4 minutters læsetid 5 nov. 2019
Selskabers acontoskat

Selskabers acontoskat – overvej justeringer før 20. november

Af EY Danmark

EY er en af verdens førende organisationer inden for revision, skat, transaktioner og rådgivning.

4 minutters læsetid 5 nov. 2019
Relaterede emner Tax

Få et overblik over, hvornår det kan svare sig at foretage frivillig indbetaling af acontoskat samt forrentning af blandt andet overskydende skat og restskat.

Ordinær og frivillig acontoskat for selskaber betales i to rater i indkomståret. For indkomståret 2019 forfaldt den første rate til betaling den 20. marts 2019, mens fristen for betaling af anden rate er den 20. november 2019.

Der er også mulighed for at indbetale frivillig acontoskat efter den 20. november 2019 og frem til den 1. februar 2020 mod at betale et procenttillæg.

Nedsættelse af den sidste ordinære acontoskatterate og frivillig indbetaling af acontoskat

Forventes det, at selskabsskatten for indkomståret 2019 bliver mindre end den beregnede acontoskat, er der mulighed for at nedsætte acontoskatten. Raten kan nedsættes til 0 kr. Raten kan ændres frem til datoen for betalingsfristen.

Forventes det, at selskabsskatten for indkomståret 2019 bliver større end summen af den ordinære acontoskat samt eventuelle i året tidligere foretagne frivillige indbetalinger og indeholdt udbytteskat m.v., således at der forventes restskat for indkomståret 2019, bør det overvejes at foretage frivillig indbetaling af acontoskat for at undgå det ikke-fradragsberettigede procenttillæg på restskat.

Såvel nedsættelse af acontoskat som frivillig indbetaling foregår via TastSelv Erhverv. Skattestyrelsens vejledning til brug for anmodning om nedsættelse af accontoskatteraten og anmodning om frivillig indbetaling kan læses her. EY bistår også gerne med dette.

Frivillig indbetaling af acontoskat for indkomståret 2019

For frivillige acontobetalinger foretaget senest den 20. marts 2019, den 20. november 2019 og 1. februar 2020 beregnes der procenttillæg. Satserne for procenttillæggene i 2019 offentliggøres i november/december 2019.

For frivillige acontobetalinger, der er sket senest den 20. marts 2019, ydes der selskabet eller foreningen m.v. et procenttillæg, som fastsættes som godtgørelsesprocenten, (godtgørelsesprocenten ved overskydende skat) ganget med 120/480. For indkomståret 2018 var tillægget fastsat til 0,0 %.

For frivillige acontobetalinger, der sker efter den 20. marts 2019, men senest den 20. november 2019, samt for udbytteskat skal selskabet eller foreningen m.v. omvendt betale et tilsvarende fastsat procenttillæg. Tillægget var for indkomståret 2018 fastsat til 0,0 %.

Ved frivillig indbetaling af yderligere acontoskat efter den 20. november i 2019, men senest den 1. februar 2020, skal selskabet eller foreningen m.v. betale et procenttillæg, beregnet som restskatteprocenten for indkomståret ganget med 70/360. Den vedtagne stigning i restskattetillægget med 2 procentpoint får således en afledt effekt for procenttillægget vedrørende frivillige acontoskattebetalinger, der i de fleste tilfælde bliver 0,4 procentpoint højere fremover, end det har været hidtil. For indkomståret 2018 var dette tillæg fastsat til 0,5 % (2,8 % × 70/360) og ville således have været på 0,9 % efter de nye regler.

Såfremt der i 2019 modtages skattepligtigt udbytte fra danske selskaber, hvori der er indeholdt udbytteskat, anses den indeholdte udbytteskat reduceret med procenttillæg for en frivillig indbetaling vedrørende indkomståret 2019.

Indbetaling af frivillig acontoskat foretages via TastSelv. Det er vigtigt, at det indberettes, at der ønskes foretaget en indbetaling af frivillig acontoskat. Er der ikke indberettet korrekt, tilbagebetales den frivillige indbetaling.

Frivillig acontoskat i november skal være indgået på Skattestyrelsens konto senest den 20. november. I modsat fald anses man for ikke at have foretaget en frivillig acontoskattebetaling, selv om den er korrekt indberettet til skattekontoen inden fristen. Man kan således ikke være i restance med en frivillig acontoskattebetaling (modsat en ordinær acontoskattebetaling, som ikke bortfalder ved forsinket betaling, men derimod restanceforrentes på skattekontoen). Forsinket betaling af frivillig acontoskat medfører således bortfald af betalingen. Der er ingen undtagelser til denne fristregel.

Husk, at det altid er de ældste poster på skattekontoen, der dækkes først. Såfremt der er ”gammel” gæld på skattekontoen, går den frivillige indbetaling til at betale denne gæld. Indbetalingen skal således være stor nok til at dække både restancer og den fulde frivillige indbetaling, for at denne medregnes fuldt ud som en frivillig indbetaling.

Overskydende skat/restskat for indkomståret 2019

Såfremt den beregnede indkomstskat for indkomståret 2019 er mindre end summen af de ordinære acontoskatterater samt frivillige indbetalinger og indeholdt udbytteskat tillagt/fratrukket tillæg, tillægges den overskydende skat en procentgodtgørelse (godtgørelse ved tilbagebetaling af overskydende skat).

Dette gælder dog kun for indbetalinger, der er gennemført senest den 20. november 2019.

Procentgodtgørelsen offentliggøres først i november/december 2019. For indkomståret 2018 var procentgodtgørelsen for overskydende skat på 0,1 %.

Såfremt der er restskat, tillægges restskatten et procenttillæg (restskattetillæg).

For indkomståret 2018 udgjorde restskatteprocenten 2,8 %.

Procenttillægget offentliggøres først i november/december 2019. I foråret 2019 vedtog Folketinget et lovforslag, der blandt andet indebar en forhøjelse af restskatteprocenten for selskabsskat med 2 procentpoint. Ved uændrede variable renteniveauer i forhold til 2018 vil restskatteprocenten for 2019 således være 4,8 %. Restskattetillægget bliver altså væsentligt højere for 2019 og fremover, end det har været hidtil.

Skatten udbetales/opkræves i november 2020.

Årsopgørelse, overskydende skat og restskat for indkomståret 2018

Årsopgørelsen for indkomståret 2018 bliver udsendt i oktober 2019.

En eventuelt overskydende skat for indkomståret 2018 udbetales til skattekontoen.

Hvis selskabet skal betale restskat, sker det også via skattekontoen. Såfremt selskabet er sambeskattet, er det administrationsselskabet, der modtager årsopgørelse. Betalinger sker ligeledes via administrationsselskabets skattekonto.

Kan frivillig indbetaling af acontoskat svare sig?

I afvejningen af, om selskabet skal foretage frivillig indbetaling af restskat, bør det overvejes, om renten, der spares ved indbetalingen, er større eller mindre end den rente, der mistes ved indbetalingen. Forventes der en restskat, anbefales det at foretage en frivillig indbetaling, såfremt lånerenten eller investeringsrenten efter skat er mindre end den rente, der opkræves af Skattestyrelsen, eller selskabet har overskudslikviditet, hvoraf der betales negative renter. Husk i den forbindelse, at renter vedrørende skattekrav hverken er fradragsberettigede eller skattepligtige i modsætning til selskabets kreditrenter.

Beregning af beløb til frivillig indbetaling

EY vil naturligvis gerne assistere med en beregning af konsekvenserne ved at foretage frivillig indbetaling m.v. 

Kontakt: Yderligere oplysninger kan fås hos din sædvanlige kontaktperson i skatteafdelingen eller hos Anders Hartzberg, tlf. 2529 3053

Sammendrag

Restskattetillægget stiger med 2 %, så det bør overvejes, om årets acontobetalinger af selskabsskat matcher den skattepligtige indkomst, der forventes for indkomståret 2019.

Om denne artikel

Af EY Danmark

EY er en af verdens førende organisationer inden for revision, skat, transaktioner og rådgivning.

Related topics Tax