Power & Utilities

  • Share

Strukturanalyse

28. november 2017

Denne artikel omhandler strukturanalyser, hvorved forstås processen omkring vurdering af forskellige investeringsscenarier med henblik på at vælge det mest fordelagtige alternativ.

Vi vil i denne artikel komme med gode råd og input til, hvilke overvejelser, der bør tages med i strukturanalyser og processen omkring arbejdet med en strukturanalyse.

Målsætninger og styring

Behovet for og arbejdet med en strukturanalyse kan opstå fra forskellige sider. Det kan være ønsket om at få afdækket mulige scenarier for fremtidig håndtering af hele eller dele af aktiviteten, eller det kan være et konkret problem, som skal løses, hvor der er flere løsningsmuligheder. Andre gange opstår arbejdet med en strukturanalyse, uden at det har været hensigten fra starten, men fordi arbejdet med en enkelt mindre problemstilling har udviklet sig og medført, at flere områder og/eller aktiviteter er kommet i spil, og vurderingen samlet heraf er blevet til en strukturanalyse.

Uanset årsagen til en strukturanalyse er det ofte vigtigt at holde fast i baggrunden for strukturanalysen, så løsningerne og de løbende vurderinger altid foretages med udgangspunkt i, hvorfor strukturanalysen udføres. Dermed sikres det, at strukturanalysen ikke pludseligt får sit ”eget liv”, og at arbejdet med strukturanalysen ikke bliver en aktivitet for virksomheden i sig selv, men i stedet en målrettet proces eller et værktøj til at finde den bedste løsning på et problem.

Et andet vigtigt element ved styring af en strukturanalyse er virksomhedens strategi. Ligesom alt andet i virksomheden skal de vurderinger, analyser og løsningsforslag, som udarbejdes i forbindelse med en strukturanalyse, være målrettet virksomhedens strategi. I den forbindelse bør der opsættes en række målsætninger, som strukturanalysen skal afdække eller løse. Derefter er det disse målsætninger, som styrer i hvilken retning strukturanalysen bevæger sig, herunder hvilke valg og prioriteringer som foretages, og hvilke løsningsforslag som dannes.

Det kan synes logisk, at vurderinger, analyser og løsningsforslag skal følge virksomhedens strategi, men der er ofte mange parter involveret i en strukturanalyse, både interne og eksterne, som utilsigtet kan komme til at favorisere egne løsninger og idéer. Derfor er det vigtigt at have klare målsætninger at forholde sig til, når der løbende skal laves prioriteringer og vurderinger.

Det er også vigtigt, at virksomheden har ressourcerne og evnerne til at styre strukturanalysen. Strukturanalysen indeholder mange elementer, og de mange involverede personer fra forskellige afdelinger og eksterne virksomheder stiller krav til styring af tidsplan, fremdrift og budget. I den forbindelse udpeges ofte en projektleder, som har ansvaret for strukturanalysen og skal sikre, at strukturanalysen følger målsætningerne.

Økonomi

Økonomi er en vigtig del af vurderingen af forskellige scenarier og løsningsforslag, men det er vigtigt at være opmærksom på, at økonomien ikke bør være det eneste parameter at vurdere alternativer på. Der skal også tages hensyn til, at forskellige alternativer ikke nødvendigvis opfylder strategien lige godt, og at denne forskel ikke nødvendigvis er afspejlet i økonomien i de forskellige alternativer.

De økonomiske beregninger kan være komplicerede, idet de indeholder en lang tidsperiode, budgetforudsætninger og diskontering. Derudover bør økonomiske beregninger på baggrund af budgetter og forventninger altid understøttes af følsomhedsanalyser, hvor betydningen af afvigelser i væsentlige forudsætninger vurderes.

Indtægtsregulering

Hvis virksomheden er underlagt indtægtsregulering, er det vigtigt, at muligheder og konsekvenser af indtægtsreguleringen indarbejdes i strukturanalysen og de enkelte løsningsforslag.

Assistance og rådgivning

EY har stor erfaring indenfor assistance med strukturanalyser, hvor vores assistance kan omfatte alt fra projektstyring til vurdering af målsætninger og økonomiske analyser, og vi fungerer ofte som sparringspartnere for ledelse og projektledere.

Kontakt os

Ulrik Vangsø Ørts, tlf. 2529 4575

 

Kontakt os

Ønsker du yderligere information om Power & Utilities, er du altid velkommen til at kontakte os.
 

Connect with us

Gå i dialog med os via vores sociale medier, nyhedsbreve eller webcasts.