29 maj 2020
Regeringen foreslår justering og supplering af corona-initiativerne på skatteområdet

Regeringen foreslår justering og supplering af corona-initiativerne på skatteområdet

Af EY Danmark

EY er en af verdens førende organisationer inden for revision, skat, transaktioner og rådgivning.

29 maj 2020
Relaterede emner Tax COVID-19

Regeringens forslag har til formål at sikre, at der fortsat er tilstrækkelig likviditet i de danske virksomheder, således at virksomhederne og lønmodtagerne kommer så sikkert som muligt gennem den økonomiske krise.

Læs her, hvad de vedrører, og hvordan de ændrede regler kan understøtte danske virksomheder i den nuværende situation.

Regeringen har foreslået, at de normale betalingsfrister for A-skat, AM-bidrag og moms indfases langsommere end oprindeligt planlagt. Samtidig foreslår regeringen en række lempelser for udlandsdanskere, udstationerede og personer på forskerskatteordningen.

EY beskrev tilbage i marts i år forlængelserne af virksomhedernes betalingsfrister vedrørende moms, A-skat, AM-bidrag etc. Udskydelserne havde til formål at styrke virksomhedernes likviditet i 2. kvartal 2020, mens de udskudte betalingsfrister primært forfalder i 3. kvartal. Du kan læse nyheden her.

Lovforslaget, der skal implementere initiativerne, er endnu ikke blevet fremsat, men forventes fremsat og hastevedtaget i Folketinget snarligt. Du kan læse Skatteministeriets pressemeddelelse her.

Forlængelse af virksomheders betalingsfrister vedrørende indeholdt AM-bidrag og A-skat

Regeringens forslag har sit udspring i Regeringens økonomiske ekspertgruppe, der er kommet med anbefalinger til udfasning af hjælpepakkerne. I en nyligt afgivet rapport foreslår ekspertgruppen, at der sker en mere lempelig tilbagevenden til de normale betalingsfrister. Du kan læse rapporten her.

For A-skat og AM-bidrag betyder det konkret, at betalingsfristerne for august, september og oktober udskydes med henholdsvis ca. 4 ½, 5 ½ og 6 ½ måneder, jf. oversigten fra Skatteministeriet.

Det er alene betalingsfristen, der er udskudt. De normale frister for indberetning af lønoplysninger mv. er fortsat gældende.

  Små og mellemstore virksomheder Store virksomheder 
Lønperiode Normale betalingsfrister Forslag om udskydelse Normale betalingsfrister Forslag om udskydelse
August 2020 10. september 2020 29. januar 2021 31. august 2020 15. januar 2021
September 2020 12. oktober 2020 31. marts 2021 30. september 2020 16. marts 2021
Oktober 2020 10. november 2020 31. maj 2021 30. oktober 2020 17. maj 2021

Udskydelsen indebærer, at virksomhederne undgår dobbeltbetaling for de tre rater, der normalt forfalder i august-november 2020.

Eksempel
En restaurant med 15 medarbejdere, der hver har en gennemsnitlig bruttomånedsløn på ca. 25.000 kr., afregner samlet set AM-bidrag og A-skat på ca. 135.000 kr. månedligt. Med de allerede vedtagne udskydelser for maj-juli 2020 har denne type virksomhed opnået en likviditetsforbedring på ca. 400.000 kr. i perioden maj-juli. Med forslaget vil den nævnte restaurant få udskudt betalingen af ca. 400.000 kr. yderligere med i gennemsnit ca. 5 ½ måned.

Forlængelse af virksomheders betalingsfrister vedrørende moms

Der foreslås indført en gradvis udfasning af de forlængede betalingsfrister for moms for store virksomheder, så fristerne for juli og august udskydes med henholdsvis 15 og 7 dage, jf. oversigten fra Skatteministeriet.

Månedsafregning - store virksomheder Normale betalingsfrister Forslag om udskydelse
Juli 2020 25. august 2020 9. september 2020
August 2020 25. september 2020 2. oktober 2020

For de mellemstore virksomheder på kvartalsafregning foreslås afgiftsperioden for moms for 3. kvartal 2020 sammenlagt med afgiftsperioden for 4. kvartal 2020. Dermed udskydes angivelses- og betalingsfristen for 3. kvartal i realiteten med tre måneder til den 1. marts 2021.

Kvartalsafregning - mellemstore virksomheder Normal frist Udskudt frist
3. kvartal 1. december 2020 1. marts 2021
4. kvartal 2020 1. marts 2021 1. marts 2021

Eksempel
En kvartalsafregnende mellemstor virksomhed med en omsætning på 40 mio. kr. afregner typisk 1,5 mio. kr. i moms pr. kvartal. Med den allerede vedtagne udskydelse er betalingsfristen for den konkrete virksomhed udskudt med tre måneder fra 2. juni 2020 til 1. september 2020. Ved forslaget sammenlægges 3. og 4. kvartal, hvorved afregningen af ca. 1,5 mio. kr. i moms udskydes i tre måneder fra 1. december 2020 til 1. marts 2021.

Regeringen har ikke stillet forslag om at udskyde momsbetalingen for små virksomheder. Dette skyldes ifølge Skatteministeriet, at det i henhold til EU-retten ikke er muligt at udskyde momsbetalingen yderligere end allerede sket, da afregningsperioden for 2020 for disse virksomheder, som følge af halvårsafregningen, allerede udgør ét år.

Lempelse af reglerne for udlandsdanskere, udstationerede og personer på forskerskatteordningen

Særligt den fortsatte lukning af grænserne i en række lande medfører store begrænsninger for, hvor personer fysisk kan opholde sig, hvorfra et arbejde kan udføres, samt under hvilke rammer virksomheder kan drive forretning. For at imødekomme disse udfordringer har regeringen foreslået at indføre en række midlertidige lempelser for udlandsdanskere, udstationerede og personer på forskerskatteordningen.

Midlertidig lempelse af reglerne om indtræden af fuld skattepligt

Der foreslås for det første indført en valgfri midlertidig ordning, der blandt andet har til formål at hjælpe udlandsdanskere, der har bopæl i Danmark, og som bliver fuldt skattepligtige til Danmark, hvis de opholder sig i Danmark over 3 sammenhængende måneder, eller over 180 dage på 12 måneder. Vælges ordningen, vil der ikke indtræde fuld skattepligt, hvis en overskridelse kan tilskrives ophold i Danmark i perioden fra den 9. marts 2020 til og med den 30. juni 2020. Der kan arbejdes under opholdet i Danmark, men lønindkomst og honorarer, der direkte kan henføres til opholdet i Danmark, bliver dog skattepligtigt til Danmark. Det bliver spændende at se, hvordan ’valget’ skal foretages og meddeles til skattemyndighederne. Ukendskab til valgmuligheden, og dermed fravalget af skattepligtens indtræden, kan selvsagt have vidtrækkende konsekvenser.

Midlertidig lempelse af den lempelige beskatning af udenlandsk lønindkomst

Dernæst foreslås indført en midlertidig og valgfri ordning, der blandt andet har til formål at understøtte udstationerede personer, der er fuldt skattepligtige til Danmark, men som fortaber retten til den lempeligere beskatning af deres udenlandske lønindkomst efter ligningslovens § 33 A (skattelempelse), hvis de i en periode på 6 måneder opholder sig i Danmark i mere end 42 dage. Hvis ordningen er valgt, vil ophold i Danmark i perioden fra den 9. marts 2020 til og med det tidspunkt, hvor arbejdet i arbejdslandet genoptages – dog senest den 30. juni 2020 – ikke blive medregnet ved vurderingen af antallet af opholdsdage i Danmark. Der kan arbejdes under opholdet i Danmark, men lønindkomst, der direkte kan henføres til opholdet i Danmark, bliver skattepligtigt til Danmark. Også her kræver den gunstige retsstilling et positivt valg, og også her kan ukendskab til valgmuligheden have negative konsekvenser for medarbejderen.

Midlertidige lempelser af forskerskatteordningen

Endelig skal en midlertidig lempelse af forskerordningen tilsikre, at personer ikke udelukkes fra at anvende ordningen på grund af længerevarende ophold i Danmark eller udlandet i perioden fra den 9. marts 2020 til den 30. juni 2020. I tillæg hertil skal en midlertidig nedsættelse af minimumslønkravet i perioden sikre, at danske virksomheder ikke mister nøglemedarbejdere, idet nogle medarbejdere må gå midlertidigt ned i løn grundet virksomhedens likviditetsproblemer. Lempelserne indebærer, at der kan ses bort fra visse krav til ophold, skattepligtsforhold og minimumsløn for nøglemedarbejdere.

Skattestyrelsens hjemmeside

Skattestyrelsen har allerede lavet en særlig hjemmeside, hvor de løbende vil opdatere initiativerne på skatteområdet. Herudover er der oprettet en ”hotline” til Skattestyrelsen.

Du kan løbende holde dig opdateret på Skattestyrelsens hjemmeside vedrørende corona-initiativer.

Kontakt
Yderligere oplysninger kan fås hos din sædvanlige kontaktperson i skatteafdelingen eller hos:

Jacob B. Pedersen, Business Tax Advisory, tlf. 2529 5018
Jacob Kofoed, Business Tax Advisory, tlf. 2529 5622
Jens Wittendorff, International Tax Services, tlf. 5158 2820
Lars Andersen, International Tax Services, tlf. 2529 4654
Mick Jørgensen, Indirect Tax, tlf. 5122 1643
Søren Næsborg Jensen, International Tax Services, tlf. 2529 4561

EY foretager løbende opdateringer om corona-situationen, og hvilke implikationer, det måtte have for jeres skatte- og afgiftsbetaling. Du kan holde dig opdateret her.

Sammendrag

Regeringen foreslår midlertidig lempelse af reglerne for udlandsdanskere, udstationerede og personer på forskerskatteordningen.

Om denne artikel

Af EY Danmark

EY er en af verdens førende organisationer inden for revision, skat, transaktioner og rådgivning.

Related topics Tax COVID-19