6 nov. 2020
GettyImages-875590784

Nyt skattelovforslag skal sikre yderligere likviditetshjælp til virksomheder

Af EY Danmark

EY er en af verdens førende organisationer inden for revision, skat, transaktioner og rådgivning.

6 nov. 2020
Relaterede emner Tax COVID-19

Folketinget fremsætter forslag til ændring af ”Lov om midlertidig udskydelse af angivelses- og betalingsfrister m.v. på skatteområdet i forbindelse med COVID-19”.

Lovforslaget vedrører bl.a.: 
 • Udskydelse af tilbagebetalingsfristen for rentefrie lån til 1. november 2021 for lønsumregulerede virksomheder
 • Forlængelse af udvidelsen af loftet på skattekontoen på 100 mia. kr. til 1. november 2021.

Et bredt udsnit af partierne i Folketinget er enige om at give yderligere likviditetshjælp til virksomheder, som fortsat rammes hårdt af coronasituationen. Dette har resulteret i fremsættelse af et lovforslag om nye skattelovændringer.

EY beskrev tilbage i april de senest vedtagne skattelovsændringer til afhjælpning af coronaimplikationer

Loven og det nye lovforslag indeholder følgende forhold:

Rentefrit lån

Loven giver allerede i dag adgang til rentefrit lån for følgende:

Momsregistrerede virksomheder

Er virksomheden kvartalsafregnende, jf. momsloven § 57, stk. 3, kan den ansøge om lån for det angivne afgiftstilsvar, som virksomheden gav for 4. kvartal 2019, hvor der var frist 2. marts 2020.

Er virksomheden halvårsafregnende, jf. momsloven § 57, stk. 4, kan den ansøge om lån for det angivne afgiftstilsvar, som virksomheden gav for andet halvår af 2019, hvor der var frist 2. marts 2020.

Lønsumsregistrerede virksomheder

Loven indeholder kun adgang for mulighed for rentefrit lån for metode 4-virksomheder.

For virksomheder omfattet af lønsumsafgiftsloven kan man ansøge om et lån for den angivne lønsumsafgift, som virksomheden gav for første kvartal 2020, hvor der var frist 15. april 2020. Har virksomheden angivet lønsumsafgift af overskuddet for 2019, kan man ansøge om et lån på 1/4 af afgiften af overskuddet for 2019.

Betingelser for lånet
Lånet skal efter loven tilbagebetales senest 1. april 2021. Fristen for tilbagebetaling foreslås ved lovforslaget udvidet frem til 1. november 2021. Ophører virksomhedens registrering, eller inddrages den, skal lånet tilbagebetales inden for 14 dage.

Adgangen til et lån gælder, forudsat lovforslaget vedtages, ikke for virksomheder, der:

 1. er under konkursbehandling,
 2. er under rekonstruktionsbehandling,
 3. er under likvidation,
 4. er under tvangsopløsning,
 5. har stillet eller er blevet pålagt at stille sikkerhed efter opkrævningslovens § 11,
 6. inden for de seneste 3 år har fået fastsat et tilsvar af skatter eller afgifter m.v. foreløbigt efter opkrævningslovens § 4, stk. 1, som ikke er erstattet af en angivelse for afregningsperioden,
 7. har en fysisk eller juridisk person, som er ejer af virksomheden, reelt driver virksomheden, er medlem af virksomhedens bestyrelse eller direktion eller er filialbestyrer i virksomheden, og som inden for de sidste 10 år er dømt for skatte- eller afgiftssvig efter skatte- eller afgiftslovgivningen eller straffelovens § 289,
 8. ansøger om lån i perioden fra og med 5. maj 2020 til og med 15. juni 2020, og som i perioden fra og med 9. april 2020 til og med 15. juni 2020 har skiftet 50 pct. eller mere af ejerkredsen, eller som ansøger om lån i perioden fra og med 17. november 2020 til og med 18. december 2020, og som i perioden fra og med 27. oktober 2020 til og med 18. december 2020 har skiftet 50 pct. eller mere af ejerkredsen, medmindre anmodningen om lån for disse virksomheder ledsages af en erklæring fra en uafhængig, godkendt revisor om ejerskiftet,
 9. ikke opfylder betingelserne for at modtage statsstøtte, eller
 10. er offentlige institutioner.

Der lægges således op til en ændring af nr. 8, hvorefter adgangen til lån i medfør af gældende lovgivning ikke gælder for virksomheder, der i perioden fra og med 9. april 2020 til og med 15. juni 2020 har skiftet 50 % eller mere af ejerkredsen, medmindre anmodningen om lån ledsages af en revisorerklæring om ejerskiftet.

Ansøgningsfrist
I henhold til loven skulle ansøgningen om lån være modtaget hos Told- og Skatteforvaltningen senest 15. juni 2020. Ved lovforslaget foreslås ansøgningsfristen udvidet, således at ansøgningen om lån skal være modtaget hos Told- og Skatteforvaltningen i perioden fra og med 5. maj 2020 til og med 15. juni 2020 eller i perioden fra og med 17. november 2020 til og med 18. december 2020.

Forlængelse af udvidelsen af loftet på skattekontoen

Loftet på skattekontoen forhøjedes i april 2020 til 100 mia. kr. frem til 1. april 2021. Det følger af lovforslaget, at udvidelsen af loftet på skattekontoen foreslås forlænget frem til 1. november 2021.

Adgangen for virksomhederne til at forhøje loftet på skattekontoen trådte i kraft 7. maj 2020. Frem til 7. maj 2020 udgjorde loftet maksimalt 10 mio. kr.

Herved er der fra politisk side fortsat ønske om at fastsætte et loft, der er så højt, at virksomhederne i praksis ikke risikerer at skulle betale negativ rente fra og med 7. maj 2020 som følge af udskydelsen af betalingsfristerne for A-skat, AM-bidrag m.v.

Virksomhederne skal selv aktivt forhøje beløbsgrænsen via TastSelv Erhverv.

Lovforslaget forventes vedtaget 12. november 2020 og træder i kraft ved bekendtgørelsen i Lovtidende.

Skattestyrelsens hjemmeside

Skattestyrelsen har allerede lavet en særlig hjemmeside, hvor man løbende vil opdatere initiativerne på skatteområdet. Herudover er der oprettet en ”hotline” til Skattestyrelsen.

Kontakt
Yderligere oplysninger kan fås hos din sædvanlige kontaktperson i skatteafdelingen eller hos:

Jens Wittendorff, Tax, tlf. 5158 2820
Lars Andersen, Tax, tlf. 2529 4654
Søren Næsborg Jensen, Tax, tlf. 2529 4561
Tobias Steinø, Tax, tlf. 2529 4197
Mick Jørgensen, Indirect Tax, tlf. 5122 1643

Sammendrag

Der blev onsdag 4. november 2020 fremsat forslag om ændring af ”Lov om midlertidig udskydelse af angivelses- og betalingsfrister m.v. på skatteområdet i forbindelse med COVID-19”. De foreslåede lovændringer udvider adgangen til at ansøge om rentefrie lån, hvis visse betingelser er opfyldt. Endvidere foreslås udvidelsen af loftet på skattekontoen forlænget. 

Om denne artikel

Af EY Danmark

EY er en af verdens førende organisationer inden for revision, skat, transaktioner og rådgivning.

Related topics Tax COVID-19