13 mar. 2020
Forest - left or right

Regeringens skattelovforslag til afhjælpning af coronaimplikationer

Af EY Danmark

EY er en af verdens førende organisationer inden for revision, skat, transaktioner og rådgivning.

13 mar. 2020
Relaterede emner Tax

Regeringen har nu offentliggjort lovforslaget på skatteområdet, der sigter mod at hjælpe med at afbøde de negative økonomiske konsekvenser af corona.

Læs her, hvad det vedrører, og hvordan de ændrede regler kan understøtte danske virksomheder i den nuværende situation.

Regeringen har offentliggjort lovforslaget (L 134), der har til formål at hjælpe med at afbøde de negative økonomiske konsekvenser af coronavirusen. Du kan følge behandlingen af lovforslaget her.

I denne artikel gennemgår vi lovforslaget, der forventes endeligt vedtaget tirsdag den 17. marts 2020. 

Lovforslaget skal have virkning fra 22. marts 2020. Forhøjelse af indbetalingsgrænsen på skattekontoen skal have virkning fra 25. marts 2020.  

Lovforslaget, der skal implementere initiativerne, blev sendt til høringsparterne i går, og Regeringens initiativer ses afspejlet i lovforslaget – dog foreslås i tillæg hertil ved lovforslaget, som en direkte konsekvens af udskydelsen af betalingsfristerne, at udbetalingsgrænsen på skattekontoen hæves for at afbøde eventuelle konsekvenser af negative renter på bankindestående.

Det fremgår af regeringens pressemeddelelse, at regeringen til stadighed vil undersøge, om der skal ske yderligere tiltag for at afbøde konsekvenserne for danske virksomheder og lønmodtagere.

EY har i de forgangne dage kommentereret på regeringens coronainitiativer

Forlængelse af virksomheders betalingsfrister vedrørende moms

På momsområdet ønsker regeringen med lovforslaget at holde en hånd under virksomhedernes likviditet. I første omgang er det dog alene betalingsfristen for de store virksomheder (dem på månedsafregning), der forlænges.

Forlængelsen giver de store virksomheder 30 dages ekstra frist med angivelse og betaling af moms for henholdsvis marts, april og maj måned.

De små og mellemstore virksomheder (på kvartals- eller halvårsafregning) får ikke udsat deres angivelses- eller betalingsfrist i denne omgang. Det er dog ved at blive undersøgt, om de små og mellemstore virksomheders frister også skal forlænges, og det er således ikke utænkeligt, at fristen for virksomheder på kvartalsafregning også bliver udsat, inden de skal indbetale moms næste gang (den næstkommende, normale frist er 2. juni). For virksomheder på halvårsafregning er næstkommende betalingsfrist 1. september, hvorfor det givetvis vil afhænge af udviklingen i de kommende måneder, om denne frist også bliver forlænget.

Lovforslaget omfatter ikke andre indirekte skatter end moms, hvorfor fristerne for betaling af diverse punktafgifter samt lønsumsafgift fastholdes indtil videre, selv om de fleste af disse afgifter også afregnes månedsvis ligesom A-skat, AM-bidrag og moms for de store virksomheder. Myndighederne bør efter vores opfattelse kraftigt overveje at udvide initiativet til også at omfatte afgifter i bred forstand, da disse kan være lige så tunge poster som moms og skat for de berørte virksomheder.

Vi minder vi om, at det selvfølgelig er tilladt at angive moms ”før tid”, så man ikke rammes af fristudsættelsen, hvis man for de omfattede perioder har moms til gode hos skattemyndighederne

Forlængelse af virksomheders betalingsfrister vedrørende indeholdt AM-bidrag og A-skat

Betalingsfristerne foreslås ved lovforslaget forlænget for tre månedlige rater (betalinger for april, maj og juni). Forlængelsen sker med fire måneder, jf. oversigten fra Skatteministeriet. 

Tabel 1
Betalingsfrister - AM-bidrag og A-skat

  Små og mellemstore virksomheder Store virksomheder
  Gældende regler Udskudt betaling Gældende regler Udskudt betaling
April-rate 11. maj 10. september 30. april 31. august
Maj-rate 10. juni 12. oktober 29. maj 30. september
Juni-rate 10. juli 10. november 30. juni 30. oktober
Kilde: Skatteministeriet

Ændringen vedrørende AM-bidrag og A-skat får første gang virkning for store virksomheders betalingsfrist fra 30. april 2020 og for små og mellemstore virksomheders betalingsfrist fra 11. maj 2020. 

Eksempel
En restaurant med 15 medarbejdere, der hver har en gennemsnitlig bruttomånedsløn på ca. 25.000 kr., afregner samlet set AM-bidrag og A-skat på ca. 135.000 kr. månedligt. Dermed vil forslaget medføre, at afregning af indeholdt AM-bidrag og A-skat på ca. 135.000 kr. månedligt udskydes med fire måneder for april-, maj- og juni-raterne.

Det giver en likviditetsforbedring på ca. 400.000 kr. (135.000 kr. pr. måned i tre måneder) i fire måneder.

Forhøjelse af udbetalingsgrænsen på skattekontoen

Som reglerne er i dag, har virksomhederne alene mulighed for at hæve udbetalingsgrænsen til 200.000 kr. på skattekontoen (”kreditsaldo”).

Beløb, der overstiger udbetalingsgrænsen, udbetales automatisk til virksomheden inden for fem dage, hvis ikke der er forfaldne skatte- og afgiftskrav. Det er uhensigtsmæssigt for de virksomheder, der forsat gerne vil indbetale inden for de normale frister, fx af hensyn til negative renter på indestående i banken.

Af lovforslaget fremgår det, at udbetalingsgrænsen foreslås hævet til 10 mio. kr., så virksomheder, der kan betale til de tidligere ”normale” frister, i væsentligt omfang opretholder den mulighed. Hæves udbetalingsgrænsen, undgår virksomhederne at få pengene automatisk retur.

Det foreslås, at den nye beløbsgrænse skal gælde i perioden fra og med lovens ikrafttrædelsesdag til og med 30. november 2020 (herefter nulstilles grænsen automatisk). Virksomhederne kan selv på skattekontoen regulere, hvilket beløb der skal gælde som beløbsgrænse, men det vil højst kunne fastsættes til det foreslåede beløb på 10 mio. kr.

Grænsen er efter vores vurdering ikke tilstrækkelig høj, og vi håber, at der inden endelig vedtagelse sker en væsentlig forhøjelse heraf – netop for at afbøde ulemperne som anført ovenfor. Vi er i politisk dialog med myndighederne herom.  

Skattestyrelsens hjemmeside

Skattestyrelsen har allerede lavet en særskilt hjemmeside, hvor de løbende vil opdatere initiativerne på skatteområdet. Herudover er der oprettet en ”hotline” til Skattestyrelsen.

Du kan løbende holde dig opdateret på Skattestyrelsens hjemmeside vedrørende coronainitiativer.

Kontakt

Yderligere oplysninger kan fås hos din sædvanlige kontaktperson i skatteafdelingen eller hos:

Lars Andersen, Tax, tlf. 2529 4654
Søren Næsborg Jensen, Tax, tlf. 2529 4561
Mick Jørgensen, Indirect Tax, tlf. 51221643

Sammendrag

Hastelovforslag fremsat: Regeringen vil implementere initiativer på skatteområdet, der sigter mod at hjælpe med at afbøde de negative økonomiske konsekvenser af corona.

Om denne artikel

Af EY Danmark

EY er en af verdens førende organisationer inden for revision, skat, transaktioner og rådgivning.

Related topics Tax