Power & Utilities

  • Share

Mens vi venter på detaljerne i den nye økonomiske regulering af elnetvirksomheder

26. september 2017

I sommeren 2017 blev der ved en ændring af lov om elforsyning taget endnu et skridt i implementeringen af Elreguleringsudvalgets rapport og hermed ny økonomisk regulering af elnetvirksomheder.

Lovændringen indeholder de overordnede rammer for den nye økonomiske regulering. Detailreguleringen vil blive foretaget ved udstedelse af bekendtgørelse, som vi kender det nu, og senest ved bekendtgørelse nr. 195 af 4. marts 2016 om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder omfattet af lov om elforsyning.

Hovedpunkterne i den nye økonomiske regulering

De overordnede rammer for den nye økonomiske regulering er i hovedpunkter følgende:

  • 5 årige reguleringsperioder.
  • Omkostningsbaseret indtægtsramme som indeholder effektive driftsomkostninger, afskrivninger og en normalforrentning.
  • Forrentningsloftet videreføres ikke.

Lovændringen indeholder endvidere specifikke krav til opbevaring af regnskabsmateriale. Regnskabsmateriale skal opbevares indtil udgangen af det regnskabsår, som følger efter udløbet af den efterfølgende reguleringsperiode. Dette gælder ligeledes for reguleringsårene 2004, og 2012-2017. Opbevaring skal foretages i henhold til bogføringsloven, men bogføringslovens generelle opbevaringsperiode på 5 år er således udvidet.

Endvidere indeholder lovændringen skærpede regler for særskilt identitet. Herefter må der ikke skabes uklarhed om elnetvirksomhedens særskilte identitet gennem kommunikation mv., og identiteten skal være adskilt fra virksomheder som er vertikalt integreret med elnetvirksomheden. Reglen træder i kraft den 1. juli 2017, og adskillelsen skal være foretaget senest 1. juli 2018.

Benchmarking

Sekretariatet for Energitilsynet har i september 2017 orienteret elnetvirksomhederne om, at der i 2017 alene vil blive foretaget benchmarking af kvalitet i levering. I samme forbindelse foreslås det, at den manglende benchmarking af økonomisk effektivitet i 2017 erstattes af et yderligere generelt effektiviseringskrav på 0,4 % af elnetvirksomhedernes omkostningsramme.

It-beredskab

Den 1. juli 2017 trådte bekendtgørelse om it-beredskab for el- og naturgassektorerne i kraft. Formålet med bekendtgørelsen er at fastsætte regler om it-beredskabet for it-systemer, der er kritiske for produktion eller forsyning af elektricitet eller naturgas. Bekendtgørelsen omfatter elnetvirksomheder og stiller blandt andet krav om udarbejdelse af risiko-og sårbarhedsvurderinger, udarbejdelse af planmateriale og it-beredskabsplaner mv. samt krav om at være tilmeldt en it-sikkerhedstjeneste. Herudover indeholder bekendtgørelsen en række tidsfrister for rapportering af ovenstående til Energinet.dk. Det er værd at bemærke, at dokumenterede meromkostninger som følge af krav om tilmelding til it-sikkerhedstjeneste kan ansøges som tillæg til reguleringsprisen.

Kom tidligt i gang med at få overblik over konsekvenserne af reguleringen

Til trods for, at der endnu ikke er udstedt bekendtgørelse vedrørende den nye økonomiske regulering af elnetvirksomhederne, er det vores anbefaling, at de enkelte elnetvirksomheder på det nuværende grundlag skaber sig et overblik over konsekvenserne af den nye økonomiske regulering. Hermed vil elnetvirksomhederne få et overblik over de individuelle konsekvenser af den nye økonomiske regulering og kan agere herefter i forbindelse med udarbejdelse af budget og tariffer for 2018.

Kontakt os

Michael Sig, tlf. 2529 4069

 

Kontakt os

Ønsker du yderligere information om Power & Utilities, er du altid velkommen til at kontakte os.
 

Connect with us

Gå i dialog med os via vores sociale medier, nyhedsbreve eller webcasts.