7 feb. 2020
Bygningsarbejde

GPS-koordinater på havet udgør destinationer

Af EY Danmark

EY er en af verdens førende organisationer inden for revision, skat, transaktioner og rådgivning.

7 feb. 2020
Relaterede emner Tax

En ny afgørelse fra Landsskatteretten slår fast, at GPS-koordinater på havet udgør destinationer i tonnageskattelovens forstand. 

Indtil 2017 var det en betingelse for, at et rederi kunne blive beskattet efter reglerne i tonnageskatteloven, at indkomsten vedrørte transport imellem forskellige ”destinationer”. Med virkning fra og med 2017 blev tonnageskatteloven udvidet til også at omfatte indkomst vedrørende en række specialskibe, hvor der ikke var tale om transportydelser imellem forskellige ”destinationer”.

I relation til transport til destinationer til søs har Skattestyrelsen igennem en årrække fortolket destinationsbegrebet i tonnageskattelovens § 6 således, at det alene omfatter transport til faste installationer til søs (fx vindmøller eller rigge), men ikke til GPS-koordinater.

Landsskatteretten har nu i en nyligt afsagt afgørelse underkendt Skattestyrelsens snævre fortolkning af destinationsbegrebet, idet retten fandt, at et selskabs aktivitet med transport af gods til selskabets kunde på en på forhånd aftalt GPS-destination på havet, et ship-to-ship-transfer, var omfattet af tonnageskattelovens destinationsbegreb. Selskabet var derfor berettiget til at opgøre den skattepligtige indkomst efter reglerne i tonnageskatteloven.

Sagen vedrørte rederiets opgørelse af den skattepligtige indkomst for indkomståret 2010.    

Afgørelsen kan læses her.

EY’s kommentarer

Landsskatterettens afgørelse er afsagt den 13. november 2019, hvorfor fristen for indbringelse af sagen for domstolene på 3 måneder endnu ikke er udløbet. Det vides derfor ikke i skrivende stund, om Skatteministeriet ønsker Landsskatterens fortolkning prøvet.

Visse af de former for aktivitet, som berøres af den nye afgørelse om destinationsbegrebet, vil formentlig også være omfattet af tonnageskattelovens § 8 a med bagudrettet virkning fra indkomstår, der begynder den 1. januar 2017 eller senere, når denne forventeligt snarligt sættes i kraft.

For rederier med aktivitet omfattet af tonnageskattelovens § 8 a, som indebærer sejlads til destinationer, som indtil nu ikke har været anerkendt som destinationer af Skattestyrelsen, har den nye afgørelse for så vidt angår selskabets skatteforhold kun betydning for gamle indkomstår før 2017. Det skyldes, at netop disse rederier vil kunne anvende tonnageskattelovens § 8 a fra indkomståret 2017 uanset spørgsmålet om forståelsen af destinationsbegrebet.

For sådanne selskaber kan afgørelsen dog muligvis være vigtig også for indkomstårene 2017/18 i relation til beskatning af mandskab og dermed for selskabernes driftsudgifter.

Det skyldes, at aktiviteter omfattet af tonnageskattelovens § 8 a i 2017/18 ikke gav ret til, at mandskab kunne omfattes af reglerne i sømandsbeskatningsloven.

Dette blev ændret med virkning fra og med indkomståret 2019.

Der kan således være mulighed for, at der kunne være sket beskatning efter sømandsbeskatningslovens lempeligere regler i 2017/18 af søfolk på skibe, der har sejlet til destinationer omfattet af den nye afgørelse som led i aktivitet, der – hvis ikke tonnageskattelovens traditionelle regler fandt anvendelse – ville kunne omfattes af lovens § 8 a. Såfremt betingelserne for DIS-beskatning er opfyldt, blandt andet registrering af skibet i DIS i de pågældende år, kan der måske være mulighed for, at DIS-beskatning kan finde anvendelse bagudrettet med den konsekvens, at de berørte rederier sparer en lønomkostning svarende til den skat, der faldt på søfolkenes løn i de pågældende år.

Du er naturligvis velkomne til at kontakte EY for en uforpligtende drøftelse af, om jeres rederi som følge af den ændrede praksis og ændringen af tonnageskatteloven nu kan omfattes af den lempeligere tonnagebeskatning før og efter indkomståret 2017 og – i givet fald – om dette medfører en adgang til sømandsbeskatning af rederiets mandskab i indkomstårene 2017/18 og dermed sparede lønomkostninger for rederiet.

EY kan i forlængelse heraf blandt andet være behjælpelige med udarbejdelse af anmodning om genoptagelse af jeres selvangivne skattemæssige opgørelser, således at opgørelsen ændres fra at være opgjort som almindelig skattepligtig indkomst til i stedet at blive opgjort efter tonnageskattelovens regler.

Kontakt: Tobias R. Steinø, Associate Partner, tlf. 2529 4197

Sammendrag

En ny afgørelse fra Landsskatteretten slår fast, at GPS-koordinater på havet udgør destinationer i tonnageskattelovens forstand. Dette betyder, at rederier, der tidligere har været afskåret fra at opgøre den skattepligtige indkomst efter reglerne i tonnageskatteloven, kan være berettigede til den lempeligere beskatning. Det kan også berøre beskatningen af søfolk. 

Om denne artikel

Af EY Danmark

EY er en af verdens førende organisationer inden for revision, skat, transaktioner og rådgivning.

Related topics Tax