3 minutters læsetid 16 sep. 2020
Foto af Skærpelse af praksis vedr. køb/salg af kapitalandele til indre værdi

Skærpelse af praksis vedr. køb/salg af kapitalandele til indre værdi

Af EY Danmark

EY er en af verdens førende organisationer inden for revision, skat, transaktioner og rådgivning.

3 minutters læsetid 16 sep. 2020

Ændring får betydning for incitamentsordninger med direkte medejerskab hos en eller flere medarbejdere.

Opsummering: 
 • Praksis fra skattemyndighederne har været gældende i godt 20 år, og den nye skærpelse var derfor uventet.
 • Overdragelse af kapitalandele fra et selskab til selskabets medarbejdere, skal fremover ske til markedsværdi - også ved erhvervelse i en incitamentsordning.
 • Den nye praksis gælder erhvervelse af kapitalandele efter 1. december 2020.

Skattemyndighederne har primo september udsendt et styresignal vedrørende beskatning af medarbejdere i forbindelse med køb af kapitalandele til indre værdi (egenkapitalen) eller anden ”favørkurs”.

En løsning, hvor én eller flere ansatte ind- og udtræder som minoritetsejer i arbejdsgiverselskabet til kurs indre værdi, har i praksis været brugt i en del situationer. Praksis fra skattemyndighederne har været gældende i godt 20 år, og den nye skærpelse var derfor uventet.

Ændringerne får betydning for de muligheder, der fremadrettet vil være til rådighed ved etablering af incitamentsordninger med direkte medejerskab hos en eller flere medarbejdere.

Styresignalet kan læses her

Hidtidig praksis og praksisændringen

Hidtil har medarbejdere haft mulighed for at blive kapitalejer i arbejdsgiverselskabet ved at erhverve kapitalandele til en kurs svarende til indre værdi (egenkapitalen), og uden at medarbejderen ved erhvervelsen blev anset for at have modtaget et skattepligtigt gode.

Køb af kapitalandelene til indre værdi har således typisk krævet en betydelig mindre finansiering end ved køb af kapitalandelene til handelsværdien.

Løsningen har alene været muligt, hvis et efterfølgende salg af kapitalandelene (udtræden af ordningen) også skulle ske til indre værdi. Medarbejderen har således været fuldstændig afskåret fra at få del i eventuelle merværdier i selskabet, fx realiseret i forbindelse med frasalg af selskabet til 3. part.

Med den nye administrative praksis vil køb og salg af kapitalandele til indre værdi uden skattemæssige konsekvenser for medarbejderen ikke længere være muligt.

Styresignalet ændrer ikke på, at det fortsat kan etableres incitamentsordninger efter de såkaldte ”LL § 28 ordninger” (købe- og tegningsretter) og ”LL § 7 P ordninger” (gratisaktier, købe- og tegningsretter). Til disse ordningerne er der dog knyttet en række betingelser og grænser.

Kort om den nye praksis

Kapitalandele, der overdrages fra et selskab til selskabets medarbejdere, skal ske til markedsværdi. Dette gælder også ved erhvervelse som led i en incitamentsordning.

I de tilfælde, hvor kapitalandele overdrages til en værdi mindre end markedsværdien, dvs. indre værdi eller anden favørkurs, beskattes medarbejderen heraf som et lønaccessorium (personlig indkomst med op til ca. 56 %).

Det vil sige, at medarbejderen beskattes af forskellen mellem markedsværdien af kapitalandelene og indre værdi (eller anden favørkurs). Skatten, som ofte vil være betydelig, skal finansieres af medarbejderen her og nu.

Medarbejderen vil under sit ejerskab til kapitalandelene blive beskattet af evt. udbytte som aktieindkomst (27/42 %). Et senere salg af kapitalandelene behandles efter de almindelige regler for gevinst/tab på kapitalandele.

Arbejdsgiverselskabet har som udgangspunkt skattemæssigt fradrag for udgifter til tildeling af kapitalandele som lønudgifter, hvis udgiften knytter sig til den løbende erhvervelse og sikring af indkomsten i selskabet.

Hvem og hvornår?

Den nye praksis gælder erhvervelse af kapitalandele efter det tidspunkt, hvor styresignalet træder i kraft (1. december 2020).

Det vil sige for:

 • Medarbejdere, der erhverver kapitalandele til en kurs svarende til indre værdi (eller anden favørkurs) som led i en incitamentsordning efter den 1. december 2020, og
 • Medarbejdere, der erhverver nye kapitalandele ifølge en ordning, der allerede er etableret inden den 1. december 2020.

Medarbejdere, som allerede har erhvervet kapitalandele til indre værdi (eller anden favørkurs) forud for den 1. december 2020, omfattes ikke af den nye praksis. Her gælder hidtidig praksis, selvom kapitalandelene afstås efter den 1. december 2020.

Følgende momenter kan anvendes i vurderingen af, hvornår der foreligger en incitamentsordning, der omfattes af den nye praksis (momenter der taler for):

 • Kapitalandele erhverves af et selskabs medarbejdere til indre værdi (eller anden favørkurs),
 • Det kan ikke dokumenteres, at indre værdi (favørkursen) er udtryk for markedsværdien,
 • Selskabets medarbejdere indtræder og udtræder ikke alle til indre værdi (eller anden favørkurs),
 • Ved ind- og udtræden af selskabet værdiansættes medarbejdernes kapitalandele efter særlige principper, der ikke vedrører andre medarbejdere,
 • Medarbejdernes ejerbeføjelser svarer ikke til deres ejerandel.

Den nye praksis gælder ikke deltagere i transparente enheder såsom I/S, P/S og K/S mv.

Ikrafttræden

Den nye praksis har virkning fra den 1. december 2020 (3 måneder efter offentliggørelsen af styresignalet).

— o0o —

Flere eksisterende muligheder er fortsat relevante at overveje ved etablering af incitamentsordninger til én eller flere medarbejdere i selskabet. Det gælder uanset om det skal være kontante bonusser, tildeling af kapitalandele eller tildeling af købe-eller tegningsretter.

Kontakt:

 • Jesper P. Havgaard, tlf. 2529 3585
 • Søren Næsborg Jensen, tlf. 2529 4561

Sammendrag

Skattemyndighederne har udsendt et styresignal vedrørende beskatning af medarbejdere i forbindelse med køb af kapitalandele til indre værdi (egenkapitalen) eller anden ”favørkurs”. Ændringerne får betydning for etablering af incitamentsordninger med direkte medejerskab hos en eller flere medarbejdere. Hidtil har medarbejdere haft mulighed for at blive kapitalejer i arbejdsgiverselskabet ved at erhverve kapitalandele til en kurs svarende til indre værdi (egenkapitalen), og uden at medarbejderen ved erhvervelsen blev anset for at have modtaget et skattepligtigt gode. Med den nye administrative praksis vil køb og salg af kapitalandele til indre værdi uden skattemæssige konsekvenser for medarbejderen ikke længere være muligt.

Om denne artikel

Af EY Danmark

EY er en af verdens førende organisationer inden for revision, skat, transaktioner og rådgivning.