12 nov. 2020
Business meeting

Nyt lovforslag om CFC-beskatning fremsat

Af EY Danmark

EY er en af verdens førende organisationer inden for revision, skat, transaktioner og rådgivning.

12 nov. 2020
Relaterede emner Tax

Skatteministeren har den 11. november 2020 fremsat lovforslag L89 om CFC-beskatning – stadig uden ”substanstest”.

Det nye CFC-lovforslag udgør CFC-delen af sidste folketingsårs bortfaldne L48. De øvrige dele af L48 blev fremsat som et separat lovforslag, L28, den 7. oktober 2020. Årsagen til opdelingen af L48 i to separate lovforslag er formentlig de vanskeligheder, som CFC-beskatningselementerne frembød, som var medvirkende til, at L48 ikke blev vedtaget i folketingssamlingen 2019-20.

Det nu fremsatte lovforslag er identisk med CFC-delen af L48 med tillæg af to ændringer i form af de ændringsforslag til L48, som blev fremsat af skatteministeren i forbindelse med behandlingen af lovforslaget i sidste folketingsår. En gennemgang af de foreslåede CFC-regler kan ses i EY’s omtale af L48 ved dets fremsættelse.

Det betyder, at skatteministeren ikke har indarbejdet en såkaldt substanstest i lovforslaget, hvorefter der ikke sker CFC-beskatning, hvis et datterselskab har økonomisk substans. Vanskelighederne med vedtagelse af L48 sidste år beroede især på, at der viste sig parlamentarisk flertal for en sådan substanstest, mens regeringen ikke ønsker en sådan test.

Undervejs i det politiske forløb i sidste folketingsår fremkom et forslag om en såkaldt ”partiel substanstest”, hvis indhold er, at den hidtidige CFC-lovgivning fastholdes uden substanstest som hidtil, mens de udvidelser af anvendelsesområdet for CFC-beskatningsreglerne, som EU’s skatteundgåelsesdirektiv (”ATAD”) har pålagt medlemsstaterne at indføre – herunder særligt inddragelse af såkaldte ”embedded royalties” under CFC-beskatning – undergives en substanstest. En sådan partiel substanstest er imidlertid heller ikke indarbejdet i det nu fremsatte L89.

På baggrund af sidste års parlamentariske situation må det således forventes, at det nye lovforslag heller ikke får en helt glat vej gennem Folketinget, i det omfang flertallets krav om en substanstest fastholdes.

De nye regler vil efter forslaget have virkning for indkomstår, der påbegyndes 1. januar 2021 eller senere.

Kontakt
Yderligere oplysninger kan fås hos din sædvanlige kontaktperson i skatteafdelingen eller hos:

Carina M. Korsgaard, Tax, tlf. 2529 3764
Jens Wittendorff, Tax, tlf. 5158 2820
Tobias Steinø, Tax, tlf. 2529 4197

 

Sammendrag

Regeringen har fremsat nyt CFC-lovforslag, som dog stadig ikke har indbygget en substanstest trods flertal herfor i sidste folketingsår. Lovforslaget må således umiddelbart forventes at ville undergå ændringer under folketingsbehandlingen, såfremt den parlamentariske situation er uændret. 

Om denne artikel

Af EY Danmark

EY er en af verdens førende organisationer inden for revision, skat, transaktioner og rådgivning.

Related topics Tax