8 feb. 2022
Nyt om renter ved for sen betaling af moms

Nyt om renter ved for sen betaling af moms

Af EY Danmark

EY er en af verdens førende organisationer inden for revision, skat, transaktioner og rådgivning.

8 feb. 2022
Relaterede emner Tax

Skatteministeriet har sendt et lovforslag i høring, der skærper reglerne for, hvornår der skal betales renter ved for sen betaling af moms.

Opsummering: 
  • Det vurderes, at der årligt siden 2013 har været mellem 75.000 og 90.000 sager, hvor virksomheder med urette er blevet opkrævet renter af for sene angivelser.
  • Lovforslag hjemler fremadrettet renter i en række yderligere situationer.
  • Hvis din virksomhed har betalt renter ved en fejl, kan disse søges retur. Fejl i angivelser bør korrigeres hurtigst muligt for at undgå forrentning af en evt. efterbetaling.

Det foreslås indført, at der opkræves renter i forbindelse med efterangivelser, ligesom der opkræves renter fra den oprindelige angivelses- og betalingsfrist for den enkelte momsperiode for virksomheder, der registreres med tilbagevirkende kraft. Vi opfordrer kraftigt til, at virksomheder overvejer, om de har korrektioner til tidligere perioders momsangivelser, således at disse indberettes inden ikrafttrædelse af de nye regler.

Samtidig har Skattestyrelsen sendt et udkast til styresignal i høring om tilbagebetaling af renter, som er opkrævet uretmæssigt i forbindelse med for sen angivelse af moms. Virksomheder, som er opkrævet renter i forbindelse med for sen angivelse og betaling af moms, herunder virksomheder, som er registreret med tilbagevirkende kraft, bør derfor undersøge, om de er berettigede til tilbagebetaling.

Skatteministeriet har konstateret, at Skattestyrelsen i nogle situationer har opkrævet renter efter en forkert anvendelse af opkrævningsloven.

Skattestyrelsen har haft en praksis, hvor Skattestyrelsen har opkrævet renter af for sent angivne skatte- og afgiftskrav fra udløbet af betalingstidspunktet for den pågældende afregningsperiode og indtil betaling sker.

Det har dog vist sig, at Skattestyrelsen i tilfælde af for sent angivne skatte- og afgiftskrav først kan opkræve renter 14 dage efter påkrav, og kun hvis der ikke foretages betaling inden for dette 14 dages varsel. Betales beløbet inden udløbet af fristen, skal virksomheden således ikke betale renter, men overskrider virksomheden fristen, skal virksomheden betale renter fra udløbet af betalingsfristen, hvilket vil sige fra og med den 15. dag.

Det betyder i praksis, at hvis man har angivet sin moms til tiden, men ikke betalt den, så løber der renter på fra sidste rettidige angivelsesfrist. Men hvis man har angivet sin moms for sent (og dermed også betalt for sent), så løber der først renter på fra 14 dage efter, at Skattestyrelsen har afgivet påkrav om betaling.

Det er naturligvis ikke en acceptabel retsstilling, at manglende angivelse giver en bedre situation end korrekt angivelse, og Skatteministeriet har derfor sendt et lovforslag i høring, der skal rette op herpå.

Forslag til lovændring

Skattestyrelsen har desuden for et par år siden ændret praksis for virksomheder, der registreres med tilbagevirkende kraft.

Tidligere skulle disse virksomheder angive og betale deres moms for den historiske periode inden for kort tid efter, at deres registrering blev foretaget. Skattestyrelsen ændrede i 2019 deres systemer, således at disse virksomheder blev opkrævet renter tilbage fra den oprindelige angivelses- og betalingsfrist for de historiske perioder. Heller ikke dette giver den nuværende lovgivning hjemmel til, og lovforslaget har derfor også til formål at tilvejebringe hjemmel på dette område.

De to ovenstående dele af lovforslaget er foreslået at træde i kraft 1. april 2022.

Ud over at rette op på ovennævnte retsstilling har Skatteministeriet dog også foreslået helt nye regler, som vil betyde, at der fremover skal betales renter af efterangivelser, hvor der skal ske yderligere betaling til skattemyndighederne, fra den dato den oprindelige angivelse havde betalingsfrist.

Det er en væsentlig ændring fra i dag, hvor man på moms- og punktafgiftsområdet først betaler renter fra 14 dage efter godkendelse af efterangivelsen, hvis man på dette tidspunkt endnu ikke har indbetalt beløbet. Disse regler vil dog kræve tilretning af systemerne, og derfor vides det endnu ikke, hvornår denne ændring træder i kraft.

Umiddelbart lægges der derimod ikke op til, at der ændres på reglerne om, at der ikke gives rentegodtgørelse, hvis virksomheder er kommet til at indbetale for meget ved en fejl.

Det betyder, at det fremover bliver endnu vigtigere at angive sin moms og afgifter korrekt, således at det ikke senere er nødvendigt at korrigere beløbet. Der skelnes ikke i lovforslaget mellem forskellige grunde til efterangivelser, og dermed kan en uskyldig fejl, som opdages og rettes 2-3 år efter, ende med at koste næsten lige så meget i renter som den oprindelige fejl (på nuværende tidspunkt er rentesatsen 0,7 % pr. måned).

Det fremgår ikke af lovforslaget, hvordan man vil håndtere overgangen fra de gamle til de nye regler, og det er derfor ikke klart, hvordan man påtænker at behandle sager, der vedrører perioder før ikrafttrædelsen, men som først opstår efter ikrafttrædelsen.

Hvis din virksomhed har opdaget fejl i angivelser, eller er blevet opmærksom på mulige fejl, bør dette derfor korrigeres hurtigst muligt for at undgå forrentning af en evt. efterbetaling.

Tilbagebetaling af uretmæssigt opkrævede renter

Skattestyrelsen vurderer, at der årligt har været mellem 75.000 og 90.000 sager, hvor virksomheder med urette er blevet opkrævet renter af for sene angivelser, og at Skattestyrelsens forkerte praksis har fundet sted siden i hvert fald 2013.

Som følge af den forkerte praksis har Skattestyrelsen sendt et udkast til styresignal i høring, hvori de anfører, at der som udgangspunkt kan ske genoptagelse og tilbagebetaling af uretmæssigt opkrævede renter, der er indbetalt fra og med den 1. oktober 2017.

På momsområdet og for punktafgifter vil Skattestyrelsen ikke af egen drift foretage genoptagelse og tilbagebetaling, og derfor skal den enkelte virksomhed selv være opmærksom på, om virksomheden har et krav, der skal rejses.

Vi bemærker, at det fremgår af styresignalet, at Skattestyrelsens forkerte praksis alene vil have bagudrettet virkning, da lovændringen fremover vil give hjemmel til denne praksis. Derfor vil Skattestyrelsen frem til ikrafttrædelsen af lovændringen fortsætte med at opkræve renter i strid med loven, da det vil være for dyrt (og formentlig umuligt at nå) at lave en tilretning af systemerne for denne korte periode. De uretmæssigt opkrævede rentebeløb vil efterfølgende kunne søges retur.

Vi skal desuden bemærke, at der efter vores mening er tvivl om tidspunktet for ekstraordinær genoptagelse, og vi skal derfor opfordre til, at man overvejer, om man er opkrævet rente uretmæssigt også længere tilbage i tid end 1. oktober 2017.

Er din virksomhed potentielt omfattet af genoptagelsesmuligheden eller du i tvivl herom, er du velkommen til at kontakte os med henblik på en drøftelse.

Kontakt:

  • Mick Jørgensen, tlf. 5122 1643
  • Christopher K. Glinvad, tlf. 2529 5309
  • Anja Dahlgaard, tlf. 5158 2753

Sammendrag

I de nye regler foreslås det, at der opkræves renter i forbindelse med efterangivelser, ligesom der opkræves renter fra den oprindelige angivelses- og betalingsfrist for den enkelte momsperiode for virksomheder, der registreres med tilbagevirkende kraft. Samtidig har Skattestyrelsen sendt et udkast til styresignal i høring om tilbagebetaling af renter, som er opkrævet uretmæssigt i forbindelse med for sen angivelse af moms. Reglerne foreslås at træde i kraft 1. april 2022.

Om denne artikel

Af EY Danmark

EY er en af verdens førende organisationer inden for revision, skat, transaktioner og rådgivning.

Related topics Tax