Power & Utilities

  • Share

Vandskattesagen er anket – hvad så nu?

27. februar  2018

Den 16. januar 2018 faldt de længe ventede afgørelser i vandskattesagen. Vandskattesagen vedrører vandsektorens skattemæssige indgangsværdier ved selskabernes overgang til skattepligt.

Vi har løbende omtalt afgørelsen, og senest i artiklen Skattesagen i vandsektoren - Landsrettens dom, der beskriver dommenes indhold.

Landsrettens dom

Østre Landsret har ved dommen af 16. januar 2018 frifundet SKAT i de to pilotsager, som var anlagt på vegne af Hvidovre Vand og Hjørring Vandselskab. Der er flere forhold ved dommene, som er værd at bemærke, her skal blot fremhæves:

  • Dommene blev afsagt med dissens, hvilket betyder, at der ikke var enighed blandt dommerne. Der var således 1 af de 5 dommere, som fandt, at SKAT’s skønsmæssige værdiansættelser baseret på en DCF-model ikke kunne anvendes.
  • Flertallet af dommerne gav SKAT medhold, men på det grundlag, at de mente, at det var henholdsvis Hvidovre Vand og Hjørring Vandselskab, som skulle bevise, at SKAT’s skønsmæssige ansættelse er forkert og at ”skatteyderne” ikke havde løftet denne bevisbyrde, hvorfor dommerne ikke havde anden mulighed end at give SKAT medhold.
  • Dommerne har lagt til grund, at SKAT’s udgangspunkt om, at vandselskabernes aktiver reelt er uden økonomisk værdi er forkert, og fremhæver at et funktionsdueligt ledningsnet og produktionsanlæg selvsagt har en økonomisk værdi. Denne opfattelse må således medføre, at den håndfuld afgørelser, hvor SKAT som følge af den ”mekaniske” anvendelse af DCF-modellen har værdiansat aktiverne til 0 kr. er forkerte.

I de følgende dage efter dommenes afsigelse gik parterne i tænkeboks, og den 26. januar 2018 offentliggjorde DANVA, at parterne havde valgt at anke dommene til Højesteret. Dette betyder, at der endnu ikke er sat et endeligt punktum i danmarkshistoriens største skattesag. Hvornår der falder afgørelse i Højesteret kan være svært at spå om, og afhænger af, om sagen blot videreføres i sin nuværende form, eller om der tilbringes sagen ”nyt”. Ifølge Domstolsstyrelsen, er den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i Højesteret ca. 1 år, men 2 år er ikke urealistisk.

Betydningen for resten af vandsektoren

Umiddelbart må det antages, at Landsskatteretten, som følge af anken til Højesteret, vælger at opretholde udsættelsen af behandlingen af den meget store sagsmængde af klager, som ligger vedrørende vandsektoren. Der er dels tale om en udsættelse af klager over SKAT’s skønsmæssige værdiansættelser i relation til indgangsværdierne, men også efterfølgende klager relateret til genoptagelsessager.

Det kan som udgangspunkt forventes, at når Landsskatteretten begynder at realitetsbehandle de øvrige sager, så vil Landsskatteretten tage afsæt i Højesterets endelige dom. Hvis Højesteret opretholder kritikken af DCF-modellen, så vil dette som udgangspunkt medføre, at der i de efterfølgende sager vil være grundlag for at vurdere de enkelte beregningsmekanismer i modellen, hvor små justeringer kan betyde øgede skattemæssige afskrivninger for millioner.

Dette må dog nødvendigvis afvente en afklaring fra Højesteret, samt hvorvidt Landsskatteretten vil opretholde udsættelsen af sagskomplekset, hvor de ældste klager er fra 2012.  

Hvad nu?

For mange vandselskaber har SKAT’s afgørelser medført ikke-ubetydelige skattebetalinger i årenes løb, og kommer Højesteret ikke frem til et andet resultat, ser mange vandselskaber ind i en fremtid, hvor skattebetalinger ikke er ualmindelige.

Skattemæssigt har dommene den konsekvens, at vandselskabernes indgangsværdier, fastsat af SKAT, fortsat er gældende, hvilket medfører, at selskaberne er født ind i skattepligt med en meget stor udskudt skat.

energi-og-forsyning-vandskattesagen

Udskudt skat er dels udtryk for den skattebetaling, der vil blive udløst hvis et selskab – her og nu - sælger dets aktiver til de regnskabsmæssige værdier og dels udtryk for den skat, der over tid vil blive udløst som følge af forskelle i det regnskabs- og skattemæssige afskrivningsgrundlag.

Dette er baseret på en forudsætning om, selskaberne regnskabsmæssigt har optaget deres aktiver til handelsværdier.

Udskudt skat er beregnet som skatten af forskelsværdien mellem den skattemæssige værdi og den regnskabsmæssige værdi.

Tid til en skattestrategi?

Den udskudte skat, som skattesagen har medført, kan til en vis grad skubbes frem i tid, men det kræver en klar strategi.

Da vand- og spildevandsselskaber sædvanligvis foretager store anlægsinvesteringer, er det væsentligt både at time investeringerne bedst muligt, samt at rubricere investeringerne korrekt skattemæssigt, således der kan afskrives med den korrekte afskrivningssats, og kun den nødvendige del aktiveres (frem for at blive driftsført).

For nogen vil skattebetalingen måske først blive udløst ved salg eller skrotning af aktiverne. Det er væsentligt, at vandsektorselskaberne tager stilling til, om de ønsker at fokusere på at have så lav skat som muligt, bl.a. ved at foretage straksfradrag. Dette har den fordel, at skatten først påvirker taksterne i fremtiden, men kan også have den effekt, at skatteomkostningen faktisk bliver lavere. Dette henset til, at selskabsskattesatsen historisk har været faldende i Danmark samt det pres, der kommer fra såvel USA som resten af EU. Skat er for mange et strategisk anliggende.

Nedenfor opridses et par af de muligheder, som vand- og spildevandsselskaber kan gøre brug af.

Skatteplanlægning

Som følge af de store løbende investeringer – især i infrastruktur, kan der være god mening i at tænke skat ind i investeringerne. Mange vandselskaber har allerede lagt drifts- og anlægsbudgetter langt ud i fremtiden, og her kan man med fordel indarbejde en skattesimulering. Man vil på den måde i mange tilfælde kunne planlægge sig ud af alt for høje skattebetalinger. Eksempelvis kan tilslutningsbidrag medføre høj skat, hvilket bør overvejes sammen med vurdering og budgettering af investering i byfornyelse.

Kort om fremmedfinansiering

Der er, bl.a. blandt embedsværket, den fremherskende forståelse, at fremmedfinansiering medfører, at betalbar skat kan undgås. Dette er for så vidt korrekt på kort sigt. Det kan dog medføre følgende:

  • Manglende opkrævning op til den økonomiske ramme, hvorved opkrævningsretten kan mistes, og der kan opstå likviditetsmæssige udfordringer i fremtiden, når afdragene skal betales.
  • Skatten skubbes blot frem i tid, og vil potentielt komme til beskatning når der skal opkræves med henblik på afdrag på lånene.
  • Lånefinansiering ændrer ikke på den udskudte skat, som skyldes SKAT’s ændring af et selskabs skattemæssige indgangsværdi.

Vi anbefaler, at man ikke følger den logik, at ”lån fjerner skat”. Vi har beskrevet lånefinansiering og skat nærmere i artiklen Er lånefinansiering vejen til lav skat for vandselskaber?

Skatteoptimering

De gældende skatteregler giver i visse tilfælde mulighed for at genoptage tidligere års selvangivelser. Dette efterlader især skattebetalende vandselskaber med en række optimeringsmuligheder, som kan nedbringe selskabernes skattebetalinger. Hvis en virksomhed ønsker at genoptage tidligere indkomstår, skal der senest den 1. maj i det fjerde år efter indkomstårets udløb anmodes om genoptagelse. En anmodning om genoptagelse af indkomståret 2014 skal således senest indgives den 1. maj 2018. Genoptagelsesmulighederne er dog udvidet for visse vandselskaber, hvilket afhænger af sagens omstændigheder.

Vandsektorselskaber der er skattebetalende i indkomstårene 2014 og 2015 har et øget incitament til at foretage skatteoptimeringer tilbage i disse indkomstår, da selskabsskattesatsen siden er faldet til 22 %. Der kan således potentielt være permanente reduktioner af skattebetalinger at hente. Med dommene fra Østre Landsret er håbet om at kunne afskrive med afsæt i de oprindeligt selvangivne værdier skubbet et par år frem, men det ændrer ikke nødvendigvis ved muligheden for at genoptage ældre år. Vi anbefaler, at der løbende fokuseres på skattemæssig optimering.

Afslutning

Hos EY har vi bl.a. specialiseret os i skat for forsyningsselskaber. Vi har herunder assisteret adskillige vandsektorselskaber efter overgangen til skattepligt i 2010 med optimering af selskabernes skatteforhold. Det særlige ved vandsektorselskaber er bl.a. de store anlægsinvesteringer samt de tekniske forhold koblet med skattereglerne.

Vi står naturligvis til rådighed, hvis I ønsker en drøftelse af jeres skattemæssige forhold og ønsker at høre om mulighederne for skattebudgettering, genoptagelse af tidligere års skatteansættelser eller lignende.

Kontakt os

René Lønne Ventzel, tlf. 2529 6563
Mads Neistskov, tlf. 2529 3329

 

Kontakt os

Ønsker du yderligere information om Power & Utilities, er du altid velkommen til at kontakte os.
 

Connect with us

Gå i dialog med os via vores sociale medier, nyhedsbreve eller webcasts.