21 dec. 2023
Luftfoto af stor rundkørsel med springvand i midten

Ny opkrævning af ejendomsskat - ejendomme i virksomhedsordningen

Forfattere
Brian Hansen

Tax Director, People Advisory Services, EY Danmark

Erfaren rådgiver i virksomhedsordning, rådgiver for formuende personer, passioneret omkring fodbold og nyder at spille padel-tennis.

Mark Hovesen

Manager, Tax, EY Danmark

Erfaren rådgiver inden for generelle selskabsskattemæssige forhold. Fokus på beskatning af fast ejendom.

21 dec. 2023

Den nye metode til opkrævning af ejendomsskat påvirker indregningen i virksomhedsordningen.

Opsummering: 
  • Der vil fremover findes flere opkrævningsmetoder af grundskyld og eventuel dækningsafgift afhængig af ejerens og ejendommens status.
  • Dels kan opkrævning ske via ejerens forskudsopgørelse og dels via skattekontoen

Hidtil har opkrævning af grundskyld været en del af ejendomsskattebilletten, som den enkelte kommune har udsendt til ejeren. Betaling heraf skete som almindelig betaling af en faktura.

Opkrævning af grundskyld og eventuel dækningsafgift ændres fra 2024. Bidragsopgørelse for affaldshåndtering, rottebekæmpelse mv. udsendes særskilt af kommunen.

Der vil fremover findes flere opkrævningsmetoder af grundskyld og eventuel dækningsafgift afhængig af ejerens og ejendommens status.

Dels kan opkrævning ske via ejerens forskudsopgørelse og dels via skattekontoen.

Udgangspunktet er at grundskyld for boligdelen af følgende ejendomstyper opkræves via ejerens forskuds– eller årsopgørelse:

  • Ejerboliger, der kun ejes af fysiske personer
  • Boliger tilhørende landbrugsejendomme, der kun ejes af fysiske personer, og hvor der ansættes en særskilt ejendomsværdi og en særskilt grundværdi
  • Boliger tilhørende skovejendomme, der kun ejes af fysiske personer, og hvor der ansættes en særskilt ejendomsværdi og en særskilt grundværdi

Grundskyld vedrørende produktionsjord og øvrig jord tilhørende landbrugs- og skovejendomme samt grundskyld og dækningsafgift for øvrige ejendomme opkræves via særskilt opkrævning på skattekontoen. Her opkræves ejendomsskatterne i to årlige rater. 

Dette gælder også i tilfælde, hvor ejendommen ejes med andre, hvoraf mindst én andel af ejendommen ejes via CVR-nummer. Blandet ejede ejendomme tildeles en ”hovedejer”, hvor opkrævningen sendes til. Herefter skal der ske udligning mellem ejerne.

Driftsomkostningen

Ejendomsskatten anses som en driftsomkostning i relation til udlejning af ejendommen. Uanset betalingsdatoen vil driftsomkostningen kunne fradrages i indkomsten.

Bogføring af betaling

Betalingsdatoen styrer cash-flowet og påvirker årets overskudsdisponering i forhold til muligheden for at betale foreløbig skat af opsparet overskud.

Betaling ved særskilt opkrævning uden om forskuds- og årsopgørelsen

Ved betaling uden om forskudsopgørelsen via særskilt opkrævning bogføres betalingen på betalingsdatoen. Hvis betaling sker af ejeren selv fra bankkonti uden for virksomhedsordningen, kan betalingen bogføres på mellemregningskontoen. Opkrævningen kan naturligvis også betales fra bankkonto i virksomhedsordningen.

Opkrævning via forskuds- eller årsopgørelsen

Når ejendommen ikke fremgår af forskudsopgørelsen

I regnskabet foretages hensættelse til skyldig omkostning. Betaling bogføres, når enten restskat indbetales på baggrund af årsopgørelse, eller der modregnes i overskydende skat.

Når ejendommen fremgår af forskudsopgørelsen

I virksomhedsordningen er det muligt for ejeren at bogføre udlæg på mellemregning. Saldoen på mellemregningen kan senere hæves ”skattefrit” uden om hæverækkefølgen.

Denne mulighed kan derfor anvendes til betaling af ejendomsskat, som ikke betales fra virksomhedens bankkonto.

Spørgsmålet ved opkrævning af ejendomsskat i det nye system er; hvornår betales ejendomsskatten egentlig via forskudsopgørelsen?
 

Betalingsform Bogføringsdato på mellemregning i virksomhedsordningen
A-skat

Ved indeholdelse. Dato for indsættelse af løn på bankkonto.

1/12 af ejendomsskat opkræves på forskudsopgørelsen.

B-skat

Ved betaling.
B-skat opkræves normalt i 10 rater.

1/10 af ejendomsskat opkræves på forskudsopgørelsen.

Både A-skat og B-skat På de respektive betalingsdatoer af hhv. A-skat og B-skat. Eksempel på fordeling i næste tabel.

Eksempel på fordeling mellem A-skat og B-skat:

Opkrævet ejendomsskat (for ejendom i VSO) 10.000 kr.
Samlet forskudsskat til opkrævning som A-skat og B-skat 400.000 kr.
Samlede B-skatteopkrævninger 100.000 kr.
B-skat andel ejendomsskat, 25% (100.000 / 400.000) 2.500 kr.
A-skat andel ejendomsskat, 75% (300.000 / 400.000) 7.500 kr.
Mellemregning ved A-skattetræk (forudsat 12 månedslønninger) 625 kr.
Mellemregning ved betaling af B-skat (10 rater) 250 kr.

Sammendrag

Opkrævning af grundskyld og eventuel dækningsafgift ændres fra 2024. Der vil fremover findes flere opkrævningsmetoder af grundskyld og eventuel dækningsafgift afhængig af ejerens og ejendommens status.

Om denne artikel

Forfattere
Brian Hansen

Tax Director, People Advisory Services, EY Danmark

Erfaren rådgiver i virksomhedsordning, rådgiver for formuende personer, passioneret omkring fodbold og nyder at spille padel-tennis.

Mark Hovesen

Manager, Tax, EY Danmark

Erfaren rådgiver inden for generelle selskabsskattemæssige forhold. Fokus på beskatning af fast ejendom.