11 mar. 2020
Abstract background

Regeringen indfører coronainitiativer på skatteområdet

Af EY Danmark

EY er en af verdens førende organisationer inden for revision, skat, transaktioner og rådgivning.

11 mar. 2020
Relaterede emner Tax

Opdateret 13. marts 2020

Regeringen har offentliggjort tre initiativer for at hjælpe med at afbøde de negative økonomiske konsekvenser.

Læs her, hvad de vedrører, og hvordan de kan hjælpe danske virksomheder i den nuværende situation.

Regeringen har offentliggjort tre initiativer for at hjælpe med at afbøde de negative økonomiske konsekvenser på grund af coronavirusen. De tre initiativer er:

  1. Kompensation til arrangører, der i marts måned har aflyst eller udskudt arrangementer med +1.000 deltagere og arrangementer på under 1.000 deltagere, som er målrettet særlige COVID-19-risikogrupper, fx ældre eller helbredsmæssigt sårbare. 
  2. Ny hastelovgivning understøtter virksomhedernes likviditet ved midlertidigt at udskyde betalingsfristerne for moms, AM-bidrag og A-skat. 
  3. Regeringen og erhvervslivets coronaenhed, der sammen med erhvervslivet skal drøfte målrettede og konkrete forslag til midlertidige tiltag, der kan afhjælpe aktuelle udfordringer for i første omgang transporterhvervene samt turisme og oplevelsesøkonomi.

I denne artikel gennemgår vi punkt 2 i regeringens initiativ, som består af nedenstående forhold:

Lovforslaget, der skal implementere initiativerne, blev sendt til høringsparterne i går og forventes fremsat og hastevedtaget i Folketinget en af de nærmeste dage. Regeringens initiativer ses afspejlet i lovforslaget – dog foreslås i tillæg hertil ved lovforslaget, som en direkte konsekvens af udskydelsen af betalingsfristerne, at udbetalingsgrænsen på skattekontoen hæves.

For en god ordens skyld henvises til de ikke-skatterelevante initiativer, som regeringen fremsatte på et pressemøde torsdag eftermiddag den 12. marts 2020 i Finansministeriet. Initiativerne har til formål at holde hånden under danske arbejdspladser. Pressemeddelelsen kan læses her.

Aconto-skat vedrørende selskabsskat

Selskaberne skal den 20. marts indbetale acontoskat for første halvår 2020. Hvis et selskab forventer, at indkomstforholdene i 2020 vil afvige væsentligt fra, hvad der er lagt til grund for den ordinære acontoskat, kan selskabet selv nedsætte betalingen. Skattestyrelsen kan efterfølgende bede om den nødvendige dokumentation for de ændrede indkomstforhold. 

Hvis man vil ændre sin acontoskat til betaling 20. marts 2020, er det derfor vigtigt allerede nu at indsamle og gemme informationen, som sandsynliggør, at virksomheden har været ramt af nedgang i indkomsten på grund af forhold fremkaldt af virusangrebet. Der er ingen angivelse af, hvad grænsen ”afviger væsentlig fra” dækker over.

Muligheden for, at selskaber kan nedsætte de ordinære acontorater er allerede tilstede i dag og er således ikke i sig selv et nyt initiativ. Selskaber kan således via TastSelv Erhverv – også af andre årsager end coronavirus - anmode om nedsættelse af de ordinære acontorater, hvis der er sket væsentlige ændringer i forhold til de skattepligtige indkomster, som Skattestyrelsen har lagt til grund ved fastsættelsen af de ordinære acontorater for 2020.  

Forlængelse af virksomheders betalingsfrister vedrørende moms

Også på momsområdet ønsker regeringen med sit initiativ at holde en hånd under virksomhedernes likviditet. I første omgang er det dog alene betalingsfristen for de store virksomheder (dem på månedsafregning), der forlænges.

Forlængelsen giver de store virksomheder 30 dages ekstra frist med angivelse og betaling af moms for henholdsvis marts, april og maj måned.

De små og mellemstore virksomheder (på kvartals- eller halvårsafregning) får ikke udsat deres angivelses- eller betalingsfrist i denne omgang. Det er dog ved at blive undersøgt, om de små og mellemstore virksomheders frister også skal forlænges, og det er således ikke utænkeligt, at fristen for virksomheder på kvartalsafregning også bliver udsat, inden de skal indbetale moms næste gang (den næstkommende, normale frist er 2. juni). For virksomheder på halvårsafregning er næstkommende betalingsfrist 1. september, hvorfor det givetvis vil afhænge af udviklingen i de kommende måneder, om denne frist også bliver forlænget.

Initiativet omfatter ikke andre indirekte skatter end moms, hvorfor fristerne for betaling af diverse punktafgifter fastholdes indtil videre, selv om de fleste punktafgifter også afregnes månedsvis ligesom A-skat, AM-bidrag og moms for de store virksomheder. Myndighederne bør efter vores opfattelse kraftigt overveje at udvide initiativet til også at omfatte afgifter, da disse kan være lige så tunge poster som moms og skat for nogle virksomheder.

I forbindelse med den ændrede betalingsfrist er det vigtigt for de store virksomheder at være opmærksomme på skattekontoens princip om, at betalingen tidligst kan foretages 5 dage før fristen, da pengene ellers vil blive ført retur. Dette princip bør midlertidigt ophæves, så virksomheder, der betaler negativ rente til bankerne, ikke rammes (utiltænkt) ved først at kunne betale 30 dage senere end normalt.

Forlængelse af virksomheders betalingsfrister vedrørende indeholdt AM-bidrag og A-skat

Betalingsfristerne forlænges for tre månedlige rater (betalinger for april, maj og juni). Forlængelsen sker med fire måneder, jf. oversigten fra Skatteministeriet.

Tabel 1
Betalingsfrister - AM-bidrag og A-skat

  Små og mellemstore virksomheder Store virksomheder
  Gældende regler Udskudt betaling Gældende regler Udskudt betaling
April-rate 11. maj 10. september 30. april 31. august
Maj-rate 10. juni 12. oktober 29. maj 30. september
Juni-rate 10. juli 10. november 30. juni 30. oktober
Kilde: Skatteministeriet

Ændringen vedrørende AM-bidrag og A-skat får første gang virkning for store virksomheders betalingsfrist fra 30. april 2020 og for små og mellemstore virksomheders betalingsfrist 11. maj 2020. 

Eksempel
En restaurant med 15 medarbejdere, der hver har en gennemsnitlig bruttomånedsløn på ca. 25.000 kr., afregner samlet set AM-bidrag og A-skat på ca. 135.000 kr. månedligt. Dermed vil forslaget medføre, at afregning af indeholdt AM-bidrag og A-skat på ca. 135.000 kr. månedligt udskydes med fire4 måneder for april-, maj- og juni-raterne.

Det giver en likviditetsforbedring på ca. 400.000 kr. (135.000 kr. pr. måned i tre måneder) i fire måneder.

Mulig forhøjelse af udbetalingsgrænsen på skattekontoen

Som reglerne er i dag så har virksomhederne alene mulighed for at hæve udbetalingsgrænsen til 200.000 kr. på skattekontoen (”kreditsaldo”).

Beløb, der overstiger udbetalingsgrænsen, udbetales automatisk til virksomheden inden for 5 dage, hvis ikke der er forfaldne skatte- og afgiftskrav. Det er uhensigtsmæssigt for de virksomheder der forsat gerne vil indbetale inden for de normale frister, fx af hensyn til negative renter på indestående i banken.

Af lovforslaget, der forventes hastebehandlet snarligt, fremgår det, at udbetalingsgrænsen foreslås hævet til 10 mio. kr., så virksomheder, der kan betale til de tidligere ”normale” frister, i væsentligt omfang opretholder den mulighed. Hæves udbetalingsgrænsen, så undgår virksomhederne at få pengene automatisk retur.

Det foreslås, at den nye beløbsgrænse skal gælde i perioden fra og med lovens ikrafttrædelsesdag til og med 30. november 2020. Virksomhederne kan selv på skattekontoen regulere, hvilket beløb der skal gælde som beløbsgrænse, men det vil højst kunne fastsættes til det foreslåede beløb på 10 mio. kr.

Skattestyrelsens hjemmeside

Skattestyrelsen har allerede lavet en særskilt hjemmeside, hvor de løbende vil opdatere initiativerne på skatteområdet. Herudover er der oprettet en ”hotline” til Skattestyrelsen.

Du kan løbende holde dig opdateret på Skattestyrelsens hjemmeside vedrørende coronainitiativer.

Kontakt

Yderligere oplysninger kan fås hos din sædvanlige kontaktperson i skatteafdelingen eller hos:

Lars Andersen, Tax, tlf. 2529 4654
Søren Næsborg Jensen, Tax, tlf. 2529 4561
Mick Jørgensen, Indirect Tax, tlf. 51221643

Sammendrag

Ny hastelovgivning understøtter virksomhedernes likviditet ved midlertidigt at udskyde betalingsfristerne for moms, AM-bidrag og A-skat. 

Om denne artikel

Af EY Danmark

EY er en af verdens førende organisationer inden for revision, skat, transaktioner og rådgivning.

Related topics Tax