Power & Utilities

  • Share

Ændret anmeldelsesbekendtgørelse for varmeforsyningsvirksomheder

1. oktober 2018

Den 26. september 2017 offentliggjorde Forsyningstilsynet høringsmateriale knyttet til den nye kommende regulering af varmesektoren. De nye krav gælder for værker med et årligt varmesalg på mere end 50 TJ (13.889 Mwh)1. Høringen omfatter ændringer til anmeldelsesbekendtgørelsen, som vi kort har opridset ne­denfor.

Formatet af priseftervisningen for 2018 og 2019 vil være den samme som tidligere år – dog vil værkerne i forlængelse heraf skulle foretage en parallel indberetning af de varmeprismæssige omkostninger baseret på Konteringsvejledningen, ligesom værkerne skal foretage indberetning af oplysninger om anlæg i Pris- og le­vetidskataloget.

Som noget nyt har Forsyningstilsynet udformet en konteringsvejledning. Formålet med konteringsvejlednin­gen er at ensrette værkernes indberetning af afholdte omkostninger til brug for den kommende regule­ring og benchmarking. I konteringsvejledningen stilles krav om, at værkerne skal indberette alle omkostnin­ger fordelt på kategorierne; produktion, distribution og transmission. Af konteringsvejledningen fremgår føl­gende om de enkelte kategorier:

  • Produktionsomkostninger: Alle omkostninger, der vedrører produktionen af varme, for eksempel brændselsomkostninger, afgifter, drifts- og vedligeholdelsesomkostninger m.v. samt fordelte fælles­omkostninger
  • Distributionsomkostninger: Alle omkostninger, der vedrører distributionen af varme, for eksempel drifts- og vedligeholdelsesomkostninger, strømforbrug m.v. samt fordelte fællesomkostninger
  • Transmissionsomkostninger: Alle omkostninger, der vedrører transmission af varme, for eksempel drifts- og vedligeholdelsesomkostninger m.v. samt fordelte fællesomkostninger

Som følge heraf vil omkostninger der i dag henføres til øvrige anlæg, administration samt for finansielle om­kostninger fremadrettet skulle fordeles. Værkerne skal derfor overveje og fastlægge en retfærdig/retvisende fordeling af omkostningerne baseret på fordelingsnøgler, såfremt en objektiv fordeling ikke er mulig. Indbe­retning efter Konteringsvejledningen skal foretages første gang i forbindelse med anmeldelse af budgettet for 2019 (skal anmeldes senest 1. januar 2019).

Følger værket Dansk Fjernvarmes standardkontoplan eller en funktionsopdelt kontoplan skal der kun foreta­ges mindre justeringer i forbindelse med indberetningen. Anvendes en artsopdelt kontoplan vil der være en del udfordringer i forhold til indberetningen, hvilket vil kræve en del flere justeringer af bogføringen, inden der kan foretages indberetning.

For skattepligtige varmeselskaber vil en eventuel skatteomkostning ligeledes skulle fordeles på transmission, distribution og produktion, hvilket bl.a. kræver opdeling af det skattemæssige afskrivningsgrundlag.

Forsyningstilsynets definition af omkostninger i høringsnotatet vurderes ikke at være væsentlig forskellig fra den praksis, der følger af den nuværende regulering – og årsregnskabsloven, som det finansielle årsregnskab oftest udarbejdes efter. Det finansielle årsregnskab vil således fortsat udgøre grundlaget for det varmepris­mæssige årsregnskab. Reguleringen vil ikke medføre krav om tilretning af værkernes finansielle årsregnskab udarbejdet efter årsregnskabsloven. Det anbefales, at værkerne snarest muligt gennemfører de nødvendige tilretninger til den interne rapportering, baseret på Konteringsvejledningen, med henblik på at kunne indbe­rette budgettet for 2019, foretage løbende opfølgning herpå samt udforme priseftervisningen 2018 baseret på Konteringsvejledningen.

Indberetningen af standardiserede omkostninger samt oplysninger i pris- og levetidskataloget vil danne grundlag for Forsyningstilsynets videre arbejde med udvikling af en model til benchmarking af værkerne samt fastlæggelse af indtægtsrammer for værkerne i 2021.

Har du spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte os for en drøftelse heraf.

Kontakt os

Michael N.C. Nielsen, tlf. 2529 3535
Ulrik Vangsø Ørts, tlf. 2529 4575
Finn Thomassen, tlf. 2529 3837
Michael Sig, tlf. 2529 4069
René Lønne Ventzel, tlf. 2529 6563


1 For værker med et årligt varmesalg, der ligger under 50 TJ, vil reglerne indtil videre være uændrede.

 

Kontakt os

Ønsker du yderligere information om Power & Utilities, er du altid velkommen til at kontakte os.
 

Connect with us

Gå i dialog med os via vores sociale medier, nyhedsbreve eller webcasts.