17 mar. 2020
Skattelovsændringer til afhjælpning af coronaimplikationer

Skattelovsændringer til afhjælpning af coronaimplikationer

Af EY Danmark

EY er en af verdens førende organisationer inden for revision, skat, transaktioner og rådgivning.

17 mar. 2020
Relaterede emner Tax COVID-19

Folketinget har vedtaget ændringer på skatteområdet, der sigter mod at hjælpe med at afbøde de negative økonomiske konsekvenser af corona.

Læs her, hvad de vedrører, og hvordan de ændrede regler kan understøtte danske virksomheder i den nuværende situation.

Folketinget har vedtaget følgende ændringer, der har til formål at hjælpe med at afbøde de negative økonomiske konsekvenser af coronavirussen, jf. L 134. Du kan læse lovteksten her. Parlamenterne i en række andre lande har vedtaget lignende tiltag.

I denne artikel gennemgår vi de ændringer til lovgivningen, som hjælpepakken medfører.

Loven har virkning fra 17. marts 2020. Forhøjelse af indbetalingsgrænsen på skattekontoen skal have virkning fra 25. marts 2020.  

Det fremgår af regeringens pressemeddelelse, at regeringen til stadighed vil undersøge, om der skal ske yderligere tiltag for at afbøde konsekvenserne for danske virksomheder og lønmodtagere.

EY har i de forgangne dage kommentereret på regeringens coronainitiativer. Du kan læse nyheden her. Hertil skal opmærksomheden henledes til de almindelige muligheder i skattereglerne for at udskyde skattebetalingen.

Forlængelse af virksomheders angivelses- og betalingsfrister vedrørende moms

På momsområdet ønsker regeringen at holde en hånd under virksomhedernes likviditet.

I første omgang var det alene fristen for de store virksomheder (dem på månedsafregning), der stod til en forlængelse. Denne del er vedtaget som oprindeligt foreslået, hvilket vil sige en fristforlængelse på 30 dage med angivelse og betaling af moms for henholdsvis marts, april og maj måned.

Månedsafregning - store virksomheder Normal frist Udskudt frist
Marts 27. april 25. maj
April 25. maj 25. juni
Maj 25. juni 27. juli

De små og mellemstore virksomheder (på halvårs- og kvartalsafregning) var ikke omfattet af det oprindelige lovforslag. Det skyldes, at betalingsfristerne er fastsat i EU-lovgivning, hvorefter de gældende danske frister for disse virksomheder i forvejen var skubbet til det maksimalt tilladte.

Der blev imidlertid stillet ændringsforslag undervejs i lovgivningsprocessen, da man fandt en løsning på de begrænsninger, der ligger i EU-lovgivningen. I stedet for at udskyde betalingsfristerne har man vedtaget en mulighed for at slå to angivelsesperioder sammen til én.

For de mellemstore virksomheder på kvartalsafregning betyder det, at der kan angives og betales samlet for 1. og 2. kvartal 2020 med fastholdelse af angivelses- og betalingsfristen for 2. kvartal 2020. Dermed udskydes betalingsfristen for 1. kvartal i realiteten med tre måneder.

Kvartalsafregning - mellemstore virksomheder Normal frist Udskudt frist
1. kvartal 1. juni N/A
Samlet periode for 1. og 2. kvartal N/A 1. september

Tilsvarende er der vedtaget en mulighed for sammenlægning af 1. og 2. halvår for de små virksomheder på halvårsafregning. De opnår herved effektivt en udskydelse af første halvårs angivelses- og betalingsfrist på seks måneder.

Halvårsafregning - små virksomheder Normal frist Udskudt frist
1. halvår 1. september N/A
Samlet periode for 1. og 2. halvår N/A 1. marts 2021

Vi minder vi om, at det er tilladt at angive moms umiddelbart efter periodens udløb, så de virksomheder, der fx har moms til gode hos skattemyndighederne, ikke påvirkes negativt af fristforlængelserne. I den forbindelse er det vigtigt at være opmærksom på, at den nye lov giver mulighed for at slå perioderne sammen for de små og mellemstore virksomheder, men de er ikke tvunget til det. Hvis man har moms til gode for 1. halvår/1. kvartal, kan man således med fordel angive sin negative moms allerede ved udløbet af 1. halvår/1. kvartal.

Loven omfatter ikke andre indirekte skatter end moms, hvorfor fristerne for betaling af diverse punktafgifter samt lønsumsafgift fastholdes indtil videre, selv om de fleste af disse afgifter også afregnes månedsvis ligesom A-skat, AM-bidrag og moms for de store virksomheder.

Indtil videre har regeringen afvist at udvide initiativet til også at omfatte afgifter i bred forstand, men nævner dog som svar på to konkrete spørgsmål under lovforslagets behandling, at det ikke kan afvises, at der kan blive behov for flere initiativer (uden dog at indikere, om det i givet fald vil være på afgiftsområdet).

EY opfordrer til, at forlængelsen af betalingsfristerne udvides til at omfatte afgifter i bred forstand, da lønsumsafgift og punktafgifter kan være lige så tunge poster som moms og skat for de berørte virksomheder.

Forlængelse af virksomheders betalingsfrister vedrørende indeholdt AM-bidrag og A-skat

Betalingsfristerne bliver forlænget for tre månedlige rater (betalinger for april, maj og juni). Forlængelsen sker med fire måneder, jf. oversigten fra Skatteministeriet. 

  Små og mellemstore virksomheder Store virksomheder
  Gældende regler Udvidet betalingsfrist Gældende regler Udvidet betalingsfrist
April-rate 11. maj 10. september 30. april 31. august
Maj-rate 10. juni 12. oktober 29. maj 30. september
Juni-rate 10. juli 10. november 30. juni 30. oktober

Ændringen vedrørende AM-bidrag og A-skat får første gang virkning for store virksomheders betalingsfrist fra 30. april 2020 og for små og mellemstore virksomheders betalingsfrist fra 11. maj 2020. 

Eksempel
En restaurant med 15 medarbejdere, der hver har en gennemsnitlig bruttomånedsløn på ca. 25.000 kr., afregner samlet set AM-bidrag og A-skat på ca. 135.000 kr. månedligt. Dermed vil forslaget medføre, at afregning af indeholdt AM-bidrag og A-skat på ca. 135.000 kr. månedligt udskydes med fire måneder for april-, maj- og juni-raterne.

Det giver en likviditetsforbedring på ca. 400.000 kr. (135.000 kr. pr. måned i tre måneder) i fire måneder.

Forhøjelse af udbetalingsgrænsen på skattekontoen

Som reglerne har været hidtil, har virksomhederne alene haft mulighed for at hæve udbetalingsgrænsen til 200.000 kr. på skattekontoen (”kreditsaldo”).

Beløb, der overstiger udbetalingsgrænsen, udbetales automatisk til virksomheden inden for fem dage, hvis ikke der er forfaldne skatte- og afgiftskrav. Det er uhensigtsmæssigt for de virksomheder, der forsat gerne vil indbetale inden for de normale frister, fx af hensyn til negative renter på indestående i banken.

Af loven fremgår det, at udbetalingsgrænsen hæves til 10 mio. kr., så virksomheder, der kan betale til de ”normale” frister, i væsentligt omfang opretholder den mulighed. Hæves udbetalingsgrænsen, undgår virksomhederne at få pengene automatisk retur.

Den nye beløbsgrænse gælder i perioden fra og med den 25. marts 2020 til og med 30. november 2020 herefter nedsættes grænsen igen til 200.000 kr. Virksomhederne kan selv på skattekontoen regulere, hvilket beløb der skal gælde som beløbsgrænse, men det vil højst kunne fastsættes til det foreslåede beløb på 10 mio. kr.

Betaling af B-skat (selvstændigt erhvervsdrivende)

I forhold til B-skat rater for selvstændige erhvervsdrivende er det vedtaget, at betalingsfristen for B-skat udskydes på følgende måde:

  • B-raten med betalingsfrist den 20. april 2020 udskydes til den 20. juni 2020 og
  • B-raten med betalingsfrist den 20. maj 2020 udskydes til den 20. december 2020.

Udskydelsen betyder, at der ikke vil skulle betales B-skat i april og maj, og der vil ikke blive måneder med dobbeltbetaling, da juni og december allerede er betalingsfrie måneder. Muligheden er frivillig, således at udskydelsen er op til den enkelte skatteyder at vælge.

En erhvervsdrivende kan også undgå at skulle betale sin B-skat for marts måned, hvis vedkommende selv ændrer sin forskudsopgørelse og dernæst afviser betalingen hos PBS-service, hvis betalingen skal ske via PBS. Opkrævningen af B-skat for marts måned er allerede dannet i systemerne og udsendt til betaling den 20. marts 2020. Hvis den erhvervsdrivende inden for de kommende dage foretager ændring af forskudsopgørelsen med henblik på en nedsættelse af B-skatteraterne, vil det derfor ikke være afspejlet i marts-opkrævningen.

Det er centralt at være opmærksom på, at det allerede efter gældende regler er muligt for erhvervsdrivende at ændre deres forskudsopgørelse for indeværende indkomstår på SKAT.dk. Hvis de erhvervsdrivende under sådanne omstændigheder ændrer deres forskudsopgørelser for indeværende indkomstår med mindre overskud af virksomhed i 2020 end forventet, genereres automatisk nye indbetalingskort til de erhvervsdrivende til brug for betaling for de resterende måneder af året.

Trepartsaftale vedrørende lønkompensation

Regeringen og arbejdsmarkedets parter fremlagde 15. marts 2020 rammerne for en midlertidig lønkompensationsordning, der skal gælde fra 9. marts til 9. juni 2020.

Aftalen betyder, at staten i visse situationer vil kompensere virksomhederne med 75 % af lønomkostningerne pr. måned (maksimalt 23.000 kr. pr. medarbejder). For timelønnede udgør kompensationen dog 90 % pr. måned (maksimalt 26.000 kr. pr. medarbejder). Der er knyttet en række betingelserne til ordningen, der kan læses her.

Vi afventer fremsættelse af lovforslaget i Folketinget. Udgangspunktet er, at en kompensation fra Staten vil være skattepligtig for virksomhederne. Virksomhederne har tilsvarende skattemæssigt fradrag for de lønomkostninger, der afholdes til de omfattede medarbejdere. For at understøtte virksomhedernes incitament til at gøre brug at kompensationsordningen kan det overvejes at indføre særskilte regler på skatteområdet, der medfører, at kompensationsudbetalingen skattefritages. 

Skattestyrelsens hjemmeside

Skattestyrelsen har allerede lavet en særlig hjemmeside, hvor de løbende vil opdatere initiativerne på skatteområdet. Herudover er der oprettet en ”hotline” til Skattestyrelsen.

Du kan løbende holde dig opdateret på Skattestyrelsens hjemmeside vedrørende coronainitiativer.

Kontakt

Yderligere oplysninger kan fås hos din sædvanlige kontaktperson i skatteafdelingen eller hos:

Lars Andersen, Tax, tlf. 2529 4654
Søren Næsborg Jensen, Tax, tlf. 2529 4561
Mick Jørgensen, Indirect Tax, tlf. 5122 1643
Jens Wittendorff, International Tax Services, tlf. 5158 2820

EY foretager løbende opdateringer om Corona-situationen, og hvilke implikationer det måtte have for jeres skatte- og afgiftsbetaling. Du kan holde dig opdateret her.

Sammendrag

Folketinget har nu vedtaget lovforslag vedrørende forlængelse af virksomheders betalingsfrister for moms, indeholdt AM-bidrag og A-skat. Endvidere er udbetalingsgrænsen på skattekontoen blevet forhøjet og betalingsfristen for indbetaling af B-skat er udskudt. Skattestyrelsen har oprettet en særlig hjemmeside, hvor man kan følge med i coronainitiativerne. Det samme har EY gjort.

Om denne artikel

Af EY Danmark

EY er en af verdens førende organisationer inden for revision, skat, transaktioner og rådgivning.

Related topics Tax COVID-19