Power & Utilities

  • Share

Landsskatteretten går imod SKAT i sagen om forrentning i varmesektoren

26. juni 2018

Mange varmeselskaber har anmodninger om forrentning af indskudskapital liggende til behandling hos Energitilsynet eller har allerede modtaget afgørelser. For skattefrie varmeselskaber kan det have konsekvenser at opkræve forrentningen og anvende beløbet til udlodning og/eller såkaldte sideordnede aktiviteter.

For skattepligtige varmeselskaber har der hersket tvivl om beskatningstidspunktet for forrentning af indskudskapital som følge af en ikke-offentliggjort sag om herom. Landsskatteretten har nu taget stilling til spørgsmålet og sagen er for nyligt offentliggjort. I nærværende artikel gennemgår vi sagens kerne samt reglerne i øvrigt.

Herunder har vi opstillet konsekvenserne af forrentning set fra et skattemæssigt synspunkt.

Organisationsform / konsekvens Konsekvens af opkrævet forrentning Konsekvens af anvendelse af midlerne (udlodning og lignende)
Kommunalt varmeværk
(eller I/S e.l.)
Ingen (fortsat skattefri) Ingen (fortsat skattefri)
Varmeværk A/S (skattefri) Ingen (fortsat skattefri) Skattepligt indtræder potentielt
Varmeværk A/S (skattepligtig) Skattepligt i takt med opkrævningen Ingen (fortsat skattepligtig beløb)
Varmeværk A.m.b.a. (skattefri) Ingen (fortsat skattefri) Skattepligt indtræder potentielt
Varmeværk A.m.b.a.
(skattepligtig)
Skattepligt i takt med opkrævningen (dog formentlig foreningsbeskatning) Ingen (fortsat skattepligtig beløb, dog formentlig foreningsbeskatning)

Skattepligtige varmeselskaber og forrentning af indskudskapital


Opkrævningen er en skattepligtig indtægt

De beløb, som varmeselskaberne opkræver, til dækning af forrentning af indskudskapitalen, anses som en almindelig skattepligtig indtægt, for så vidt angår skattepligtige varmeselskaber.

En udlodning af forrentningsbeløbet til ejeren / ejerkredsen er ikke fradragsberettiget (og vil for kommuner som udgangspunkt udløse 100 % modregning i bloktilskud). Det vil sige, at det opkrævede beløb til forrentning af indskudskapitalen, som udgangspunkt, udløser skat i varmeselskabet – med mindre det nedbringes med skattemæssige afskrivninger eller fradrag i øvrigt, hvorved beskatning kan udskydes tidsmæssigt.  

Energitilsynet har udtalt, at en skatteomkostning der opstår, som følge af en godkendt og indregnet forrentning, kan indregnes i priserne, såfremt den ikke kunne være undgået ved en anden tilrettelæggelse af det skattemæssige regnskab.

Periodisering af indtægten

Et væsentligt element er hvornår forrentningen kommer til beskatning hos varmeselskabet. Skatteretligt er udgangspunktet, at indtægter er skattepligtige når der er erhvervet endelig ret til dem. Dette udgangspunkt fraviges dog eksempelvis i energi- og forsyningssektoren vedr. over/underdækninger. Når et år er afsluttet vil opståede over/underdækninger overgå til at være gæld/tilgodehavender til forbrugerne, men skatteeffekten (fradrag eller skattepligtig indkomst) opstår først på tidspunktet for realisering (opkrævnings- eller udbetalingstidspunktet). Dette princip er fastsat af Landsskatteretten i flere afgørelser, og er en af årsagerne til at hvile-i-sig-selv selskaber nogle gange ender som skattebetalende.

SKAT forsøgte imidlertid at ændre dette udgangspunkt i den situation hvor det tilgodehavende, et varmeselskab havde over for forbrugerne, bestod af et af Energitilsynet godkendt forrentningsbeløb. Konkret 282 mio. kr. som skulle opkræves over 5 år. SKAT mente at hele beløbet skulle beskattes forud for opkrævningen idet der var erhvervet endelig ret hertil allerede på tidspunktet for Energitilsynets godkendelse af ansøgningen. SKAT anså ikke godkendelse af indregningsplanen og varsling over for forbrugerne som foranstaltninger som kunne udskyde beskatningstidspunktet. Retsstillingen herefter kunne således være at (skattepligtige) varmeselskaber, som havde modtaget en godkendelse af Energitilsynet, ville blive beskattet heraf uanset om de faktisk valgte at opkræve beløbet. SKAT udtaler at såfremt et forrentningsbeløb ikke opkræves vil det blot medføre et tab.   

Landsskatteretten behandlede dog forrentningsbeløbet på samme måde som over/underdækninger, der først beskattes på opkrævnings- eller udbetalingstidspunktet. I den konkrete sag var selskabet overgået til skattefrihed på opkrævningstidspunktet, hvorfor periodiseringen var af endnu større betydning.  

Det er yderst positivt at SKAT ikke har fået medhold i sagen, idet det kunne have fået vidtgående konsekvenser for mange varmeselskaber.

Skattefrihed og forrentning af indskudskapital

For skattefritagne fjernvarmeselskaber, er udgangspunktet, at værkets indtægter ”[…] udelukkende kan anvendes til […] værkets formål”. Skattefritagelsesbestemmelsen i selskabsskattelovens § 3, giver dog de omfattede fjernvarmeværker m.v., mulighed for – indenfor rammerne af skattefritagelsen - at forrente indskudskapital med ordlyden: ”bortset fra normal forrentning af en eventuel indskudskapital […]”.

Bestemmelsens formulering rejser følgende spørgsmål:

  • Hvordan skal ”indskudskapital” forstås i skattemæssig sammenhæng?
  • Hvad er en ”normal forrentning” i skattemæssig henseende?

Disse spørgsmål har tidligere været behandlet af Skatterådet der i oktober 2012 afgav et bindende svar vedrørende et havneselskab, som var skattefri efter den samme bestemmelse som varmeselskaber. Praksis er bekræftet af SKAT i et bindende svar af 24. januar 2018. Skatteministeriets opfattelse, som er baseret på en formålsfortolkning af bestemmelsen om skattefritagelsen, må umiddelbart også kunne finde anvendelse på varmeselskaber.

Indskudskapital

Ifølge skatteministeriet opgøres indskudskapitalen i aktieselskaber til summen af aktionærernes kapital- og/eller apportindskud ved stiftelsen af selskabet samt evt. efterfølgende kapitalforhøjelser. Skatteministeriet henser til den selskabsretlige definition af indskudskapital. Det må antages, at SKAT vil anlægge den samme betragtning for andelsselskabers vedkommende, hvor der kan stilles spørgsmål ved om der overhovedet kan være tale om selskabsretlig indskudskapital.

Den regulatoriske opgørelse af ”indskudskapitalen” i varmeselskaber følger af Energitilsynets administrative praksis, som ikke nødvendigvis er sammenfaldende med den selskabsretlige ”indskudskapital”. Dertil kommer, at der ved en nylig bekendtgørelsesændring er sket justering af begrebet indskudskapital, hvorefter der fremover (ansøgninger indsendt efter 7. juli 2017) skal ses på den ”nødvendig indskudskapital” som er kapital der ”anvendes til virksomhedens drift eller til investeringer i anlæg med henblik på levering af opvarmet vand, damp eller gas, bortset fra naturgas”.

Normal forrentning

I Skatterådets bindende svar fra 2012 (og igen i 2018) blev det lagt til grund, at der ved ”normal forrentning” skal forstås 1 %-point over Nationalbankens diskonto.

Den regulatoriske forrentningssats fastsættes af Energitilsynet, og har gennemgået en række justeringer på det seneste. Der er således forskel på om forrentningen vedrører:

  • Perioden til og med 2016, hvor EGJ-sagen fra 2012 er praksis.
  • Perioden fra og med 2017, hvor EGJ-sagen fra 2017 er praksis (såfremt der er ansøgt inden 7. juli 2017).
  • Perioden fra og med 2017, hvorefter en nylig bekendtgørelse ændrede definitionen således at ”rimelig forrentning” erstattes med ”markedsmæssig, systematisk risikojusteret forrentning” (såfremt der er ansøgt efter 7. juli 2017).

Der er således som udgangspunkt ikke sammenfald mellem henholdsvis den regulatoriske forrentningssats og den skattemæssige, men de seneste regulatoriske forrentningssatser minder dog mere om de skattemæssige end når der henses til den praksis der ses i EGJ-sagen fra 2012.  

Samlet vurdering

Som det fremgår af ovenstående, er der ikke nødvendigvis sammenfald mellem hvad der i henholdsvis skattemæssig og regulatorisk sammenhæng vil blive anset for indskudskapital eller normal forrentning.

Det må lægges til grund, at det er det samlede skattemæssigt accepterede forrentningsløb der lægges til grund ved vurderingen af om skattefritagelsen kan opretholdes. Dette vil kræve en konkret vurdering i ethvert tilfælde.

En afgørelse fra Energitilsynet, som giver et skattefritaget varmeselskab tilladelse til at opkræve en forrentning af indskudskapitalen udløser formentlig ikke i sig selv overgang til skattepligt. Udlodning af midlerne kan dog ikke uden videre ske, uden at selskabets skattefritagelse risikerer at bortfalde. Ej heller kan pengene anvendes til sideordnede aktiviteter.

Kontakt os

René Lønne Ventzel, tlf. 2529 6563
Mads Neistskov, tlf. 2529 3329
Søren Næsborg Jensen, tlf. 2529 4561

 

Kontakt os

Ønsker du yderligere information om Power & Utilities, er du altid velkommen til at kontakte os.
 

Connect with us

Gå i dialog med os via vores sociale medier, nyhedsbreve eller webcasts.