Power & Utilities

  • Share

Elafgiftsgodtgørelse for rumvarmeforbrug – har I styr på reglerne?

27. februar  2018

Hvis din virksomhed anvender elektricitet til både procesformål og rumvarme, komfortkøling, opvarmning af brugsvand m.v. er det i dag af øget betydning, at afgiftsgodtgørelsen opgøres korrekt, da vi langt oftere end hidtil oplever, at SKAT vælger at regulere godtgørelsen i op til 10 år tilbage i tid, såfremt det viser sig, at godtgørelsen ikke har været beregnet korrekt.

Momspligtige virksomheder som forbruger elektricitet, som bærer omkostningen hertil, og som ikke er omfattet af den såkaldte bilagsbegrænsning (liberale erhverv m.v.) har ret til godtgørelse af elafgiften af hele elforbruget. Omfanget af denne godtgørelse afhænger af, hvilke formål elektriciteten anvendes til.

Elafgiften er i 2018 på 91,4 øre/kWh, heraf er der mulighed for godtgørelse af 91 øre/kWh for så vidt angår den andel af forbruget, der er anvendt til proces (belysning, drift af maskiner m.v.). Det er alene EU’s minimums afgift på 0,4 øre/kWh, som ikke kan godtgøres.

For så vidt angår elektricitet, der er anvendt til rumopvarmning, komfortkøling eller opvarmning af brugsvand, er der alene ret til delvis godtgørelse af afgiften. Godtgørelsen for elektriciteten anvendt til disse formål er på 50,7 øre/kWh i 2018. Regeringen har med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, de Radikale og SF indgået en aftale om, at satsen fra og med 1. maj 2018 øges med 15 øre, så virksomheder kan få godtgjort 65,7 øre/kWh i afgift af el til rumopvarmning.

Opgørelse af rumvarmeforbrug

Med henblik på, at beregne den korrekte godtgørelse for virksomheder, der anvender elektricitet til både proces og rumvarme m.v. er det nødvendigt at foretage en opgørelse af rumvarmeforbruget. Dette kan ske ved måling af forbruget eller ved anvendelse af en standardmetode (installeret effekt eller kvadratmeterreglen).

Måling

Den første mulighed for opgørelse af elektricitetsforbruget til rumvarme, opvarmning brugsvand og komfortkøling er, at opsætte energimålere til fordeling af elforbruget på henholdsvis procesforbrug og rumvarme m.v. Der kan enten måles på procesforbrug og/eller på forbrug til rumvarme m.v.

Installeret effekt

Når der ikke er foretaget måling kan forbruget til rumvarme m.v. i stedet opgøres efter installeret effekt på anlæg til rumvarme m.v., hvilket sker ved brug af følgende formel:

Installerede effekt x 350 driftstimer pr. måned
(eller den målte driftstid på driftstimetæller).

Ved anvendelse af denne formel opgøres elforbruget til rumvarme m.v. og residualen kan herefter henføres til procesforbrug.

Forbrug til rumvarme m.v. vil således efter denne metode være konstant alle måneder, medmindre der måles på den faktiske driftstid, og hvis der ikke opsættes nye anlæg eller nedtages anlæg i perioden.

Kvadratmeterreglen

Alternativt kan kvadratmeterreglen anvendes i relation til opgørelser af forbrug til rumvarme og komfortkøling.

Efter denne metode beregnes der elafgiftsgodtgørelse efter de almindelige regler ud fra en forudsætning om, at det samlede elforbrug er procesforbrug. Herefter fratrækkes 10 kr. pr. kvadratmeter pr. måned for rum, der opvarmes og/eller nedkøles. For komfortkøling kan reduktionen under visse betingelser begrænses til de 4 sommermåneder.

Metoden er alene relevant for rumvarme og komfortkøling og kan naturligt ikke anvendes i relation til opvarmning af brugsvand.

Under visse betingelser er det også muligt efterfølgende at erstatte opgørelser efter en af standardmetoderne med faktiske målinger efter reglen om måling med tilbagevirkende kraft.

Ekstraordinær genoptagelse

Det er vigtigt at have indsigt i ovenstående regler, da der ellers er en risiko for, at man alene kan opnå den delvise godtgørelse for det fulde forbrug, herunder også procesforbruget.

Derudover oplever vi, at SKAT i stigende grad foretager ekstraordinær genoptagelse og dermed som udgangspunkt vil regulere godtgørelsen 10 år tilbage i tid, hvis det eksempelvis i forbindelse med en afgiftskontrol står klart, at rumvarmeforbruget ikke er opgjort efter en af de ovenfor nævnte metoder. Ved regulering for tidligere år er der kun i meget begrænset omfang adgang til delvis afgiftsgodtgørelse og ingen mulighed for måling med tilbagevirkende kraft.

Hvis din virksomhed er i tvivl om, hvorvidt I opgøre rumvarmeforbruget korrekt, hvorvidt I anvender den metode til opgørelsen, som er mest fordelagtig netop for jer eller I i øvrigt ønsker vores assistance, er I velkomne til at kontakte os.

Kontakt os

Anders Klinge, tlf. 2529 4673
Christian Clausen, tlf. 2529 6678
Torben Nielsen, tlf. 2529 4715

 

Kontakt os

Ønsker du yderligere information om Power & Utilities, er du altid velkommen til at kontakte os.
 

Connect with us

Gå i dialog med os via vores sociale medier, nyhedsbreve eller webcasts.