Power & Utilities

  • Share

Tidsplan for ny økonomisk regulering i varmesektoren

1. oktober 2018

Særligt siden ’Ib Larsen rapporten’ fra 2014 har der været forventning om en ny økonomisk regule-ring i varmesektoren. De seneste år er der kommet flere analyser, politiske udspil og endda politiske aftaler (som vi har redegjort yderligere for i vores magasin). Sidste år kom kravet om omlægning af det reguleringsmæssige varmeår samt øgede krav til indberetninger. Der er efterhånden ikke længere tvivl om, hvorvidt der kommer en ny økonomisk regulering, men tidshorisonten herfor har indtil nu været uklar.

I den netop udsendte konteringsvejledning er der beskrevet, hvilken tidsplan den nye økonomiske regulering i varmesektoren forventes at ville følge.

Det bemærkes, at reglerne udelukkende gælder for varmeleverandører, der sælger mere end 50 TJ årligt (på koncernniveau). Varmeselskaber med et varmesalg under 50 TJ skal følge de nye vejledninger1 af 23. august 2018.

Indtægtsrammer fra 2021

Den kommende regulering, med indtægtsrammer og benchmarking, skal gælde fra 2021. Årene 2019 og 2020 er således de sidste år med den nuværende og velkendte regulering, hvortil der dog skal ske opdeling af varmeselskabets omkostninger i produktion, distribution og transmission.

Krav til indberetning

Myndighederne forventer, at den nye anmeldelsesbekendtgørelse vil træde i kraft 1. juli 2019. Kravene indebærer, at der, henholdsvis i december 2019 og forår 2020, skal indberettes for 2019 efter de nye regler. Dette indebærer bl.a. indberetning af anlæg i et standardiseret pris- og levetidskatalog (POLKA) til brug for benchmarking fra 2021.

Der kan således opstå en situation, hvor sektoren først efter 6 måneder af 2019 bliver klar over, hvilke data de skal kunne søge frem til indberetningerne. Til trods for at der kan søges inspiration i indberetningskravene i vand- og elsektoren, kan der komme krav, der ikke kan forudses.

Den forventede tidsplan er illustreret herunder:

Energi & Forsyning - forventet tidsplan for oekonomisk regulering

Der skal således for 2019 og 2020 indberettes både efter gammel (priseftervisning, dog opdelt på produktion, transmission og distribution) og ny regulering (standardiserede regnskabsoplysninger).

Der foreligger på nuværende tidspunkt kun et udkast til POLKA-katalog. Vi anbefaler, at selskaberne forbereder sig, og at registreringer af aktiver findes frem, og der forberedes redegørelser for de aktiver, der ikke umiddelbart let kan redegøres for. Dette kan være særligt relevant for varmeforsyninger, der pt. er organiseret som en del af kommunen, hvor anlægskartoteker sædvanligvis ikke får samme opmærksomhed som i varmeforsyninger, hvor regnskabsaflæggelse sker efter årsregnskabsloven.

Den forventede regulering vil formentlig indebære følgende ”årshjul” for varmesektoren:

Energi & Forsyning - aarshjul for varmesektoren fra 2021

De kommende nøgledatoer vedrørende den fremtidige indberetning er indsat nedenfor.

Fremtidige indberetningsfrister:

Budget 2019 (baseret på konteringsvejledningen) 1. januar 2019
Priseftervisning 2018 15. september 2019
Standardiserede omkostninger 2018 (konteringsvejledningen) 15. september 2019
Pris- og levetidskatalog (POLKA) 1. december 2019
Priseftervisning 2019

 

15. april 2020

Standardiserede omkostninger 2019 (konteringsvejledningen)
Oplysninger til brug for benchmarking (costdrivere)

Vi følger udviklingen tæt og kommer med opdateringer løbende og er naturligvis til rådighed for en drøftelse af ovenstående.

Kontakt os

Michael N.C. Nielsen, tlf. 2529 3535
Ulrik Vangsø Ørts, tlf. 2529 4575
Finn Thomassen, tlf. 2529 3837
Michael Sig, tlf. 2529 4069
René Lønne Ventzel, tlf. 2529 6563


1 Vejledning til anmeldelse af budget og priseftervisning samt vejledning om indregning af afskrivninger og henlæggelser i varmeprisen.

 

Kontakt os

Ønsker du yderligere information om Power & Utilities, er du altid velkommen til at kontakte os.
 

Connect with us

Gå i dialog med os via vores sociale medier, nyhedsbreve eller webcasts.