Ansvarsfraskrivelse og ophavsrettigheder

  • Share

Indhold

  1. Om EY
  2. "ey.com"-hjemmesiden
  3. Ansvarsfraskrivelsesklausul

1.  Om EY
EY er en af verdens førende organisationer inden for revision, skat, transaktioner og rådgivning. Den indsigt og de ydelser, vi leverer, hjælper med at opbygge tillid til kapitalmarkederne og den globale økonomi. Vi udvikler dygtige ledere og medarbejdere, som sammen leverer det, vi lover vores interessenter, og bidrager til, at arbejdsverdenen og arbejdslivet fungerer bedre - for vores medarbejdere, vores kunder og det omgivende samfund.

EY henviser i denne kontekst til den globale organisation og kan referere til et eller flere medlemsfirmaer inden for Ernst & Young Global Limited (”EYG”), som hver især udgør en selvstændig juridisk enhed. EYG, som er et engelsk selskab med begrænset hæftelse, yder ikke kunderådgivning.

EY-netværket er opdelt i fire områder: Americas, EMEIA, Asia Pacific og Japan.

EMEIA 
EYGs medlemsfirmaer, der driver virksomhed i Europa, Mellemøsten, Indien og Afrika (“EMEIA-firmaerne”) er selvstændige juridiske enheder og, direkte eller indirekte, medlemmer af Ernst & Young EMEIA Limited.

Ernst & Young EMEIA Limited er et engelsk selskab med begrænset hæftelse og udgør den formelle ramme i EMEIA for EMEIA-firmaerne. Ernst & Young EMEIA Limited driver ikke erhvervsvirksomhed eller anden virksomhed med økonomisk gevinst for øje og må i henhold til sine vedtægter ikke levere erhvervsmæssige ydelser. Selskabet yder således ikke kunderådgivning. Ernst & Young EMEIA Limited forestår koordineringen af EMEIA-firmaerne samt samarbejdet mellem dem, men har ikke bestemmende indflydelse på dem. Ernst & Young EMEIA Limited optræder ikke som agent for eller har nogen beføjelser til at repræsentere eller tegne noget EMEIA-firma, og intet EMEIA-firma optræder som agent for eller har nogen beføjelser til at repræsentere eller tegne Ernst & Young EMEIA Limited.

Ernst & Young Europe LLP er et engelsk partnerselskab med begrænset ansvar, medlem af EYG og Ernst & Young EMEIA Limited samt moderselskab for visse EMEIA-firmaer i Europa. Ernst & Young Europe LLP leverer ikke erhvervsmæssige ydelser og yder ikke kunderådgivning. Uanset at Ernst & Young Europe LLP er moderselskab for visse EMEIA-firmaer, optræder selskabet ikke som agent for eller har nogen beføjelser til at repræsentere eller tegne noget EMEIA-firma eller Ernst & Young EMEIA Limited, og hverken Ernst & Young EMEIA Limited eller noget EMEIA-firma optræder som agent for eller har nogen beføjelser til at repræsentere eller tegne Ernst & Young Europe LLP.

2.  “ey.com”-hjemmesiden 
“ey.com”-hjemmesiden (“denne hjemmeside”) har globalt indhold, som vedrører  EY’s internationale virksomhed og drift, samt individuelt, landespecifikt indhold, som vedrører de enkelte lokale medlemsfirmaers virksomhed og drift.

Denne hjemmesides globale indhold ejes og drives af EYGM Limited ("EYGM"), som er et selskab med begrænset hæftelse, der er registreret på Bahamas og medlem af EYG. EYGM er en central, koordinerende virksomhed og yder ikke kunderådgivning.

Hvert enkelt lokal medlemsfirma ejer og driver sit eget lands hjemmeside.

3.  Ansvarsfraskrivelsesklausul
Brugere, der anvender denne hjemmeside, accepterer at være bundet af nedenstående vilkår. Oplysningerne på denne hjemmeside tilsigter at give brugerne generelle oplysninger om forhold, der kan være af interesse. Uanset at vi har bestræbt os på at give tidssvarende og præcise oplysninger, kan oplysningerne være behæftet med fejl. Denne hjemmeside kan desuden indeholde henvisninger til visse love og regler. Da love og regler kan ændre sig over tid, bør de udelukkende fortolkes i lyset af de konkrete forhold.

EY FRASKRIVER SIG ETHVERT ANSVAR FOR EVENTUELLE FEJL ELLER UNDLADELSER I INDHOLDET AF DENNE HJEMMESIDE.

Alt indhold på denne hjemmeside samt alle ydelser, der leveres via denne hjemmeside, leveres uden nogen garanti for fuldstændighed, nøjagtighed eller rettidighed og uden nogen form for erklæringer, garantier eller andre kontraktlige vilkår – det være sig eksplicit eller implicit. EY erklærer eller garanterer ikke, at denne hjemmeside, de forskellige ydelser, der leveres via denne hjemmeside og/eller oplysninger, software eller andet materiale, der måtte blive downloadet fra denne hjemmeside er nøjagtige, opdaterede, fejlfri, fri for undladelser, vira eller andre skadelige komponenter.

I DET OMFANG, DET ER TILLADT UNDER GÆLDENDE LOVGIVING, FRASKRIVER EY SIG ETHVERT ANSVAR, HVAD ANGÅR INDHOLDET AF DENNE HJEMMESIDE SAMT ALLE YDELSER, DER LEVERES VIA DENNE HJEMMESIDE, UANSET OM DETTE MÅTTE VÆRE I ELLER UDEN FOR KONTRAKT.

Oplysningerne på denne hjemmeside må ikke opfattes som juridisk, skattemæssig, regnskabsmæssig eller anden form for rådgivning eller ydelse. Brugere opfordres til at henvende sig til en revisor eller konsulent i EY, som er bekendt med brugerens særlige situation, med henblik på at opnå konkret rådgivning vedrørende skat eller andre forhold, inden der disponeres. Brugere bør ikke sende fortrolige oplysninger til noget EYG-medlemsfirma, før firmaet har indvilget i at levere de pågældende ydelser.

RSS Feeds, podcasting og e-mail-opdateringer – Vilkår for anvendelse
RSS feeds, podcasting samt e-mail-opdateringer er gratis ydelser, der tilbydes af visse EY-medlemsfirmaer til enkeltpersoner til privat, ikke-erhvervsmæssig brug. Et EY RSS feed er en måde, hvorpå EY kan tilbyde overskrifter på artikler, beskrivelser og links i XML til enkeltpersoner, der anvender RSS-læsere eller aggregatorer. En podcast er et lydprogram, som enkeltpersoner kan abonnere på. EY gør podcasts tilgængelige for enkeltpersoner til deres eget personlige brug. RSS, podcasting og e-mail-opdaterings-aggregatorer kan indarbejde EY’s feeds i deres biblioteker til gavn for enkeltpersoner, der anvender aggregatoren. Enhver anden anvendelse er forbudt, herunder fotokopiering, reproduktion, genudsendelse, uploading, forsendelse, transmission eller distribuering af vores feeds eller podcasts på nogen som helst måde.

EY forbeholder sig ret til på et hvilket som helst tidspunkt at indstille tilbuddet om feeds, podcasts og e-mail-opdateringer. Alt indhold, alle billeder og logoer indeholdt i EY’s RSS feeds, podcasts og e-mail-opdateringer ejes af EYGN Limited (“EYGN”), og samtlige rettigheder forbeholdes. EYGN er medlem af EYG. EYGN er en central, koordinerende virksomhed og yder ikke kunderådgivning.

Linking
Følgende web link-aktiviteter er udtrykkeligt forbudt af EY og kan medføre overtrædelse af varemærke- og ophavsrettigheder: links til sider på denne hjemmeside bortset fra vores forside www.ey.com, medmindre andet udtrykkeligt er accepteret af os; links, som medfører uberettiget anvendelse af vores logo; og indlejring (framing) eller søgeord (metatags).

EY påtager sig intet som helst ansvar for indholdet, nøjagtigheden eller sikkerheden af nogen hjemmesider med links (ved hjælp af hyperlinks eller på anden måde) til denne hjemmeside.

Visse links på denne hjemmeside fører hen til servere hos enkeltpersoner eller organisationer, hvorover EY ikke har nogen kontrol. EY afgiver ingen erklæringer eller garantier vedrørende nøjagtigheden af eller noget andet aspekt ved de oplysninger, der befinder sig på sådanne servere. Et link til en tredjeparts hjemmeside skal ikke opfattes som en billigelse fra hverken EY’s eller tredjepartens side af hinanden eller disses produkter og ydelser.

Ophavsret
Medmindre andet fremgår, er alt materiale på den globale del af denne hjemmeside Copyright © 2013 EYGM Limited, og på de enkelte medlemsfirmaers hjemmesider er lokalt materiale det relevante medlemsfirmas Copyright © 2013. Alle rettigheder forbeholdes. Intet af materialet på denne hjemmeside, herunder, men ikke begrænset til, tekster, illustrationer og html-koder, må gengives eller transmitteres i nogen form eller på nogen måde uden EYGM's skriftlige tilladelse eller, hvad angår det lokale indhold på de enkelte landes hjemmesider, de(t) pågældende medlemsfirma(er)s skriftlige tilladelse.

“EY” og det stiliserede EY-symbol er registreret eller ved at blive registreret hos the United States Patent and Trademark Office samt hos de tilsvarende myndigheder verden over.


Henvendelse vedrørende tilladelse eller indhentning af yderligere oplysninger: copenhagen@dk.ey.com

Copyright, Ernst & Young P/S. Alle rettigheder forbeholdes.