Power & Utilities

 • Share

Skattefrihed for fjernvarmeselskaber – hvor står vi nu?

29. maj 2018

Fjernvarmeselskaber er som udgangspunkt fritaget for selskabsbeskatning. Det følger af selskabsskattelovens § 3, stk. 1, nr. 4. Fritagelsen er dog betinget, og da der er tale om en undtagelse til hovedreglen om generel selskabsbeskatning fortolkes reglen indskrænkende. Brydes der med blot én af betingelserne omfattes hele varmeaktiviteten af skattepligt, hvor beskatning sker med 22 %.

Betingelserne for skattefrihed er i høj grad styret af skattemæssig praksis, idet der ikke er mange detaljer at hente i loven eller dens forarbejder. SKAT har ved flere lejligheder haft mulighed for at fortolke reglen. Idet praksis efterhånden er omfattende, og skattepligt har øget fokus i sektoren, følger nedenfor en samlet redegørelse for kravene til skattefrihed for fjernvarmeselskaber.

Indledningsvist bemærkes, at det er ledelsens ansvar at indgive en selvangivelse, såfremt varmeværket ikke opfylder betingelserne for skattefrihed.

Overordnede betingelser for skattefritagelse

I bestemmelsen i selskabsskatteloven er opstillet en række betingelser for, at et fjernvarmeselskab kan være fritaget for beskatning:

 • Adgangen til leverancer fra værket skal stå åben for alle inden for forsyningsområdet.
 • Der skal være tale om et fjernvarmeværk.
 • Det skal fremgå af værkets vedtægt, at dets indtægter alene må anvendes til værkets formål, udover normal forrentning af indskudskapital.

Overholder fjernvarmeselskabet ikke de gældende betingelser, kan de skattemæssige konsekvenser skitseres som følgende:

Energi og Forsyning - Skattefrihed for fjernvarmeselskaber

Det bemærkes, at fjernvarmeselskaber drevet i den kommunale forvaltning er skattefritaget som følge af den kommunale skattefritagelse, hvorfor nedenstående betingelser ikke af relevante.

Præcisering af betingelserne

Adgangen skal stå åben for alle

Denne betingelse volder normalvis ikke udfordringer for kollektive fjernvarmeselskaber, der i sagens natur har som formål at levere til forbrugerne i forsyningsområdet.

Skattemæssig definition af ”fjernvarmeværk”

Egenproduktion
Det er en betingelse for opfyldelse af betingelserne for skattefritagelse, at der er tale om et fjernvarmeværk. Det er SKAT’s opfattelse, at man som skattefritaget varmeselskab både kan have produktion og distribution som primær aktivitet. Det er dog et krav, at der sker produktion af varme, men der er ikke en egentlig minimumsgrænse herfor. SKAT har tidligere anerkendt

 • en gennemsnitlig egenproduktion på 2 % af det samlede varmesalg, når blot egenproduktionska-paciteten er ”tilstrækkelig”, hvilket defineres ved, at
 • halvdelen af produktionsbehovet skal være til stede på egne anlæg og egenproduktionskapacite-ten skal være tilstrækkelig til, at varmeleverancen kan dækkes i en hård vinter.

Levering til ”kollektive forsyningsmål”
En del af at være et ”fjernvarmeværk” er ligeledes, at der sker levering af varme til kollektive varmeforsyningsformål. SKAT henser ved denne betingelse til varmeforsyningslovens definition. Tidligere var SKAT’s holdning, at levering til procesformål medførte skattepligt for fjernvarmeselskaber. Denne fortolkning var en stor udfordring for mange fjernvarmeselskaber, idet der ikke altid føres tilsyn med anvendelsen af den leverede varme. SKAT’s praksis ændrede sig senere i overensstemmelse med ændringen af varmeforsyningsloven, hvorefter levering til procesformål (nu) er accepteret under skattefrihed, når to betingelser er opfyldt:

 • Produktion af varme til procesformål skal ske i samproduktion med varme til rumvarmeformål (samme fysiske anlæg).
 • Energiforbruget til produktion af varme til procesformål udgør under 50 % af det totale energiforbrug.

Anvendelse af værkets midler

Ifølge bestemmelsen, skal det fremgå af varmeselskabets vedtægter, at dets indtægter kun må anvendes til værkets formål. Dette medfører, at der fx ikke må ske udlodning af årligt overskud eller likvidationsprovenu (der er dog mulighed for forrentning af indskudskapital og tilbagebetaling af startindskud i begrænset omfang). Ved forrentning er praksis, at der kun må ske forrentning med 1 % over diskontoen.

Herudover skal bestemmelsen efterleves i praksis, hvilket medfører, at der ikke må udøves sideord-nede aktiviteter i varmeselskabet, da dette anses for en anvendelse af midler til andet end formålet. Aktiviteternes størrelse, og hvorvidt der skabes overskud er uden betydning. Ønsker varmeselskaber at udøve øvrige aktiviteter, kan disse drives i et skattepligtigt datterselskab uden at skattefriheden mistes. Der må dog stadig ikke ske salg af medarbejderydelser fra varmeselskabet til et skattepligtigt datterselskab, hvorved løsningen i praksis er mindre anvendelig. Det kræves fx at medarbejdere ansættes i datterselskabet, som skal sælge medarbejderydelser til varmeselskabet (hvilket alt andet lige øger skattebetalingen i datterselskabet).

Udlejning af lokaler eller lignende
For at være omfattet af skattefritagelsesbestemmelsen, har det hidtil været det altovervejende udgangspunkt, at varmeselskaber skal holde sig til kerneaktiviteten, varmeproduktion og –distribution.

SKAT har dog anerkendt, at der ved overkapacitet under visse betingelser kan ske lokaleudlejning inden for rammerne af skattefritagelsesbestemmelsen. SKAT opstiller to betingelser for ”lovlig” udlejning af lokaler:

 1. De pågældende bygninger og arealer er erhvervet med henblik på varetagelse af værkets formål og stadig besiddes med henblik på den fremtidige varetagelse af disse formål
 2. Der forudgående, men forgæves, er udfoldet bestræbelser på så vidt muligt at udleje til relaterede aktiviteter.

Samarbejds- og driftsaftaler
Flere og flere varmeselskaber indgår i dag samarbejdsaftaler for at kunne opnå synergieffekterne ved eksempelvis at sammenlægge administrations- og/eller vedligeholdelsesopgaver, fælles vagtplaner m.v. SKAT har for nylig ved et bindende svar forholdt sig til outsourcing.

Afgørelsen vedrører et skattefritaget varmeselskabs outsourcing af opgaver:

 • Produktionsplanlægning af varmeproduktionen.
 • Indkøb af reservedele, gas m.v. via storkøbsaftaler.
 • Forbrugsafregning og opkrævning af betaling direkte hos forbrugere.

Det konkrete varmeselskab blev stadig betragtet som et ’varmeværk’ til trods for, at disse aktiviteter blev drevet af eksterne (outsourcet).

Det er en anden snak, når et skattefrit varmeselskab ønsker at sælge ydelser til andre, fx andre varmeværker. Dette betragtes som en sideordnet aktivitet, som medfører, at skattefritagelsen bortfalder. Har man et ønske om at anvende de samme medarbejdere i flere varmeselskaber, kan dette løses ved deltidsansættelse i begge selskaber, hvilket dog medfører ekstra administration. Alternativt ansættelse i et fællesejet (skattepligtigt) datterselskab.

Andre forhold
Af øvrige aktiviteter, som kan give udfordringer kan nævnes:

Salg af CO2-kvoter
I forhold til salg af CO2-kvoter anerkender SKAT, at almindelig omsætning med CO2-kvoter ikke strider mod skattefritagelsesbestemmelsen, så længe handlen med CO2-kvoter ikke er af spekulativ karakter. Dette vil ifølge skat ikke være i overensstemmelse med fjernvarmeformål og vil således medføre, at skattefritagelsen bortfalder. Samme vurdering må nødvendigvis gælde for salg af energibesparelser.

Kreditgivning
Der må ikke ydes særlige kreditter eller lån til forbrugerne, idet dette går udover fjernvarmeformålet og vil tillige medføre, at skattefritagelsen bortfalder.

Afslutning

Som allerede beskrevet ovenfor, har SKAT endnu ikke lagt en klar (og udtømmende) linje for rammerne af skattefritagelsesbestemmelsen. SKAT’s vurderinger har hidtil været af meget konkret karakter. Det besværliggør varmeselskabernes muligheder for at udøve beslægtede aktiviteter uden uvished for skattefritagelsen. Vi anbefaler generelt, at der ved tvivl indhentes bindende svar hos SKAT, da det kan være forbundet med betydelige skattemæssige konsekvenser at etablere sideordnede aktiviteter. Derudover bør det holdes for øje, at der måske kommer en tvungen skattepligt i sektoren, og at det kan være fordelagtigt i god tid at planlægge en eventuel overgang til skattepligt.

Vi er altid åbne for en generel drøftelse af varmeselskabers aktiviteter og tager gerne en uforpligtende snak herom.

Kontakt os

René Lønne Ventzel, tlf. 2529 6563
Mads Neistskov, tlf. 2529 3329

 

Kontakt os

Ønsker du yderligere information om Power & Utilities, er du altid velkommen til at kontakte os.
 

Connect with us

Gå i dialog med os via vores sociale medier, nyhedsbreve eller webcasts.