25 mar. 2022
Foto af Udvalgte norske skatteændringer

Udvalgte norske skatteændringer

Af Henrik Fantoft-Seielstad

Senior Manager, Business Tax Services, EY Denmark

Norsk selskabsskattenørd med bred erfaring. Betjener «Norwegian desk» i Danmark som bistår virksomheder i alle dansk-norske juridiske spørgsmål. Hobbyguitarist og familiemand.

25 mar. 2022
Relaterede emner Tax

Der er ændringer af norske skatte- og afgiftsregler, som kan være relevante for danske selskaber og personer med tilstedeværelse i Norge.

Opsummering: 
  • Norske selskabers ret til også at yde koncernbidrag til udenlandske datterselskaber er nu lovfæstet med virkning fra indkomståret 2021.
  • Udenlandske virksomheder uden fast driftssted i Norge får adgang til at ansøge om fritagelse for at indsende selvangivelse
  • Skattesatsen for aktieudbytte og aktieavancer for personlige aktionærer er øget fra 31,68 % til 35,2 % f.o.m. indkomståret 2022.

Pr. 1. januar 2022 er der enkelte ændringer af de norske skatte- og afgiftsreglerne, som kan være relevante for danske selskaber og personer med tilstedeværelse i Norge. I denne artikel ser vi på nogle af disse.

Fradrag for koncernbidrag til udenlandske datterselskaber ("endeligt tab")

I Norge udlignes overskuddet mellem norske koncernselskaber ved hjælp af såkaldte "koncernbidrag". Koncernen beslutter med andre ord selv, om de skattemæssige resultater skal udlignes mellem koncernselskaberne.

Norske selskabers ret til også at yde koncernbidrag til udenlandske datterselskaber er nu lovfæstet med virkning fra indkomståret 2021. Dette er en lovfæstelse af allerede gældende norsk ret. Betingelserne for at yde et sådant koncernbidrag er meget strenge for at modvirke udhulingen af det norske skattegrundlag. Ud over de almindelige betingelser for koncernbidrag er følgende betingelser fastsat:

  • Det modtagende selskab skal være hjemmehørende, reelt etableret og udøve reel økonomisk aktivitet i en anden EØS-stat.
  • For at et underskud kan betragtes som endeligt, er der bl.a. fastsat betingelser om, at det ikke er, har været, eller vil være muligt for datterselskabet eller nogen anden at få fradrag for underskuddet i den stat, hvor datterselskabet er hjemmehørende.
  • Senest efter udgangen af det indkomstår, hvor koncernbidraget ydes, skal der igangsættes en proces med henblik på at likvidere datterselskabet. Som hovedregel skal datterselskabet være likvideret i løbet af dette år.
  • Selskaber i ejerkredsen mellem det norske moderselskab og det udenlandske selskab må kun være hjemmehørende i Norge eller datterselskabets hjemland.
  •  Det norske moderselskab skal dokumentere, at kravene er opfyldt.

Ret til at ansøge om fritagelse for at indsende en norsk selvangivelse

Alle udenlandske virksomheder, der har virksomhed i Norge, er forpligtet til at indsende en norsk selvangivelse, selv om der ikke er skattepligt (fast driftssted) i henhold til dobbeltbeskatningsoverenskomsten.

I praksis har skattemyndighederne imidlertid ikke sanktioneret for manglende indsendelse af selvangivelser fra udenlandske virksomheder, der ikke har et fast driftssted i Norge.

Ændringen indebærer, at skattemyndighederne har fået adgang til efter indsendt ansøgning, at fritage for forpligtelsen til at indgive en norsk selvangivelse.

Ændringer i oplysningspligten til skattemyndighederne ved brug af udenlandske opdragstagere og ansatte

Oplysningerne skulle tidligere indberettes inden for 14 dage efter opdragets start. Der er nu med virkning fra 1. januar 2022 vedtaget følgende ændringer i reglerne for rapporteringsfristen:

  • For opgaver m.v., der begynder mellem den 1. og 19. i en kalendermåned, vil fristen for rapportering af opgaven være den 5. i den følgende kalendermåned.
  • For opgaver m.v., der begynder mellem den 20. og den 30/31. i en kalendermåned, vil fristen være den 15. i den følgende kalendermåned.

Forhøjelse af skat på gevinster, udbytte og udlodninger fra selskaber til personlige ejere

Skattesatsen for aktieudbytte og aktieavancer for personlige aktionærer er øget fra 31,68 % til 35,2 % f.o.m. indkomståret 2022.

På samme måde forøges skattesatsen for gevinster og udlodninger på andele i skattemæssigt transparente selskaber (ANS, IS, KS osv.), der opererer i Norge, til personlige deltagere. (Sidstnævnte er som udgangspunkt skattepligtige i Norge for udlodningen/gevinsten, selv om deltageren er skattemæssigt hjemmehørende uden for Norge, hvis selskabet driver virksomhed i Norge).

Tabsfradraget for aktier og andele øges tilsvarende fra 31,68 % til 35,2 %.

Selskabsskattesatsen forbliver uændret på 22 %. Den samlede beskatning af selskab og ejeren vil derefter være 49,5 % mod tidligere ca. 46,7 %.

Satsen for indeholdelse af kildeskat på udbytter ændres ikke.

Forhøjelse af skat på personlige virksomheds- og arbejdsindtægter

Skat for personlig virksomheds- og arbejdsindtægt over NOK 643 000, er hævet f.o.m. 2022. I tillæg er der indført en ekstra skat på 17,4 % på personlig virksomheds- og arbejdsindtægt, der overstiger NOK 2 millioner.

Forhøjelse af formueskattesatsen og nedsættelse af værdiansættelsesrabatten i formueskattegrundlaget for personer

Formueskattesatsen er hævet fra 0,85 % til 0,95 % f.o.m. 2022. For netto formuer over NOK 20 millioner er der indført en ny sats på 1,1 %. Bundfradraget er hævet til NOK 1,7 millioner.

Desuden er værdiansættelsesrabatten for aktier og driftsmidler reduceret fra 45 % til 25 %. Værdien af sådanne aktiver skal herefter indgå i formueskattegrundlaget med 75 %.

Vurderingen af fritidshuse/sommerhuse i formueskattegrundlaget er opjusteret med 25 %. For sekundærboliger er værdiansættelsesrabatten reduceret fra 10 % til 5 %. For primærboliger gives det herefter kun en værdiansættelsesrabat på 50 % (mod tidligere 75 %) for omsætningsværdi over NOK 10 millioner.

Regelændringen er relevant for personer, der er fuldt eller begrænset skattepligtige til Norge, fx fordi de bor i Norge, ejer norsk fast ejendom eller udøver/deltager i virksomhed i Norge.

Spørgsmål?

Har du spørgsmål til ovenstående, eller norsk skat generelt, kan Norwegian desk i Danmark ved Henrik Bolton Fantoft-Seielstad kontaktes.

Sammendrag

Fra 1. januar 2022 er der ændringer af de norske skatte- og afgiftsreglerne, som kan være relevante for danske selskaber og personer med tilstedeværelse i Norge. Blandt andet ændres fradrag for koncernbidrag til udenlandske datterselskaber, oplysningspligten til skattemyndighederne ved brug af udenlandske opdragstagere og ansatte og skatten på gevinster, udbytte og udlodninger fra selskaber til personlige ejere forhøjes.

Om denne artikel

Af Henrik Fantoft-Seielstad

Senior Manager, Business Tax Services, EY Denmark

Norsk selskabsskattenørd med bred erfaring. Betjener «Norwegian desk» i Danmark som bistår virksomheder i alle dansk-norske juridiske spørgsmål. Hobbyguitarist og familiemand.

Related topics Tax