Power & Utilities

  • Share

Lovudkast om tilslutningspligt mv. i varmesektoren sendt i høring

21. september 2018

Energistyrelsen har 19. september 2018 sendt første deludmøntning af energiaftalen i høring. Lovudkastet har bl.a. til formål at ophæve kommunernes adgang til at pålægge nye forbrugerbindinger i form af tilslutnings- og forblivelsespligt for såvel eksisterende byggeri som for nybyggeri i varmeforsyningsområder, hvor der inden den 1. januar 2019 ikke allerede er pålagt forbrugerbindinger. Endvidere undersøges konsekvenser af ophævelse af eksisterende bindinger.

Derudover foreslås, at virksomheder, som leverer varme til kollektive varmeforsyningsanlæg ved brug af eldrevne varmepumper, fremover kan indregne et overskud i afregningsprisen. Endeligt ønskes en ”digitalisering” af dele af varmeforsyningsområdets sags- og indberetningsbehandling. 

Nærmere om lovudkastet

Selvom der er tale om et lovudkast, er udkastet udarbejdet på baggrund af en politisk aftale med opbakning fra samtlige partier i folketinget, og bl.a. derfor bør man allerede nu forberede sig på, at reglerne indføres. Særligt forholdet omkring forbrugerbindinger besluttet inden 1. januar 2019 bør der være opmærksomhed på blandt kommunalbestyrelser, som har projekter i støbeskeen.

De enkelte delelementer i lovudkastet beskrives herunder.

Ophævelse af muligheden for at pålægge nye forbrugerbindinger

Det er i dag muligt for kommuner at pålægge tilslutnings- og forblivelsespligt til den kollektive forsyning, hvilket gælder både naturgas og fjernvarme. Reglerne er skabt under hensyn til at skabe økonomisk sikkerhed i forbindelse med de store investeringer, som eksempelvis fjernvarme kræver. Politisk er der nu et ønske om at skabe fleksibilitet således, at det er muligt at overgå til andre varmemetoder, herunder individuelle decentrale metoder. Konsekvensen heraf kan naturligvis være, at nogle forbrugere efterlades med regningen, og at visse fjernvarmeselskaber risikerer at gå konkurs, idet deres budgetforudsætninger nu ændres. Henset hertil ophæves eksisterende forbrugerbindinger ikke (endnu). Der igangsættes i stedet en analyse af området.

Der lægges op til, at beslutninger om tilslutnings- og bidragspligt, der er truffet af kommunalbestyrelsen inden 1. januar 2019, omfattes af de nugældende regler. Konkret vil disse anses for ”eksisterende forbrugerbindinger” ved lovens ikrafttræden 1. januar 2019. Lokalplansforslag indeholdende tilslutningspligt, der er sendt i offentlig høring inden 1. januar 2019, færdigbehandles ligeledes efter de nugældende regler.

Dette dog kun, indtil ministeriet udsteder nye regler, hvilket de med lovudkastet gives bemyndigelse til. Behandlingen af eksisterende forbrugerbindinger er således stadig behæftet med usikkerhed og skal indtil videre afvente en analyse af konsekvenserne ved ophævelse af eksisterende forbrugerbindinger, der igangsættes i forbindelse med lovforslaget.

Fra 1. januar 2019 vil det ikke være muligt at pålægge nye forbrugerbindinger, såfremt lovudkastet vedtages i sin nuværende form. 

Indregning af overskud i varmeprisen for eldrevne varmepumper

Varmeleverandører, der leverer til kollektive fjernvarmeselskaber, kan i dag indregne et overskud i prisen, såfremt de producerer varme på en af følgende måder:

  • industriel overskudsvarme
  • geotermi
  • solvarme eller
  • anlæg fyret med biogas eller biomasse.

Lovudkastet har til formål at tilføje eldrevne varmepumper til ovenstående liste. Dette sker ud fra det generelle ønske i energiaftalen om at øge anvendelsen af vedvarende energikilder, herunder at fremme omstillingen til varmepumper i fjernvarmeproduktionen. Ifølge lovudkastet vil det gælde for såvel eksisterende som nye anlæg fra 1. januar 2019. De nugældende betingelser m.v. i tilknytning hertil gælder fortsat, herunder bl.a. overholdelse af substitutionsprincippet.

Pligtmæssig digital kommunikation

Lovændringen, der lægges op til, er en bemyndigelse til energi-, forsynings- og klimaministeren til at fastsætte regler om pligtmæssig digital kommunikation inden for varmeforsyningslovens område. 

De konkrete initiativer vedrørende digitaliseringen må afvente ministeriets udmeldelser.

Afslutning

Som anført ovenfor, kan visse kommunalbestyrelser nu få travlt med at beslutte visse forbrugerbindinger, som måtte være en forudsætning for planlagte fjernvarmeprojekter. Nås dette ikke inden 1. januar 2019, vil bindingerne ikke være gældende – sådan som reglerne lægges op til at blive udformet.

Vi følger udviklingen tæt og kommer med opdateringer løbende og er naturligvis til rådighed for en drøftelse af ovenstående.

Kontakt os

Michael N.C. Nielsen, tlf. 2529 3535
Finn Thomassen, tlf. 2529 3837 
Ulrik Vangsø Ørts, tlf. 2529 4575
Michael Sig, tlf. 2529 4069
René Lønne Ventzel, tlf. 2529 6563

 

Kontakt os

Ønsker du yderligere information om Power & Utilities, er du altid velkommen til at kontakte os.
 

Connect with us

Gå i dialog med os via vores sociale medier, nyhedsbreve eller webcasts.