13 mar. 2020
Momshåndtering påvirkes også af coronavirus

Momshåndtering påvirkes også af coronavirus

Af EY Danmark

EY er en af verdens førende organisationer inden for revision, skat, transaktioner og rådgivning.

13 mar. 2020
Relaterede emner Tax COVID-19

Opdateret 18. marts 2020

Danmark er for alvor ramt af coronavirussen med bl.a. nedlukning af en stor del af det offentlige Danmark.

Dette medfører også, at mange ser sig nødsaget til at afbestille flybilletter, hotelovernatninger og arrangementer i øvrigt. I det hele taget er de danske virksomheder påvirket i stort omfang. Vi har nedenfor omtalt momsmæssige forhold, som virksomhederne skal være opmærksomme på.

Udskudt betaling af moms

Som følge af Coronavirussens negative påvirkning på dansk økonomi har Folketinget vedtaget ændringer ift. fristen for angivelse og indbetaling af moms. Virksomheder, der er månedsafregnende får udvidet fristen med 30 dage for henholdsvis marts, april og maj måneds momsangivelser. Virksomheder, der angiver moms kvartalsvist får mulighed for at angive moms for 1. og 2. kvartal 2020 samlet d. 1. september 2020. Virksomheder, der angiver moms halvårligt får mulighed for at angive moms for 1. halvår 2020 sammen med 2. halvår 2020 d. 1. marts 2021. Se vores særskilte artikel herom, som også omhandler udskydelsen af andre skatter.

Forhøjelse af beløbsgrænsen på skattekontoen

Folketinget har endvidere vedtaget midlertidigt at hæve beløbsgrænsen for kreditsaldo på skattekontoen fra 200.000 kr. til 10.000.000 kr. indtil 30. november 2020.

Det sker for at undgå, at der automatisk sker tilbagebetaling af saldo på skattekontoen, hvis der sker betaling mere end 5 dage før angivelses- og betalingsfristens udløb samt for at imødegå, at virksomheder skal betale negative bankrenter.

Virksomheder kan selv regulere beløbsgrænsen på skattekontoen, men det vil højst kunne fastsættes til det foreslåede beløb på 10.000.000 kr., og det vil tidligst kunne ske den 25. marts 2020.

Depositum og afbestillingsgebyr

De økonomiske konsekvenser som følge af afbestillinger til hoteller, restauranter, forsamlingshuse, koncertsteder m.v., kan i nogle tilfælde mindskes via korrekt momshåndtering. Det skyldes, at det i nogle situationer er muligt, at regulere hele den angivne salgsmoms af et depositum eller en forudbetaling, selv om der kun sker delvis tilbagebetaling til kunden. Opkræves kunden et gebyr i forbindelse med afbud, jf. afbestillingsvilkårene i kontrakten, er gebyret i visse tilfælde ikke momspligtigt.

Som udgangspunkt skal der beregnes moms ved levering af ydelser. Momspligten omfatter også opkrævning af deposita, når betalingen anses for at være en forudbetaling for et efterfølgende momspligtigt arrangement mv. Hvis et depositum tilbageholdes, eller der opkræves afbestillingsgebyr, er beløbet ikke momspligtigt, hvis annullering sker før leverancens påbegyndelse. Betaling anses momsmæssigt, som en godtgørelse for det tab, som annulleringen medfører. En sådan godtgørelse er ikke vederlag for en ydelse, og er derfor ikke momspligtigt.

Det er vigtigt, at være opmærksom på, om afbestilling sker før eller efter leverancens påbegyndelse, idet tilbageholdelse af et depositum eller opkrævning af betaling ved annullering efter leverancens påbegyndelse er momspligtig, idet der i disse tilfælde er sket levering mod vederlag. Det er en betingelse, at den opkrævede moms berigtiges ved udstedelse af kreditnota, hvis der er udstedt faktura ved modtagelse af deposita, og annulleringen medfører ,at betalingen ikke er momspligtig.

Aflysning af arrangementer

Ved aflysning af arrangementer, hvor arrangøren refunderer betalingen fuldt ud til deltagerne, kan afregnet salgsmoms korrigeres via momsangivelsen. Det er en betingelse, at salgsmomsen berigtiges overfor køber ved udstedelse af en kreditnota.

Kontakt

Mary D. Jeyaratnam, Senior Consultant, Moms, told og afgifter, tlf. 2529 3619 
Mette Schøler, Senior Manager, Moms, told og afgifter, tlf. 2529 4211

Sammendrag

De danske virksomheder er i stort omfang påvirket af coronavisrussen og skal være opmærksomme på momsmæssige forhold.

Om denne artikel

Af EY Danmark

EY er en af verdens førende organisationer inden for revision, skat, transaktioner og rådgivning.

Related topics Tax COVID-19