28 jun. 2023
Klatrer hoppe mellem klippesten

Tre transfer pricing-overvejelser for startups i international vækst

Af Christina Haaning

Manager, Transfer Pricing, EY Denmark

Country co-lead for EY’s Tax & Law ambassadør-team. Medstifter af Erhvervsjuridisk Retshjælp. Brænder for at hjælpe små som store virksomheder på daglig basis.

28 jun. 2023

Vækstselskaber under international ekspansion bør indtænkte transfer pricing proaktivt, for at undgå komplikationer senere i vækstfasen.

Opsummering:
  • Transfer pricing compliance er væsentligt for vækstselskaber for at understøtte en skalerbar forretning
  • Selskaber bør derfor sikre sammenhængen mellem værdikæde, lokale aktiviteter og risici, med interne afregninspriser
  • Dette er særligt relevant i forbindelse med; International ekspansion, udvikling af IP, samt outsourcing af funktioner og etablering af servicecentre. 

I Danmark har vi en god tradition for iværksætteri og EY arbejder tæt med mange aktører i iværksættermiljøet, herunder selskaber der første gang initierer en international ekspansion. Netop når en forretning udvider internationalt, skaber en international organisation og/eller udvikler immaterielle rettigheder på tværs af landegrænser, bliver transfer pricing og koncerninterne handels- og aflønningsprincipper væsentlige.

Ofte står vækstselskaber med udfordringer, der kræver en skarp balance imellem at skabe og understøtte fortsat vækst og samtidig sikre forretningen mod skattemæssige udfordringer, herunder transfer pricing. Det kræver ofte omfattende ressourcer og indgående specialiseret viden indenfor området, at kunne navigere en forretning i en transfer pricing-kontekst. Ressourcer som selskaber der for første gang igangsætter international ekspansion, ofte ikke har.

Disse problemstillinger materialiserer sig ofte i forbindelse med, at selskaberne skal hente ny fremmedkapital og positionere sig over for potentielle investorer.

Reglerne om transfer pricing omfatter at koncernselskaber i Danmark, såvel som de fleste andre lande, er underlagt krav om at handle på markedsvilkår (”armslængdevilkår”) med og mellem koncernforbundene parter/selskaber, hvor der er bestemmende indflydelse (oftest kontrol gennem ejerandel). Disse regler omfatter derfor også, forretninger der er tidligt i en international ekspansion.

Transaktioner mellem fysiske/juridiske personer, hvor den ene part har bestemmende indflydelse, direkte eller indirekte, over den anden part, fx gennem ejerandel. Eksempelvis kan dette være transaktioner mellem selskaber, der tilhører hver sin sambeskattede koncern, men som bindes sammen på toppen af en fysisk person, der har bestemmende indflydelse i hver koncern.

Reglerne om transfer pricing omfatter at koncernselskaber i Danmark, såvel som de fleste andre lande, er underlagt krav om at handle på markedsvilkår (”armslængdevilkår”) med og mellem koncernforbundene parter/selskaber, hvor der er bestemmende indflydelse (oftest kontrol gennem ejerandel). Disse regler omfatter derfor også, forretninger der er tidligt i en international ekspansion.

Tærskelværdi for dokumentationspligt: Færre end 250 ansatte, og enten har; aktiver for mindre end 125 mio. kr., eller; en omsætning på mindre end 250 mio. kr.

Selskaber der er under disse værdier, skal alene udfærdige skriftlig dokumentation for særlige tilfælde, så som aktiviteter med lande, hvor der ikke er en dobbeltbeskatningsoverenskomst.

Det er dog EY’s erfaring, at netop transfer pricing, ofte er et centralt tema for investorer og det er derfor essentielt at have med i sine overvejelser på sin vækstrejse, også for selskaber der endnu ikke har nået en størrelse, hvor man er omfattet af den årlige dokumentationspligt.

Vores erfaring viser at selskaber, der ikke formår allerede tidligt, at tage transfer pricing-reglerne med i overvejelserne omkring deres forretning, ofte oplever efterfølgende uhensigtsmæssige og uforudsete risici og problemstillinger, der kan være både en forhindring for fortsat vækst, ekspansion og eksterne investeringer, men også omkostningsfuldt for organisationen at råde bod på.

Eksempler vi har set på dette spænder fra omkostningsfuld ”oprydning” i forbindelse med en senere compliance byrde, til investorer der bakker ud, samt handler der går i vasken. Der vil også være risiko for fremtidige skattemæssige justeringer, eller at implementerede strukturer ikke understøtter skalering grundet underliggende risiko eller skæve fordelinger af profit. Ligheden mellem disse er, at det ofte er vanskeligt at rette op på, på lang sigt, uden betydelige skattemæssige konsekvenser eller at bruge en betydelig andel af interne og/eller eksterne ressourcer i forbindelse med at undgå disse.

Fordelene ved at implementere transfer pricing-strategi og compliance i sine strategiske beslutninger, viser sig derfor klart ifm. fremtidige frasalg og/eller forhandlinger med medinvestorer, samt på lang sigt at resultere i færre omkostninger i forbindelse med compliance.

For at give et værktøj til at implementere transfer pricing-overvejelser og gøre det mere håndgribeligt i praksis, har vi oplistet tre overordnede scenarier, hvor vi mener selskaber bør være ekstra opmærksomme. I disse tilfælde kan det ofte være en fordel at lave en mindre investering i rådgivning på kort sigt, for at positionere og sikre sig på lang sigt.

De tre konkrete scenarier der typisk bør medføre inddragelse af yderligere transfer pricing-overvejelser er:

  1. Skalering og ekspansion ved udenlandsk etablering; skal dit selskab bevæge sig ind på et nyt marked på tværs af landegrænser, bør du sikre dig at struktur og handel imellem de koncernforbundne parter er foreneligt med armslængdeprincippet. Vær proaktiv og inkluder transfer pricing-politikker, der baserer sig på de funktioner, risici, aktiver og værdiskabende faktorer, som selskaber nu og i fremtiden ser at byde ind med, fx en lokal salgs- og markedsføringsfunktion. Dette kan være med til at sikre, at en eventuel skalering støttes af et robust set-up, der mindsker risiko i fremtiden. Eksempler på relevante overvejer kan være; anvendes der principper for afregning/aflønning der er lokalt acceptable? Er der skabt nye compliance krav eller nye kontrollerede transaktioner? Ændrer det status-quo for den nuværende struktur?

  2. Udvikling af immaterielle aktiver (IP); brancher og selskaber som er tunge på immaterielle aktiver, så som research baserede industrier, teknologi-tunge produkter, brand-drevne forretninger, etc. bør have særlig fokus på allokeringen af IP og relevante aktiviteter i forhold til udvikling, værdiøgning, vedligeholdelse, beskyttelse og udnyttelse af disse aktiver (også når de ikke anerkendes regnskabsmæssigt). Væsentlige og værdiskabende aktiviteter ifm. IP skal aflønnes herefter. Dette kan kræve, at der indsættes yderligere profit allokeringer, så som royalties, for at sikre en armslængde profitfordelingen blandt parterne. Det er derfor vigtigt at have en robust politik ifm. aktiviteter vedrørende IP. Dette kan med fordel etableres i aftaler blandt de relevante parter. Eksempler på relevante overvejer kan være; Hvilke funktioner er væsentlige for udviklingen af IP? Hvem driver og beslutter væsentlige forhold i forhold til fremtidig tab/profit? Hvordan skal tab/profit fordeles i organisationen?

  3. Services: fx outsourcing; i takt med at selskaber vokser, etableres der ofte koncerninternt lokale servicecentre eller andre centrale funktioner som outsources, fx salg og markedsføring på et specifikt marked/region. Når sådanne service arrangementer implementeres, skal det kortlægges hvilke funktioner, risici og aktiver der outsources og en armslængde aflønning skal etableres for de specifikke services. I tilfælde af, at selskabet overstiger tærskelværdierne i fremtiden, skal den etablerede aflønnings forenelighed med armslængdeprincippet kunne dokumenteres. Hertil er det en fordel at have etableret det korrekt fra start og gør byrden ifm. fremtidig dokumentation mindre. Eksempler på relevante overvejelser kan være; Hvad er den relative operationelle værdiskabelse i den nye påtænkte aktivitet. Hvilken aflønning skal implementeres for at sikre armslængdeprincippet? Er der opstået nye compliance krav?

Ovenstående er ikke udtryk for en udtømmende liste og kan variere fra branche til branche og case-by-case. Overordnet ser vi oftest, at nødvendigheden for inddragelse af mere dybdegående transfer pricing-overvejelser, afhænger af faktorer som selskabernes størrelse, industri, geografiske lokationer på kort og lang sigt, samt strategiske planer i fremtiden; så som planer for yderligere international ekspansion, vækst gennem opkøb, ny finansiering fra investorer, etc. 

Når de tre scenarier listet ovenfor er identificeret, bør man, eventuelt i samarbejde med rådgiver, gøre særligt brug af følgende tre generelle principper som en del af sine overvejelser; værdikæde kortlægning, funktionsanalyse, samt sikre sig intern dokumentation;

  • Kortlægning af organisationens værdikæde indebærer identificering af væsentlige ’drivers of business profit’, individuelle koncernselskabers bidrag hertil, samt hvordan organisationens strategi hænger sammen med dette. Organisations overordnede profitfordeling bør overordnet være i overensstemmelse med dette. Dette bør være grundlag for vurdering af organisationens struktur og generelle profitfordeling, samt en central del i de tre scenarier nævnt ovenfor.
  • Funktioner, risiko og aktiver bør overvejes generelt for organisationen, men særligt i forbindelse med kontrollerede transaktioner. Funktioner, bidrag, rettigheder, fordele og ulemper, samt risiko i forhold til disse aktiviteter, er en væsentlig del af en transfer pricing-analyse, da profitallokering bør være korreleret med de funktioner, der udføres, den risiko, der påtages og de aktiver der anvendes. Med andre ord er den funktionelle analyse per koncernselskab, et centralt element i at sikre overensstemmelse med armslængdeprincippet.
  • Intern dokumentation i form af interne aftaler, nedskrevne politikker og eventuelle beslutnings-memoer, kan være et vigtigt styringselement i forbindelse med implementering af transfer pricing-politikker og struktur i en organisation. Derudover har de i praksis en rolle i forbindelse med at dokumentere armslængdeprincippet over for skattemyndigheder i fremtiden, men særligt i forbindelse med potentielle investorer og potentielle købere der ofte søger at sikre, at der ikke er underliggende risiko ifm. transfer pricing. Dokumentation er derved med til at skabe en platform, der sikrer en ensartet og konsistent implementering i forskellige scenarier på tværs af landegrænser, samt dokumentere det retmæssige i dette, over for relevante interessenter.

Hvad kan vi tilbyde?

En times gratis virtuel rådgivning for vækstselskaber, der ligger under tærskelværdierne og søger rådgivning i forbindelse med påtænkt skalering og ekspansion på tværs af landegrænser, eller rådgivning i forbindelse med udvikling af IP.

Sammendrag

Virksomheder i internationale vækstfaser balancerer mange fokusområder. Transfer pricing er et centralt værktøj i forhold til at understøtte fortsat skalering og udvikling af forretningen og er dermed væsentligt både i forhold til vækst, compliance og at tiltrække investorer. Særligt er transfer pricing væsentligt i forhold til; 1) international ekspansion/skalering, 2) udvikling af IP 3) servicecentre og outsourcing af aktiviteter. Når transfer pricing-overvejelser tages med ved ovenstående scenarier, således at værdikæde, lokale aktiviteter og risici, samt interne afregningspriser er afstemt, er selskaberne godt på vej til at minimere kompleksitet og risiko, sætte ekspansion på skinner og appellere til potentielle investorer.

Om denne artikel

Af Christina Haaning

Manager, Transfer Pricing, EY Denmark

Country co-lead for EY’s Tax & Law ambassadør-team. Medstifter af Erhvervsjuridisk Retshjælp. Brænder for at hjælpe små som store virksomheder på daglig basis.