakte os.

Kontakt:
Heidi Lundsgaard, tlf. 2529 4048
Mette Schøler, tlf. 2529 4211
Søren Flensborg, tlf. 2529 3879

Sammendrag

Skattestyrelsen angiver i udkast til styresignal, at på baggrund af Landsskatterettens afgørelser af 21. oktober 2020, kan den hidtidige praksis om at kommuners levering af renovationsydelser til private borgere og grundejerforeninger har været pålagt moms ikke længere opretholdes. Praksisændringen har virkning fra det første tidspunkt efter offentliggørelse af det endelige styresignal, hvor kommunen opkræver gebyr og har mulighed for at regulere gebyr i overensstemmelse med praksisændringen. Der kan anmodes om genoptagelse af momstilsvar for tidligere perioder, hvor praksis har været til ugunst for parterne. Genoptagelse af momstilsvar for meget betalt moms kan ske for angivelsesperioder fra 1. januar 2012. 

Om denne artikel

Af EY Danmark

EY er en af verdens førende organisationer inden for revision, skat, transaktioner og rådgivning.