Power & Utilities

  • Share

Fokus på elnetvirksomheders særskilte identitet

27. februar  2018

Koncerner, som har elnet- og elhandelsaktiviteter, skal, af konkurrencemæssige hensyn, holde aktiviteternes identitet adskilt – hvilket skal være effektueret senest 1. juli 2018.

Energitilsynet har gennem ”Administrationsgrundlag for tilsyn med netvirksomheders særskilte identitet” offentliggjort, hvordan tilsynet vil sikre, at de relevante koncerner holder aktiviteterne adskilt. Identitetsreglerne medfører bl.a. særskilt identitet for så vidt angår navn og logo, hvilket også indirekte er gældende for elnetkoncerners serviceselskaber.

Tilsynets tilgang

Energitilsynet tilrettelægger et indledende engangstilsyn, hvor sikring af særskilt identitets kontrolleres, og dernæst et løbende tilsyn, hvor fokus er på udbud af opgaver til koncernforbundne selskaber samt koncernens eksterne kommunikation. Opfylder netvirksomhederne ikke reglerne anmodes de om at bringe forholdet i orden, og kan, ved groft uagtsomme overtrædelser, pålægges påbud og bøde.

De koncerner, som udtages i forbindelse med den løbende kontrol, vil blive testet for efterlevelse af reglerne om både koncerninterne serviceaftaler og ekstern kommunikation. I opstartsfasen vil denne kontrol ske sammen med kontrol af adskillelse af logo og navn, men vil derefter ske i forbindelse med løbende kontrol af intern overvågning.

Kort om koncerninterne serviceaftaler

Med til reglerne følger også, at netvirksomhederne skal sørge for, at de (koncernforbudne) selskaber, som de har outsourcet dele af deres aktiviteter til, overholder kravene for identitetsmæssig adskillelse.

Der skal således sikres identitetsmæssig adskillelse, når der er direkte kontakt med elforbrugere og i øvrigt, når selskabet arbejder i det offentlige rum. Dette være sig, fx en servicebil eller medarbejder, som arbejder med kabellægning ved en offentlig vej. Her vil der skulle være identitetsmæssig adskillelse, i forhold til den øvrige koncern, selv om arbejdet også indebærer, at der arbejdes på en ejendom, hvortil koncernen leverer el via elhandelsselskabet.

Kort om ekstern kommunikation

Netvirksomhederne skal endvidere sikre, at der i deres eksterne kommunikation, herunder identitetsstrategier ikke skabes uklarhed om el-netvirksomhedens særskilte identitet.

Eksempelvis er der krav om særskilt hjemmeside, telefonnummer og mailadresser (der er en vejledning på vej inden for dette område).

Opsamling

Der er i administrationsgrundlaget oplistet en række eksempler fra retspraksis om varemærker til illustration for forveksling. Overordnet følger vurderingen den varemærkeretslige praksis.

Tilsynets skrivelse kan findes her.

Vi står naturligvis til rådighed i forbindelse med de udfordringer, der kan være forbundet med jeres koncerninterne identitetsadskillelse.

Kontakt os

René Lønne Ventzel, tlf. 2529 6563
Mads Neistskov, tlf. 2529 3329

 

Kontakt os

Ønsker du yderligere information om Power & Utilities, er du altid velkommen til at kontakte os.
 

Connect with us

Gå i dialog med os via vores sociale medier, nyhedsbreve eller webcasts.