6 okt. 2020
Ny praksis for moms ved salg af fast ejendom

Ny praksis for moms ved salg af fast ejendom

Af EY Danmark

EY er en af verdens førende organisationer inden for revision, skat, transaktioner og rådgivning.

6 okt. 2020

Fast ejendom kan i flere tilfælde end tidligere sælges uden moms.

Skattestyrelsen ændrer i Styresignal SKM2020.238.SKTST praksis for moms ved salg af fast ejendom, når overdragelsen inkluderer en grund med en gammel bygning, der er bestemt til nedrivning efter overdragelse. Denne type ejendomme kan nu sælges momsfrit, når visse betingelser er opfyldte.

Der må ikke være tale om en ny bygning og bygningen skal være fuldt funktionsdygtig på overdragelsestidspunktet. Derudover må sælger ikke deltage i nedrivning eller være ansvarlig herfor. Hvis disse betingelser ikke er opfyldte, anses overdragelsen for salg af en momspligtig byggegrund. Ændring af praksis kommer som følge af en dom fra EU-Domstolen, der omhandler salg af et pakhus på Odense Havn, der var bestemt til nedrivning efter overdragelsen.

Hvornår er en bygning funktionsdygtig

Skattestyrelsen anfører, at bygningen reelt skal kunne anvendes som bygning. I Styresignalet er beskrevet retningslinjer til afgræsning af, hvornår en bygning anses for funktionsdygtig. Herunder, hvornår bygningen sidst er anvendt. Har den være ubenyttet i længere tid, kan det tale for, at den ikke er funktionsdygtig – fx kan bygningen have taget skade af manglende opvarmning eller vedligehold. Sælger skal kunne påvise, at bygningen stadig er funktionsdygtig.

Hvis der har været større skader efter brand eller storm, et stort omfang af hærværk eller vandskade, kan det medføre, at bygningen ikke anses for anvendelig. Ligeledes kan påbud om nedrivning eller kondemnering være et udslag for bygningens manglende funktion.

Kan bygningen anvendes, eventuelt efter mindre småreparationer, betragtes den som funktionsdygtig.

Hvis bygningen har været anvendt af køber umiddelbart efter leveringen, skal sælger ikke foretage yderligere sandsynliggørelse af bygningens funktionsdygtighed.

Tilbagebetaling af moms

Den ændrede praksis medfører, at der kan anmodes om genoptagelse af tidligere salg med moms, der opfylder ovenstående kriterier. Det omfatter salg foretaget i afgiftsperioder, der er påbegyndt, men ikke udløbet, den 9. december 2012 og frem.

Bemærk at det kan have konsekvenser for sælger, hvis denne tidligere har solgt ejendommen med moms og i den forbindelse har fratrukket moms af udgifter til mægler m.v., ligesom det kan have betydning for sælgers generelle momsfradragsret det pågældende år.

Hvis I har brug for en vurdering af et konkret salg og eventuelle konsekvenser ved at anmode om genoptagelse, er I velkomne til at kontakte os for en drøftelse.

Kontakt: Heidi Lundsgaard, tlf. 2529 4048 eller Emilie B. Andersen, tlf. 2529 4835

Sammendrag

Skattestyrelsen ændrer praksis for moms ved salg af fast ejendom, når overdragelsen inkluderer en grund med en gammel bygning, der er bestemt til nedrivning efter overdragelse. Denne type ejendomme kan nu sælges momsfrit, når visse betingelser er opfyldte. Skattestyrelsen anfører, at bygningen reelt skal kunne anvendes som bygning. Har den være ubenyttet i længere tid, kan det tale for, at den ikke er funktionsdygtig – fx kan bygningen have taget skade af manglende opvarmning eller vedligehold. Sælger skal kunne påvise, at bygningen stadig er funktionsdygtig.

Om denne artikel

Af EY Danmark

EY er en af verdens førende organisationer inden for revision, skat, transaktioner og rådgivning.