12 okt. 2023
Workout i fitnesscenter

Padel- og fitnesscenter var ikke passiv kapitalanbringelse

Forfattere
Jesper P. Havgaard

Senior Manager, Tax, EY Denmark

Skatterådgiver med kompetencer og erfaring særligt inden for dansk og international koncern- og selskabsbeskatning, generationsskifter, omstruktureringer, skatte-compliance og transfer pricing.

Thomas Dalgaard Andersen

Manager, Business Tax Services, EY Danmark

Skatterådgiver med kompetencer inden for omstrukturering og generationsskifte af ejerledede virksomheder samt fradrag for forskning- og udviklingsomkostninger.

Nete B. Tinning

Head of Private Client, Partner, Private Tax and Law, EY Danmark

Juridisk rådgiver for de privatejede virksomheder og deres ejere i forbindelse med generationsskifte og omstrukturering. Har altid fokus på kunden, og de løsninger der passer bedst for den enkelte.

12 okt. 2023
Relaterede emner Tax

Ny afgørelse i SKM2023.441.SR vedrører overdragelse af et selskab, der var ved at opføre et padel- og fitnesscenter.

Opsummering

  • Et selskab, der var ved at opføre et integreret padel- og fitnesscenter, skulle overdrages til Spørgerens datter.
  • Skatterådet udtalte, at det var uden betydning for vurderingen, at ejendommen ikke var færdigopført.
  • Skatterådet bekræftede, at det at drive et sammenhængende padel- og fitnesscenter ikke skulle anses som passiv kapitalanbringelse.

En overdragelse af en virksomhed ved generationsskifte anses som udgangspunkt som et salg af virksomheden for den tidligere ejer. Den tidligere ejer beskattes derfor af en avance svarende til forskellen mellem den tidligere ejers oprindelige anskaffelsessum for kapitalandelene og disses handelsværdi på overdragelsestidspunktet.

Det kan derfor være en fordel at anvende reglerne om skattemæssig succession for virksomheder ejet i selskabsform, hvorefter erhververen indtræder i den tidligere ejers oprindelige anskaffelsessum, -tidspunkt og hensigt for så vidt angår de overdragne kapitalandele.

Anvendelse af reglerne om skattemæssig succession

Der er en række betingelser i aktieavancebeskatningslovens § 34, der skal være opfyldt, for at parterne kan anvende reglerne om skattemæssig succession. Herunder finder reglerne kun anvendelse for en afgrænset personkreds, der bl.a. omfatter visse nære familiemedlemmer, tidligere ejere og nære medarbejdere. Derudover må der ikke være tale om såkaldt passiv kapitalanbringelse. Dette betyder, at hovedparten af selskabets omsætning og aktiver skal relatere sig til aktiv erhvervsvirksomhed, og derfor ikke må stamme fra passiv kapitalanbringelse, som fx investering i værdipapirer.

Udlejning af fast ejendom

Udlejning af fast ejendom skal som udgangspunkt betragtes som passiv kapitalanbringelse. Som undtagelser hertil kan nævnes domicilejendomme og driftsbygninger m.m., der anvendes i driften af en aktiv virksomhed. Endvidere vil midlertidig udlejning af ejendomme, der er erhvervet med henblik på et umiddelbart efterfølgende videresalg som led i selskabets sædvanlige virksomhed, fx et typehusfirma, ikke blive betragtet som passiv kapitalanbringelse ligesom fx bortforpagtning af landbrug mv.

Udlejning af fast ejendom kan dog finde sted i forskellige afskygninger, og i hvert tilfælde skal der foretages en konkret vurdering af, om der er tale om aktiv virksomhed eller passiv kapitalanbringelse.

I et nyt bindende svar fra Skatterådet var det netop spørgsmålet, om et padel- og fitnesscenter skulle anses for passiv kapitalanbringelse.

Kort om sagen i SKM2023.441.SR

I sagen ønskede skatteyderen, kaldet ”Spørger”, at overdrage kapitalandele i sit holdingselskab, kaldet H2, til Spørgers datter. H2 ville eje 100 % af datterselskabet H1. H1 var stiftet med det primære formål at drive forretning med padeltennisbaner, motion og tilhørende aktiviteter.

H1 havde erhvervet en ejendom, og var i gang med at opføre padeltennisbaner herpå, som skulle integreres med et "klassisk" motionscenter i et samlet center, sammen med reception med tilhørende lounge og cafeområde. Receptionen var bemandet indenfor centrets åbningstider, og Spørgers datter og svigersøn deltog i receptionsbemandingen sammen med ansat personale. Der ville endvidere være tilhørende bad og omklædningsrum og mulighed for at anvende klassiske træningsmaskiner til styrketræning samt konditionsmaskiner. Herudover var der mulighed for at deltage i holdundervisning i fx yoga.

Medlemskab til fitnesscentret skulle fungere som et månedligt abonnement, der ville give medlemmerne fri adgang til fitnessfaciliteterne og adgang til at opholde sig i lounge og cafeområdet. Adgang til padeltennisbanerne skulle ske ved betaling fra gang til gang, og booking af baner ske online som Pay ’n’ Play (altså udlejning på timebasis).

H1 skulle forestå den daglige drift af både fitnesscentret og padelcentret, herunder ledelse og markedsføring, arbejdsopgaver som undervisning i fitness og padel, drift af lounge og cafeområde, den almindelige service og vedligeholdelse af maskiner samt rengøringen i centret.

Spørgsmålet var herefter om Skattestyrelsen kunne bekræfte, at padel- og fitnesscentret under opførelse ikke havde karakter af passiv kapitalanbringelse.

Skattestyrelsen henviste bl.a. til følgende fra forarbejderne til bestemmelsen:

”Ifølge forslaget skal fast ejendom som udgangspunkt medregnes som pengetanksaktiver. Det gælder imidlertid ikke fast ejendom, der ikke har karakter af passiv kapitalanbringelse. Som det ligeledes fremgår af bemærkningerne til lovforslaget, kan det f.eks. være tilfældet for virksomhedens domicilejendom (…) Selskabets køb af en grund til opførelse af et (nyt) domicil skal ikke i byggeperioden anses for passiv kapitalanbringelse.

Er ejendommen erhvervet eller opført til brug som en driftsbygning for virksomheden (…), vil der som udgangspunkt ikke være tale om passiv kapitalanbringelse.”

H1 ville have som formål at drive forretning med padeltennisbaner, motion og dertilhørende aktiviteter, og den pågældende ejendom ville være selskabets domicilejendom. Det var i den forbindelse uden betydning, at ejendommen ikke var færdigopført.

Skattestyrelsens afgørelse

Skattestyrelsen henviste endvidere til en tidligere afgørelse omkring hotel- og restaurationsdrift i SKM2021.446.SR, hvor der blev lagt vægt på, at indtægterne primært stammede fra korttidsudlejning af værelser kombineret med aktivitet i form af bemanding af reception, restaurant og værelsesrengøring mm. Dette kunne ikke sidestilles med udlejningsejendom, og blev derfor ikke anset som passiv kapitalanbringelse. Se også om den afgørelse i denne artikel: Begrænsede successionsmuligheder ved udlejning af fast ejendom.

Henset til, at H1 ville drive et sammenhængende padel- og fitnesscenter, og i relation til driften heraf have en lang række opgaver herunder almindelig drift af centret, bemanding af reception, personlig træning/undervisning, facilitering af turneringer, markedsføring, vedligeholdelse af maskiner, rengøring m.m., var det Skattestyrelsens opfattelse, at dette ville udgøre aktiv virksomhed og dermed ikke passiv kapitalanbringelse.

Spørger kunne således overdrage H2 med skattemæssig succession. Skatterådet tiltrådte Skattestyrelsen begrundelse.

Sammendrag

Skillelinjen mellem udlejning af fast ejendom, der udgør passiv kapitalanbringelse, og ”udlejning”, der ikke gør, er ikke simpel at drage. Skatterådet lægger dog i flere afgørelser vægt på, at hvis det har karakter af korttidsudlejning, sammenholdt med udøvelse af andre aktiviteter, så er der muligvis tale om aktiv virksomhed. Dette kan fx være udlejning af værelser ved hoteldrift, muligvis parkeringshus med indtægter fra parkering på timebasis og nu også drift af padelcenter (dog konkret vurdering).  

Om denne artikel

Forfattere
Jesper P. Havgaard

Senior Manager, Tax, EY Denmark

Skatterådgiver med kompetencer og erfaring særligt inden for dansk og international koncern- og selskabsbeskatning, generationsskifter, omstruktureringer, skatte-compliance og transfer pricing.

Thomas Dalgaard Andersen

Manager, Business Tax Services, EY Danmark

Skatterådgiver med kompetencer inden for omstrukturering og generationsskifte af ejerledede virksomheder samt fradrag for forskning- og udviklingsomkostninger.

Nete B. Tinning

Head of Private Client, Partner, Private Tax and Law, EY Danmark

Juridisk rådgiver for de privatejede virksomheder og deres ejere i forbindelse med generationsskifte og omstrukturering. Har altid fokus på kunden, og de løsninger der passer bedst for den enkelte.

Related topics Tax