Power & Utilities

  • Share

SKAT’s landsdækkende kontrol af elpatronordningen

25. april 2017

SKAT har igangsat et landsdækkende projekt, hvor virksomheder som anvender elpatronordningen bliver udtaget til kontrol. Baggrunden for projektet er, at SKAT i flere tilfælde har kunnet konstatere, at betingelserne for anvendelse af ordningen ikke har været opfyldt.

Elpatronordningen blev indført fra 1. januar 2008 på baggrund af en uhensigtsmæssig afgiftsstruktur, der tilskyndede elproduktion. Formålet med indførelsen af elpatronordningen var at sikre, at kraftvarmeværkerne i højere grad skulle fremstille ren varme eller bruge den fremstillede elektricitet til varmeproduktion, når elpriserne var så lave, at det var en omkostning at producere el til elforsyningsnettet. Indførelsen af elpatronordningen medførte et loft på, hvor høj afgiften ved varmefremstilling kunne blive uden samtidig produktion af el til elnettet.

Betingelser for brug af elpatronordningen

For at værkerne kan opnå afgiftslempelse efter elpatronordningen, skal værkerne opfylde visse betingelser. Lige siden indførelsen af elpatronordningen har det været et krav, at varmeproducenten har eller havde kraftvarmekapacitet, for at kunne anvende ordningen. En varmeproducent har kraftvarmekapacitet, hvis 100 % af varmeleverancen i mindst 75 % af året kan dækkes af kraftvarmeenheden, og elektriciteten skal udgøre 25 %. af det samlede energiprodukt.

Når en varmeproducent anmoder om afgiftslempelse, skal der ifølge SKAT foreligge dokumentation på, at kraftvarmekapaciteten er opfyldt for en periode på 1 år frem til første opgørelsesperiode. Virksomheder med kraftvarmekapacitet fra den 1. oktober 2005 kan dokumentere, at betingelsen var opfyldt fra perioden 1. oktober 2004 til 1. oktober 2005.

Dokumentationen for opfyldelse af kraftvarmekapacitet skal efter SKAT’s nugældende praksis ske på døgnbasis. Betingelsen for varmeleverancerne er opfyldt, hvis den samlede varmeleverance ikke overstiger kraftvarmeanlæggets maksimale varmekapacitet i 91 døgn (25 % af året) i opgørelsesperioden. Betingelsen er desuden opfyldt, hvis kraftvarmeanlæggets maksimale varmekapacitet kan dække varmeproducentens samlede varmeleverancer i 274 døgn (75 % af året) i opgørelsesperioden. Betingelsen om elproduktionen er opfyldt, hvis elproduktion udgør mindst 25 % af den samlede el- og varmeproduktion. I særlige tilfælde kan en opgørelse på månedsbasis accepteres, bl.a., hvis kraftvarmeproducenten opfylder betingelserne i alle årets måneder.

SKAT har fokus på, at der er dokumentation for, at kraftvarmekapacitetskravet er opfyldt. Dokumentationen skal opbevares, så længe varmeproducenten ønsker at anvende elpatronordningen. I de tilfælde, hvor virksomheden har anvendt elpatronordningen, uden at kraftvarmekapacitetskravet har været opfyldt, pålægger SKAT kraftvarmeproducenten at tilbagebetale godtgørelse, og fratager virksomheden ret til fremover at anvende ordningen. Vi har desuden set eksempler på, at SKAT rejser ansvarssager over for varmeproducenter, hvis SKAT anser det som groft uagtsomt, at kraftvarmekapacitetskravet ikke er opfyldt. I disse tilfælde kan SKAT også foretage en efteropkrævning for op til 10 år tilbage.

Krav til målingerne og beregning af godtgørelse

I de tilfælde, hvor virksomheden opfylder kraftvarmekapacitetskravet, stiller SKAT endvidere krav til, hvordan godtgørelsen beregnes. Det er f.eks. udgangspunktet, at varmeproduktionen er målt med en godkendt varmeenergimåler, idet varmeproduktionens størrelse er afgørende for afgiftsgodtgørelsens størrelse. SKAT vurderer derfor også krav til målerens placering, hvor bl.a. forbrug af stilstandsvarme, varmeudnyttelse fra røggas samt placering af akkumuleringstank kan have betydning.

Kontakt os

Er din virksomhed blevet kontaktet af SKAT med henblik på en kontrol, eller har I spørgsmål til, hvornår betingelserne for kraftvarmekapacitetskravet er opfyldt, er I meget velkommen til at kontakte EY’s afgiftsteam.  

Anders Klinge, tlf. 25 29 46 73
Torben Nielsen, tlf. 25 29 47 15
Christian Clausen, tlf. 2529 6678

 

Kontakt os

Ønsker du yderligere information om Power & Utilities, er du altid velkommen til at kontakte os.
 

Connect with us

Gå i dialog med os via vores sociale medier, nyhedsbreve eller webcasts.