Power & Utilities

 • Share

Lever jeres interne afregning op til kravene?

28. november 2017

De skatteretlige krav til Transfer Pricing-dokumentation er ændret med obligatorisk virkning for regnskabsåret 2017.

Dansk Energi udsendte i august en ny brancheinstruks, der skal sikre, at elnetkoncerner lever op til kravene om, at intern afregning sker på markedsvilkår, jf. elforsyningslovens § 46.

Regulatoriske krav til koncernintern samhandel

De overordnede regulatoriske krav til koncernintern samhandel findes i særlovgivningen for de respektive forsyningsarter:

Forsyningsart Regulatoriske krav
Elforsyning

Elforsyningslovens § 46 fastsætter:

 • at transaktioner mellem koncernforbundne selskaber skal ske på markedsmæssige vilkår (armslængde)
 • at der skal udarbejdes skriftlig dokumentation for, hvorledes priser og vilkår er fastsat
 • at alle aftaler skal foreligge i skriftlig form på aftaletidspunktet
 • at dokumentationen forelægges Energitilsynet efter anmodning
Varmeforsyning Varmeforsyningslovens § 28 b fastsætter:
 • at aftaler, som varmedistributionsvirksomheder indgår med andre virksomheder, herunder koncernforbundne virksomheder, skal indgås på markedsbestemte vilkår
 • at aftaler skal foreligge i skriftlig form på aftaletidspunktet
 • at virksomhederne, på begæring fra Energitilsynet, skal forelægge tilstrækkelig dokumentation for, hvordan priser og vilkår for væsentlige aftaler er fastsat
Vandforsyning Vandsektorlovens § 19 fastsætter:
 • at aftaler, der indgås af vandselskaber, skal indgås på markedsvilkår
 • at aftaler skal foreligge i skriftlig form på aftaletidspunktet
 • at vandselskabet, på begæring fra Forsyningssekretariatet, skal forelægge tilstrækkelig dokumentation for, hvordan priser og vilkår for væsentlige aftaler er fastsat


Den overordnede regulering er suppleret af yderligere krav og vilkår mv. i lovbemærkninger, bekendtgørelser, kommunalfuldmagten etc. Ovenstående liste er således ikke en udtømmende gengivelse af kravene.

Skattemæssige krav til koncernintern samhandel

De overordnede skattemæssige krav gælder uanset forsyningsart, men under hensyntagen til den særskilte regulering heraf. Det er altid et krav, jf. skatteretten, at koncerninterne transaktioner sker på markedsmæssige vilkår, uagtet koncernens størrelse – det gælder både grænseoverskridende og rent danske transaktioner.

  Skattemæssige krav
Ligningslovens § 2 og skattekontrollovens § 3 b

Skattereglerne fastsætter:

 • at koncernintern samhandel skal foregå på markedsmæssige vilkår
 • at koncernintern samhandel skal kunne dokumenteres at være sket på markedsmæssige vilkår
 • at dokumentationen skal udarbejdes skriftligt løbende, hvis følgende er opfyldt på koncernniveau:
  • over 250 beskæftigede, eller
  • en samlet balance på 125 mio. kr., og
  • en årlig omsætning på over 250 mio. kr.


Det skal bemærkes, at der i de regulatoriske krav ikke er bestemmelser, som undtager de mindre koncerner fra at udarbejde skriftlig dokumentation – det er således alle selskaber, der er omfattet af forsyningslovens bestemmelser, der er omfattet af dokumentationskravet.

Hjørnestenen i Transfer Pricing-dokumentationen

Hovedformålet med dokumentationen er at skabe grundlag for en vurdering af, om priser og vilkår for samhandlen sker på markedsmæssige vilkår.

Etableringen af dette grundlag sker normalt ud fra anvendelsen af én eller flere prisfastsættelsesmodeller baseret på en analyse af, hvilke funktioner, risici og aktiver den enkelte part udfører, påtager sig og ejer i forbindelse med en given transaktion set i sammenhæng med ”produktet” (varer, tjenesteydelser, aktiver mv.) ”egenskaber”, ”kontraktvilkår”, ”økonomiske omstændigheder” og ”forretningsstrategi” (de fem sammenlignelighedsfaktorer).

Analysen anvendes herefter til at vælge den prisfastsættelsesmodel, som bedst dokumenterer, at der handles på markedsvilkår. De fem modeller er:

Som udgangspunkt er metoderne baseret på, at de kontrollerede transaktioner sammenlignes med tilsvarende uafhængige transaktioner (sammenligningsgrundlaget). Sammenligningsgrundlaget findes med udgangspunkt i de fem sammenlignelighedsfaktorer nævnt ovenfor.

Traditionelle transaktionsbaserede metoder:

 • CUP-metoden, Comparable Uncontrolled Pricing method (fri markedspris metode)
 • RPM-metode, Resale Price Method (videresalgsmetoden)
 • Cost+, Cost Plus Method (kostpris + avance metoden)

Transaktionsbestemte nettoavancemetoder:

 • Profit Split Metoden (avancefordelingsmetode)
 • TNMM, Transactional Net Margin Method (den transaktionsbestemte nettoavancemetode)

Formkrav til dokumentationen

Dokumentationen skal som udgangspunkt kunne danne grundlag for en vurdering af om priser og vilkår for samhandlen sker på markedsmæssige vilkår (eller de særlige krav som måtte gælde for en given forsyningsart). Det er her væsentligt at bemærke, at hvis man følger de skatteretlige krav til dokumentationen, så vil man langt henad vejen være i mål med den regulatoriske dokumentation.

Det er væsentligt at bemærke, at der er en mindre tidsmæssig forskydning mellem de regulatoriske krav til dokumentationen og de skatteretlige.

Regulatorisk skal aftaler mv. foreligge på aftaletidspunktet, herunder skal prisfastsættelsen også foreligge på aftaletidspunktet. I skattemæssig henseende har dokumentationen et retroaktiv perspektiv. Dermed ikke sagt, at de regulatoriske regler udelukker justeringer af priser og vilkår i aftalernes løbetid, men det er væsentligt at tænke dokumentationen ind allerede på virksomhedernes budgetteringstidspunkt.


I skattemæssig henseende er kravene til dokumentationen opbygget efter en ”master fil”- og ”lokal fil”-struktur. Master filen indeholder overordnet generel information om koncernen, industrien og forretningssetup, mens lokal filen indeholder informationer om det enkelte selskab samt analyse af prisfastsættelsen af de enkelte koncerninterne transaktioner.

EY- Energi og Forsyning

Særligt for elnetselskaber

Dansk Energi har i august 2017 (Medlemsinfo nr. 60/2017) udsendt en brancheinstruks, der skal sikre, at elnetkoncerner lever op til kravene om, at intern afregning sker på markedsvilkår, jf. elforsyningslovens § 46.

Instruksens indehold

Instruksen indeholder en redegørelse for regelsættet i elforsyningslovens § 46, herunder hvorledes § 46 skal fortolkes, og hvordan reglerne efterleves. Der er særligt fokus på at guide læseren igennem kunsten at sikre, at transaktioner er foretaget på markedsvilkår, herunder:

 • Hvilke metoder der findes til prisfastsættelse af transaktioner.
 • Eksempler på brug af metoder ved forskellige typer af varer og ydelser.
 • Udarbejdelse af den praktiske dokumentation for, at transaktionerne er på markedsvilkår.

Instruksen indeholder desuden et kontrolelement, hvor alle Dansk Energis medlemmer opfordres til at udarbejde en supplerende beretning, der forholder sig til elnetselskabets arbejde med koncernintern prisfastsættelse. Beretningen indsendes sammen med reguleringsregnskabet, uden at være en del af regnskabet, hvorfor den ikke underlagt revisionskontrol.

Hvorfor er det væsentligt at efterleve instruksen?

Politiske & regulatoriske formål: Der er et politisk fokus på, at monopolselskaber ikke afholder for mange omkostninger ved at købe for dyrt eller sælge for billigt, og at selskaber ikke indkøber ydelser til priser, der ligger under markedsniveau, da det vil skævvride den øvrige regulering, særligt den interne benchmarking. Der er således et fælles branchehensyn i at sikre, at der handles til markedsmæssige priser.

Energitilsynet udfører løbende kontrol: Elnetbranchen har i den seneste tid oplevet en øget kontrolaktivitet fra Energitilsynet i forhold til efterlevelse af § 46. Det anbefales derfor, at man aktivt tager sin koncerninterne samhandel til revision og sikrer, at man efterlever kravet om markedsmæssighed.

Ikrafttrædelse

Instruksen træder i kraft ved regnskabsaflæggelsen i 2018 for regnskabsåret 2017. Kravet om supplerende beretning til reguleringsregnskabet vil dermed være gældende fra regnskabsåret 2017, dog med forventning om en vis implementeringsperiode. Dansk Energi forventer, at instruksen vil være fuldt indfaset fra regnskabsaflæggelsen for regnskabsåret 2018. Det skal understreges, at kravet i § 46 allerede gælder, og at man på Energitilsynets forespørgsel er forpligtiget at fremlægge dokumentation for, at den koncerninterne afregning er på markedsvilkår.

Den praktiske håndtering af dokumentationsprocessen

Erfaringsmæssigt kan både den praktiske håndtering af dokumentationsprocessen, prisfastsættelsen og den løbende opdatering og opfølgning være en omfattende proces.

Det kan derfor klart anbefales, både inden dokumentationsprojektet igangsættes og i forhold til det fremadrettede arbejde, at få aftalt klare retningslinjer herfor – herunder en klar ansvarsfordeling samt forankring af processen. Nedenfor har vi kort oplistet nogle af de væsentligste beslutninger/arbejdsgange, som det er relevant at forholde sig til.

Fase Overvejelser
Opstartsfasen – kom godt i gang
 • Ansvarsfordeling
  • Hvem har ansvaret for processen?
 • Indsamling af information
  • Hvem og hvordan?
 • Timing
  • Hvornår?
 • Krav
  • Skatterettens og/eller krav i særlovgivning
 • Ressourcer
  • Kan/vil vi selv?
Den løbende
opfølgning
 • Varmeforsyningslovens § 28 b fastsætter:
 • at aftaler, som varmedistributionsvirksomheder indgår med andre virksomheder, herunder koncernforbundne virksomheder, skal indgås på markedsbestemte vilkår
 • at aftaler skal foreligge i skriftlig form på aftaletidspunktet
 • at virksomhederne, på begæring fra Energitilsynet, skal forelægge tilstrækkelig dokumentation for, hvordan priser og vilkår for væsentlige aftaler er fastsat

Kontakt os

Anne Simone Nielsen, tlf. 2529 4783
René Lønne Ventzel, tlf. 2529 6563

 

Kontakt os

Ønsker du yderligere information om Power & Utilities, er du altid velkommen til at kontakte os.
 

Connect with us

Gå i dialog med os via vores sociale medier, nyhedsbreve eller webcasts.