Power & Utilities

 • Share

Tilknyttet virksomhed i vandselskaber

23. marts 2017

Energistyrelsen offentliggjorde den 26. januar 2017 en ny vejledning vedrørende vandselskabers deltagelse i tilknyttet virksomhed. Vejledningen indeholder bidrag til bekendtgørelse af 26. februar 2016 om tilknyttet virksomhed.

I denne artikel redegøres for reglernes overordnede rammer med afsæt i de fortolkningsbidrag, der følger af vejledningen.

Et vandselskab er overordnet set begrænset i forhold til, hvilke aktiviteter det må drive. Hensynet til begrænsningen skal findes i sikring af, at der ikke påføres forbrugere unødig risiko, højere priser og ej heller påføres private aktører urimelig konkurrence.

Undertiden opdeles vandselskabers tilladte aktiviteter i følgende ”kasser”:

Hovedvirksomhed Tilknyttet virksomhed
Denne består af den naturlige vandaktivitet samt en række tæt tilknyttede aktiviteter. Hovedaktiviteten er ikke begrænset i forhold til omsætning, men er underlagt benchmarking/effektivisering. Denne består af en række andre aktiviteter end hovedaktiviteten, som er konkret lovliggjort (under visse betingelser). 

I den offentliggjorte vejledning om tilknyttet virksomhed redegøres for rammerne for vandselskabers deltagelse i anden aktivitet end selve aktiviteten forbundet med vand- og spildevandsforsyningen betegnet hovedvirksomhed.

Det bemærkes, at der med den seneste bekendtgørelse er sket en afgrænsning, hvorefter flere aktiviteter indgår i hovedvirksomheden (og underlægges effektiviseringskrav). Konkret er der tale om:

 • Salg af vandselskabets rest-, overskuds- eller biprodukter
 • Udnyttelse af vandselskabets nødvendige anlægsmæssige kapacitet (bygninger, lokaler, ledninger eller fast ejendom i øvrigt) ved udleje eller bortforpagtning, eksempelvis til antennemaster, elektronisk infrastruktur, parkering eller lager
 • Udnyttelse eller salg af energi, der hidrører fra vandselskabets hovedvirksomhed.
 • Vandselskabets driftsopgaver, der vedrører håndtering af tag- og overfladevand i forbindelse med medfinansieringsprojekter
 • Vandselskabets varetagelse af fælles obligatoriske tømningsordninger for humane affaldsprodukter, slam og spildevand fra samletanke og bundfældningstanke
 • Vandselskabets varetagelse af opgaver vedrørende påbud om kloakering m.v. af ejendomme og afdragsordninger i den forbindelse.

Tidligere iværksat (tilknyttet) aktivitet kan flyttes til hovedvirksomheden ifølge overgangsreglerne.

Betingelser for tilknyttet aktivitet

De hidtil gældende grundlæggende betingelser og grundvilkår opretholdes i uændret form i den nye vejledning. Dette er naturligt, da der tages afsæt i den gældende bekendtgørelse. Det er dog præciseret, at tilknyttet virksomhed skal udøves på kommercielle vilkår, uanset om den tilknyttede virksomhed er selskabsudskilt eller udøves inden for vandselskabet (med regnskabsmæssig adskillelse). Den tilknyttede virksomhed skal herudover have en naturlig og snæver sammenhæng med hovedvirksomheden og være af væsentlig mindre omfang end denne. Endelig er der krav om, at aktiviteten er indeholdt i positivlisten, som vi kender fra bekendtgørelsen om vandselskabers deltagelse i tilknyttet virksomhed.

Energi & Forsyning - Tilknyttet virksomhed i vandselskaber

* Aktiviteten må derudover ikke udøves under urimelig konkurrence eller risiko, ikke indebære hæftelse for vandselskabet og skal forventes at give en normal forrentning.

Positivlisten

Positivlisten er en udtømmende liste over de aktiviteter, der tillades for vandselskaber. Kan aktiviteten ikke indeholdes i denne liste – eller blandt hovedvirksomheden – er den ulovlig og medfører sanktioner (nærmere herom nedenfor). De tilladte aktiviteter er nævnt herunder.

 • Udnyttelse af uundgåelig fysisk, driftsmæssig og administrativ overkapacitet som følge af sikring forsyningssikkerhed og andre lovkrav
  • Begrænset til maksimalt 50% af arbejdstiden for én ansat pr. faggruppe
 • Udnyttelse af særlig viden
  • Kursusvirksomhed, teknologiudviklingssamarbejde m.v.
  • Ikke teknologiproducent eller -eksportør
 • Salg af rettigheder til resultater af udviklings- og demonstrationsaktivitet
  • Egentlig forskning er ikke tilladt, men vandværket kan være vært herfor
 • Drift af vejafvandingsanlæg
  • Begrænses til eget forsyningsområde (jf. spildevandsplanen)
 • Rottebekæmpelse
  • Begrænses til eget forsyningsområde (jf. spildevandsplanen)
  • Begrænses til rottebekæmpelse i (eget) kloaknet
 • Drift af forrensningsanlæg
  • Ingen direkte begrænsning i leveringen, men der ikke må tages ejerskab
 • Teknisk bistand til kommunen til udarbejdelse af vandforsynings- og spildevandsplaner
  • Må bistå mod betaling inden for områder med unik viden, såsom viden om eksisterende infrastruktur e.l., som rækker udover, hvad vandselskabet normalt skal oplyse til kommunen
 • Afregning og indberetning for spildevandsselskaber i eget område
  • Levering af målerdata er en del af hovedvirksomheden, men afregning og indberetning er ikke
  • Sker dette i et fælles serviceselskab, er der ikke tale om tilknyttet virksomhed, og omkostningerne skal fordeles i forhold til ressourcetræk

Placering af aktiviteten

Der opereres med tre forskellige omsætningsgrænser, alt efter hvor den tilknyttede virksomhed selskabsmæssigt er placeret:

 • Inden for vandselskabet: Maks. 2 mio. kr./år
 • I selvstændigt selskab med begrænset ansvar (”TA-selskab”): 3 pct. af årlig omsætning i vandselskabet – dog minimum 2,5 mio.kr.
 • 40/60 selskaber: ” Væsentligt mindre omfang end hovedvirksomheden”

Uanset hvor den tilknyttede virksomhed placeres, gælder det stadig, at reglerne om tilknyttet virksomhed skal iagttages. Den eneste umiddelbare forskel er således omsætningsgrænserne.

Et af de - indtil videre - uafklarede punkter er spørgsmålet om, hvad der forstås ved at den tilknyttede virksomhed skal have et ”væsentlig mindre omfang end hovedvirksomheden”.

I henhold til vejledningen anses dette normalt for opfyldt for så vidt angår TA-selskaber, når virksomheden holdes indenfor omsætningsgrænsen på 3%.

Tvivlen opstår imidlertid i relation til 40/60-selskaberne, hvor vandsektorlovens omsætningsgrænse på de 3% netop ikke gælder, men hvor vandselskabets deltagelse stadig er på betingelse af, at den tilknyttede virksomhed skal have et ”væsentlig mindre omfang end hovedvirksomheden”.

Der ses således ikke – fra lovgivers side – eksplicit at være givet adgang til øget aktivitet som følge af deltagelse i et 40/60-selskab. Dette kan være en medvirkende årsag til, at udbredelsen af disse samarbejder er meget begrænset.   

Sanktioner

I den seneste vejledning er der indeholdt en uddybning af hvilke sanktioner, der kan påføres et vandselskab, som ikke overholder betingelserne for hvilke aktiviteter, der må udføres. I bekendtgørelsen er beskrevet, at manglende iagttagelse af reglerne kan straffes med bøde.

Det følger af stoploven, at kommunalt ejede vandselskaber, som understøtter eller foretager aktiviteter i strid med reglerne om tilknyttet virksomhed, vil blive modregnet i bloktilskuddet. Stoploven gælder for kommuner, der ejer vandselskaber.

Ifølge stoploven må vandselskaber alene deltage i anden virksomhed, når denne har nær tilknytning til forsyningsvirksomheden og når denne udøves på kommercielle vilkår i et selvstændigt selskab med begrænset ansvar. Anvendes der midler herudover, vil dette blive betragtet som uddelinger i stoplovens forstand. En uddeling medfører som bekendt, at den kommunale ejer bliver modregnet i bloktilskuddet.

Endvidere må de kommunalt ejede vandselskaber ikke understøtte tilknyttet virksomhed. Hermed forstås økonomisk tilskud eller ved at stille kapacitet eller kapital gratis til rådighed. Dette vil være i strid med kravet om kommercielle vilkår.

Endeligt vil brud på reglerne medføre påkrav om afvikling af aktiviteten.

Afslutning

Der har gennem tiden været meget fokus på reglerne om tilknyttet virksomhed, og af høringssvarene fra sektoren selv kan det også udledes, at der er et ønske om udvidelse af positivlisten – en mere fleksibel tilgang – med henblik på udnyttelse af de synergier, der naturligt følger af den viden m.v., der opbygges hos landets vand- og spildevandsselskaber. Dette er grundlæggende ikke imødekommet politisk og med den seneste vejledning er det også specificeret, at positivlisten grundlæggende ikke kan være genstand for en udvidet fortolkning af de tilladte aktiviteter.

Hvorvidt vejledningens beskrivelse af sanktioner (som ikke var indeholdt i vejledningsudkastet) er udtryk for et øget fokus, er svært at sige. Det er generelt vores vurdering, at branchen ikke træder ved siden af disse regler.

Kontakt os

René Lønne Ventzel, tlf. 2529 6563
Mads Neistskov, tlf. 2529 3329

 

Kontakt os

Ønsker du yderligere information om Power & Utilities, er du altid velkommen til at kontakte os.
 

Connect with us

Gå i dialog med os via vores sociale medier, nyhedsbreve eller webcasts.