Power & Utilities

  • Share

Vi forsyner Danmark – forsyningssektorens eget udspil

23. marts 2017

”Vi forsyner Danmark” – brancheforeningernes bud på hvilke principper fremtidens forsyning bør baseres på, blev præsenteret 15. marts. Der er tale om ”et fælles oplæg fra brancheforeningerne til, hvorledes de politiske ønsker om en effektiv, gennemsigtig og robust forsyningssektor med lave priser og sikker forsyning til borgere og virksomheder kan imødekommes.”

Oplægget er et samlet udspil til fremtidens udformning af vand-, varme- og affaldssektoren.

Vi har nedenfor kort redegjort for indholdet af visionen. Visionen indeholder ligeledes en plan for ’styrket indsats’, der skal være med til at sikre, at fremtidig regulering af sektoren sker ”med begge syn på sagen”. Initiativerne skal således bringe ny viden ind i debatten – en viden fra sektoren selv.

De konkrete initiativer er nævnt herunder. Dernæst gennemgår vi brancheforeningernes udspil i oversigtsform og bringer nogle af de væsentlige budskaber.

    Styrket indsats – initiativer der iværksættes i 2017
1 Sektorerne vil (gerne sammen med staten) forsøge at værdiansætte den sammenhængskraft, der skabes af forsyningssektoren
2 Brancheforeningerne vil klarlægge, hvilke nationale og internationale erfaringer, der er med forsyninger i kommercielt ejerskab
3 Brancheforeningerne vil selv eller i samarbejde med staten udarbejde en plan for, hvordan FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling omsættes i praksis og hvordan for-syningssektoren bidrager hertil
4 Brancheforeningerne vil i 2017 fremlægge bud på, hvordan eksport fremmes indenfor hver enkelt forsyningsart
5 Brancheforeningerne vil i løbet af 2017 fremkomme med forslag til ”god selskabsledelse i forsyningssektoren”
6 Brancheforeningerne vil komme med forslag til principper for et styrket uafhængigt tilsyn
7 Brancheforeningerne vil fremlægge forslag til fremtidig effektivisering
8 Der udarbejdes oplæg til, hvordan man kan måle på forsyningernes samfundsværdi og deres betydning for hensynet til flere bundlinjer.


Pejlemærker

Bærende principper:

  • Så billig forsyning som mulig
  • Forpligtelse til at efterspørge ny teknologi og viden
  • Geografisk prisbalance
  • Smidig og let regulering
  • Beskyttelse af brugerne mod forhøjelse af priser udover reelle omkostninger
  • Krav om ejerstrategi
  • Krav om at tage et grønt samfundsansvar

Oplægget er koncentreret om 5 pejlemærker og en række bærende principper.

National og lokal sammenhængskraft gennem universel forsyning

Første pejlemærke omhandler i særdeleshed forsyningssikkerheden set i et nationalt perspektiv. Oplægget understreger vigtigheden af en velfungerende forsyningssektor – også i de mere tyndtbefolkede områder. En kommercialisering af de omhandlede forsyningsområder vil ifølge oplægget besværliggøre opretholdelsen af acceptable forsyningsomkostninger i alle dele af landet.

”I de kollektive forsyningssystemer vil det være samfundsøkonomisk optimalt at bevare muligheden for leveringspligt til private borgere og bevare tilslutningspligten, således at leveringspligten ikke bliver en byrde for øvrige forbrugere.”

For at opretholde lige muligheder for stabil forsyning er det ifølge udspillet endvidere en forudsætning, at alle forsyningsselskaber har adgang til billig kapital – i særdeleshed uden for de større byer.

”Kommunalt eller statsligt ejerskab af forsyningsselskaber kan sine steder være nødvendigt af hensyn til samfundet […]”

Forsyningsselskabernes monopolstatus er igennem tiden ”overvåget” ved offentligt tilsyn og regulering. Branchens visioner fremhæver væsentligheden af demokratisk ”overvågning” af monopolet i form af kommunalt valgte politikere som ejere eller direkte af andelshaverne i andelsselskaber. Kommercialisering vil øge risikoen for udnyttelse af den særlige monopolstatus, der kendetegner sektorerne.

”Dermed også sagt, at der ikke er principiel forskel på fjernvarme, uddannelser, vandselskaber og sygehuse: De er alle under direkte demokratisk kontrol – ejet og drevet af forbrugerne.”

Forsyningssektoren som motor for eksport, grøn omstilling, cirkulær økonomi og innovation

”Danmark skal være foregangsland”. Forsyningssektoren i Danmark er i forvejen effektiv, og eksporterer årligt for milliarder, som kan linkes til energi- og forsyningssektoren. Brancheforeningerne ønsker at fastholde førerpositionen på verdensplan inden for forsyning, da ”ingen vil besøge nr. 7”. Dette kræver investeringer og udvikling. De private virksomheder, der eksporterer forsyningsteknologi, er stærke og i vækst og tilfører det danske arbejdsmarked mange arbejdspladser. Samspillet mellem forsyningsselskaber og disse private aktører medfører stærke forsyningsløsninger, som skaleres og anvendes globalt. Forsyningsselskaberne skal i den forbindelse understøtte eksport ved at stille viden til rådighed, sikre efterspørgsel og være showcase for den danske model.

”En ny regulering må ikke reducere eller helt fjerne selskabernes incitamenter til udvikling på bekostning af et opskruet, løbende effektiviseringskrav.”

God offentlig selskabsledelse

Først og fremmest bør kommunerne ifølge de fælles visioner vedtage ejerstrategier, som giver et tydeligt billede af, hvad kommunerne forventer af forsyningsselskaberne. Endvidere skal der fortsat sikres gode kompetencer i bestyrelser og direktioner.

Der skal sikres gennemsigtighed og forbrugerbeskyttelse gennem flere instrumenter. Selskabernes økonomi, priser og betingelser skal i den forbindelse være offentlige tilgængelige, transparente og sammenlignelige, så forbrugerne har mulighed for at sammenligne. Endvidere skal et stærkt offentligt, uafhængigt tilsyn opretholdes.

Legitimitet gennem effektivitet

Der skal sikres forbrugerne konkurrencedygtige priser. Den danske forsyningssektor er i forvejen konkurrencedygtig på priser sammenholdt med andre europæiske lande. Udspillet fremhæver herunder ejerskabsformen som et væsentligt element.

”Det kan give god mening at skabe incitament til yderligere konsolidering af selskaberne, men der bør også levnes plads til lokale hensyn.”

Brancheforeningerne lægger op til benchmarking på flere bundlinjer. Der vil således både kunne benchmarkes ud fra et økonomisk effektivitetskriterie og samtidig måles på fx den grønne omstilling.

Løsninger af samfundsopgaver kræver samfundsansvar

En del af forsyningsforretningen er et samfundsansvar, og det giver derfor ifølge udspillet mening med kollektivt ejerskab, der kan sikre forsyningssikkerhed og løsninger, der gavner miljøet og samfundsøkonomien. For at sikre et fortsat incitament til at forsyningsselskaberne opfører sig miljømæssigt forsvarligt, foreslår oplægget en forsyningssektor under fortsat kollektivt ejerskab.

”[…] der vil uvægerligt opstå et politisk og økonomisk pres fra selskaberne for at lempe samfundsansvar, hvis de udelukkende er forpligtet til at tænke snævert selskabsøkonomisk og ikke bredt samfundsøkonomisk.”

En liberalisering af forsyningssektoren og mulighed for opnåelsen af afkast vil løsrive en del af det overskud, der skabes i sektoren. Brancheforeningerne ønsker, at overskuddet skal forblive i sektoren således, at det kan anvendes med henblik på reinvestering eller fortsat bedre prisvilkår.

Der ønskes et princip om kollektiv hæftelse for den fælles finansiering. Finansieringsmulighederne må dermed ikke begrænses af geografi, størrelse og andre variabler. Hvis selskaberne skal finansiere sine investeringer på kommercielle vilkår, vil dette medføre øgede priser for forbrugerne – især uden for de større byer, hvor finansieringen, jf. strategioplægget, generelt er dyrere.

Sammenfatning

Det politiske forsyningslandskab har i en periode ligget stille. Politikerne tilkendegav ved stemmeaftale af 7. april 2016 bred enighed om at effektivisere fjernvarmesektoren. I august samme år kom den længe ventede McKinsey-rapport, som pegede på en række instrumenter til effektivisering af forsyningssektoren. Branchen er gået sammen og har nu givet sit bud på, hvordan sektoren bør se ud i fremtiden. Oplægget fra branchen fokuserer særligt på komplikationerne ved en kommercialisering af forsyningssektoren, idet ikke alene samfundsøkonomiske hensyn tillægges betydning.

En stærk forsyningssektor skal ikke blot levere forsyning i verdensklasse, men ligeledes anvendes som et salgsvindue og åbne op for eksport af danske forsyningsløsninger. Tages der alene hensyn til de samfundsøkonomiske hensyn i et kommende udspil, vil det ifølge branchen vanskeliggøre at forfølge fx miljømæssige hensyn.

Endelig bør en kommende forsyningsstrategi tage højde for det geografiske element. Såfremt dette element ikke indeholdes i en kommende aftale, risikeres et skævt forsynet Danmark. Det må for alle være ønskeligt, at forsyningssikkerheden og prisen er uafhængig af geografi.

”Vi forsyner Danmark” – Visioner for forsyningssektoren er udarbejdet af Danske Vandværker, Danva, Dansk Fjernvarme, Dansk affaldsforening og Foreningen Danske Kraftvarmeværker. Læs oplægget i sin fulde længde.

Kontakt os

René Lønne Ventzel, tlf. 2529 6563
Mads Neistskov, tlf. 2529 3329

 

Kontakt os

Ønsker du yderligere information om Power & Utilities, er du altid velkommen til at kontakte os.
 

Connect with us

Gå i dialog med os via vores sociale medier, nyhedsbreve eller webcasts.