Power & Utilities

  • Share

Indberetning til de økonomiske rammer for vandsektorselskaber

27. februar  2018

Det er ved at være tid til, at vandsektorselskaberne skal foretage indberetning til brug for Forsyningssekretariatets opfølgning på de økonomiske rammer for 2017. Da der er tale om indberetning af en række andre tal end tidligere og på en lidt anden måde har Forsyningssekretariatet udsendt en række vejledninger m.v., der er tænkt som en hjælp hertil.

Nedenfor gives et kort overblik over de vejledninger m.v., som Forsyningssekretariatet netop har udsendt i endeligt format.

Senest den 15. april 2018 skal selskaber omfattet af lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold (vandsektorloven) indberette oplysninger til Forsyningssekretariatet til brug for deres kontrol med overholdelse af den økonomiske ramme for 2017. Resultatet af kontrollen vil for store drikkevandsselskaber (debiteret vandmængde over 800.000 m3) fremgå af afgørelsen om økonomiske rammer for 2019-2020 og for øvrige selskaber af de statusmeddelelser, der udsendes i efteråret 2018.

Oprindeligt var det tiltænkt, at de oplysninger, som Forsyningssekretariatet har brug for til deres opfølgning på de økonomiske rammer, skulle indeholdes i de enkelte selskabers årsregnskaber. Det har imidlertid vist sig ikke at være muligt at kræve oplysningerne indarbejdet i årsregnskabet, hvorfor det i stedet er besluttet, at de nødvendige oplysninger skal indberettes via VandData. Indberetningerne i VandData vil blive bygget anderledes op end ved tidligere års indberetninger.

Med henblik på at hjælpe de enkelte vandsektorselskaber med indberetningen har Forsyningssekretariatet i februar 2018 udsendt følgende vejledninger i endelige formater:

  • Indberetningsvejledning til de økonomiske rammer 2018.
  • Vejledning til VandData.
  • Vejledning i indberetning til TOTEX-benchmarking (drikkevand) 2018.

I indberetningsvejledningen til de økonomiske rammer 2018 har Forsyningssekretariatet beskrevet de elementer, som skal indberettes i VandData (under fanerne A – N) og har endvidere, hvor relevant, suppleret deres beskrivelser med eksempler. Det, der skal indberettes, omfatter for det første, beløb der bør fremgå direkte i vandsektorselskabets bogføring/årsregnskab og omfatter oplysninger til indrapportering af indtægter og overskud, eventuelle henlæggelser, omkostninger til tillæg, ikke-påvirkelige omkostninger og ændringer i regnskabsprincipper. Endvidere skal der indberettes oplysninger om hjælpeordningen for økonomisk trængte ejendomsejere. Som det kan ses af vejledningens forskellige afsnit er der en række nye begreber, som ikke tidligere har været indberettet. Dette gælder blandt andet genanbringelser og henlæggelser samt forskellige tillæg, der er mulighed for at ansøge om.

Vejledningerne til VandData er en beskrivelse af, hvorledes systemet fungerer, og herunder hvordan der tildeles rettigheder m.v. i systemet.

Hvordan de enkelte costdrivere og underliggende forhold skal opgøres i forbindelse med indberetningen til benchmarking for 2019-2020 (gælder kun vandselskaber) er beskrevet i vejledning i indberetning til TOTEX-benchmarking.

Udover ovenstående vejledninger har Forsyningssekretariatet endvidere offentliggjort

  • Revisionsinstruks om indberetning af oplysninger til økonomiske rammer samt oplysninger til benchmarking 2018, samt
  • Skabelon til revisorerklæring.

Formålet med revisionsinstruksen er at tydeliggøre, hvilke oplysninger i VandData Forsyningssekretariatet ønsker, at vandsektorselskabernes revisorer skal erklære sig om, samt hvilke arbejder, revisor som minimum skal udføre for at kunne afgive en revisorerklæring om de oplysninger, som indberettes i VandData. Den offentliggjorte skabelon for revisorerklæringen skal anvendes i forbindelse med revisors erklæring på oplysningerne.

Materialet, som Forsyningssekretariatet har offentliggjort, kan findes på deres hjemmeside under overskriften ”Gældende vejledninger”.

Kontakt os

Michael N.C. Nielsen, tlf. 2529 3535
Finn Thomassen, tlf. 2529 3837
Lasse Tang Overgaard, tlf. 2529 3587

 

Kontakt os

Ønsker du yderligere information om Power & Utilities, er du altid velkommen til at kontakte os.
 

Connect with us

Gå i dialog med os via vores sociale medier, nyhedsbreve eller webcasts.