30 apr. 2020
Nye skattelovændringer til afhjælpning af coronaimplikationer

Nye skattelovændringer til afhjælpning af coronaimplikationer

Af EY Danmark

EY er en af verdens førende organisationer inden for revision, skat, transaktioner og rådgivning.

30 apr. 2020
Relaterede emner COVID-19 Tax

Folketinget har nu vedtaget ”Lov om midlertidig udskydelse af angivelses- og betalingsfrister m.v. på skatteområdet i forbindelse med COVID-19”.

Alle partier i Folketinget har indgået aftale om at give yderligere likviditetshjælp til virksomheder, som i øjeblikket rammes hårdt af coronasituationen. Det har medført vedtagelse af nye skattelovændringer.

Loven indeholder følgende forhold:

Rentefrit lån

Loven giver adgang til rentefrit lån for følgende:

Momsregistrerede virksomheder

Er virksomheden kvartalsafregnende, jf. momsloven § 57, stk. 3, kan den ansøge om lån for det angivne afgiftstilsvar, som virksomheden gav for 4. kvartal 2019, hvor der var frist 2. marts 2020.

Er virksomheden halvårsafregnende, jf. momsloven § 57, stk. 4, kan den ansøge om lån for det angivne afgiftstilsvar, som virksomheden gav for andet halvår af 2019, hvor der var frist 2. marts 2020.

Lønsumsregistrerede virksomheder

Lovforslaget indeholder kun adgang for mulighed for rentefrit lån for metode 4-virksomheder.

For virksomheder omfattet af lønsumsafgiftsloven kan man ansøge om et lån for den angivne lønsumsafgift, som virksomheden gav for første kvartal 2020, hvor der var frist 15. april 2020. Har virksomheden angivet lønsumafgift af overskuddet for 2019, kan denne ansøge om et lån på 1/4 af afgiften af overskuddet for 2019.

Betingelser for lånet
Lånet skal tilbagebetales senest 1. april 2021. Ophører virksomhedens registrering eller inddrages den, skal lånet tilbagebetales inden for 14 dage.

Adgangen til et lån gælder ikke for virksomheder, der:

  1. er under konkursbehandling,
  2. er under rekonstruktionsbehandling,
  3. er under likvidation,
  4. er under tvangsopløsning,
  5. har stillet eller er blevet pålagt at stille sikkerhed efter opkrævningslovens § 11,
  6. inden for de seneste 3 år har fået fastsat et tilsvar af skatter eller afgifter m.v. foreløbigt efter opkrævningslovens § 4, stk. 1, som ikke er erstattet af en angivelse for afregningsperioden,
  7. har en fysisk eller juridisk person, som er ejer af virksomheden, reelt driver virksomheden, er medlem af virksomhedens bestyrelse eller direktion eller er filialbestyrer i virksomheden, og som inden for de sidste 10 år er dømt for skatte- eller afgiftssvig efter skatte- eller afgiftslovgivningen eller straffelovens § 289,
  8. i perioden fra og med 9. april 2020 til og med 15. juni 2020 har skiftet 50 % eller mere af ejerkredsen, medmindre anmodningen om lån ledsages af en revisorerklæring om ejerskiftet,
  9. ikke opfylder betingelserne for at modtage statsstøtte, eller
  10. er offentlige institutioner.

Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om afskæring af virksomheder omfattet af nr. 9 fra at opnå lån efter §§ 1-4, og om indholdet af revisorerklæringen efter nr. 8. Forventningen er, at der bl.a. vil skulle erklæres, om der er sket et ejerskifte på mere end 50 % i perioden, om der foreligger en overdragelsesaftale for ejerskiftet, og om der er aktiver tilbage i virksomheden. Afgørelsen om bevillingen kan ikke påklages.

Ansøgningen om lån skal være modtaget hos Told- og Skatteforvaltningen senest 15. juni. Der er endnu intet om, hvorhen man konkret skal sende ansøgningen. Det bliver sandsynligvis beskrevet i den efterfølgende bekendtgørelse.

Lånet vil blive udbetalt via skattekontoen, og er saldoen negativ på tidspunktet for udbetaling, vil det alene være det beløb, som er tilbage efter modregning med debetsaldoen, og med beløb, der er overgivet til inddrivelse, som udbetales som lån. Det tilsikres, at beløbet bliver udbetalt senest 5 bankdage efter modtagelsen af anmodningen. Det er dog under den forudsætning, at Told- og Skatteforvaltningen kan kontrollere rigtigheden af virksomhedens forhold.

Udvidelse af loftet på skattekontoen

Loftet på skattekontoen forhøjes til 100 mia. kr. frem til 1. april 2021.

Adgangen for virksomhederne til at forhøje loftet på skattekontoen træder i kraft 7. maj 2020. Frem til 7. maj 2020 vil loftet fortsat kun være på maksimalt 10 mio. kr.

Herved er der nu fra politisk side fastsat et loft, der så højt, at virksomhederne i praksis ikke risikerer at skulle betale mere i negativ rente fra og med 7. maj 2020 som følge af udskydelsen af betalingsfristerne for A-skat, AM-bidrag m.v.

Virksomhederne skal selv aktivt forhøje beløbsgrænsen via TastSelv Erhverv.

Udskydelse af angivelses- og betalingsfrist for lønsumsafgift

For virksomheder, der er lønsumsafgiftspligtige efter metode 4, forlænges angivelses- og betalingsfristen med seks uger for opgørelsesperioden vedrørende andet kvartal 2020, mens angivelses- og betalingsfristen for tredje kvartal forlænges med fire uger.

Afgiftsperiode Ordinære frister Udskudte frister
2. kvartal 2020 15. juli 1. september
3. kvartal 2020 15. oktober 16. november

Fremrykning af udbetaling af skattekredit – frist for ansøgning udløber 15. maj 2020

Ifølge de nye regler kan virksomheder efter ansøgning få udbetalt skattekredit den 30. juni 2020 vedrørende indkomståret 2019. Dette indebærer en likviditetsforbedring på knap fem måneder i forhold til det normale udbetalingstidspunkt i slutningen af november.

Beløbsgrænsen for udbetaling af skattekredit er fortsat maksimalt 25 mio. kr. og svarer til, at der med en selskabsskattesats på 22 % maksimalt kan udbetales 5,5 mio. kr. Virksomhedens underskud til fremførsel nedsættes med den andel, der er ”konverteret” til skattekredit. Udbetalingen er skattefri for virksomheden.    

Anmodning om fremrykket udbetaling skal indgives senest 15. maj 2020 og skal vedlægges oplysninger om karakteren og størrelsen af de konkrete forsøgs- og forskningsudgifter, der er afholdt i indkomståret 2019. Der er fortsat tale om de forsøgs- og forskningsudgifter, der i indkomståret straksafskrives som forsøgs- og forskningsudgifter efter ligningslovens § 8 B, stk. 1, eller afskrivningslovens § 6, stk. 1, nr. 3.

I forbindelse med anmodningen om fremrykket udbetaling vil der skulle indsendes erklæring fra en uafhængig godkendt revisor. Hvilken konkret form for erklæring revisor skal afgive, er ikke afklaret endnu, men det forventes, at revisor skal forholde sig til, om virksomheden ud fra de foreliggende bilag må anses for at have afholdt udgifter i indkomståret, der berettiger til udbetaling af skattekreditter efter bestemmelsen i ligningslovens § 8 X. Endvidere skal revisor forholde sig til, om det ud fra de foreliggende bilag må anses for sandsynligt, at virksomheden vil have underskud i indkomståret 2019.

Ved udbetalingen af beløbet modregnes virksomhedens restancer af skatter og afgifter med påløbne morarenter, uanset om der er sket overdragelse af kravet. Hvis der er sket udbetaling med et større beløb, end reglerne om skattekredit berettiger til, vil det for meget udbetalte beløb blive opkrævet.

Yderligere adgang for Skattestyrelsen til at udskyde frister i skattelovgivningen til 1. september

Loven indeholder ud over de fire kendte tiltag yderligere en mulighed for Skattestyrelsen til at forlænge frister i skatte- og afgiftslovgivningen, som er fastsat under hensyn til oplysningsfristerne i skattekontrollovens §§ 10-13 – der almindeligvis kendes som oplysningsfristerne for indberetning.

Oplysningsfristerne efter skattekontrolloven blev for nylig udskudt til 1. september, og det har efterfølgende vist sig, at flere frister hensigtsmæssigt tilsvarende bør udskydes.

Skattestyrelsen vil offentliggøre hvilke frister, som er udskudt, umiddelbart efter at loven vedtages den 30. april. Fristerne vil kunne findes på www.skat/corona.

For virksomheder, der er lønsumsafgiftspligtige efter metode 4, forlænges angivelsesfristen med seks uger for opgørelsesperioden vedrørende andet kvartal 2020, og angivelsesfristen for tredje kvartal forlænges med fire uger. Det medfører, at angivelsesfristen for andet kvartal er 1. september frem for 15. juli 2020, og angivelsesfristen for tredje kvartal vil være 16. november frem for 15. oktober 2020.

Loven træder i kraft ved bekendtgørelsen i Lovtidende og ophæves automatisk 5. maj 2021.

Skattestyrelsens hjemmeside

Skattestyrelsen har allerede lavet en særlig hjemmeside, hvor man løbende vil opdatere initiativerne på skatteområdet. Herudover er der oprettet en ”hotline” til Skattestyrelsen.

Du kan løbende holde dig opdateret på Skattestyrelsens hjemmeside vedrørende coronainitiativer.

Kontakt
Yderligere oplysninger kan fås hos din sædvanlige kontaktperson i skatteafdelingen eller hos:

Jens Wittendorff, Tax, tlf. 5158 2820
Lars Andersen, Tax, tlf. 2529 4654
Søren Næsborg Jensen, Tax, tlf. 2529 4561
Mick Jørgensen, Indirect Tax, tlf. 5122 1643

EY foretager løbende opdateringer om Corona-situationen, og hvilke implikationer det måtte have for jeres skatte- og afgiftsbetaling. Du kan holde dig opdateret her.

Sammendrag

Folketinget har vedtaget ”Lov om midlertidig udskydelse af angivelses- og betalingsfrister m.v. på skatteområdet i forbindelse med COVID-19”. Loven giver mulighed for adgang til rentefrie lån, hvis visse betingelser er opfyldt. Endvidere udvidelse af loftet på skattekontoen, udskydelse af angivelsesfristen for lønsumsafgift og fremrykning af udbetalingen af skattekredit.

Om denne artikel

Af EY Danmark

EY er en af verdens førende organisationer inden for revision, skat, transaktioner og rådgivning.

Related topics COVID-19 Tax