Power & Utilities

 • Share

Indberetning af kundehåndteringsomkostninger

30. oktober 2018

Engrosmodellens indførelse den 1. april 2016, og den deraf afledte effekt, hvor kunderne alene bliver afregnet af elhandelsvirksomhederne og ikke længere af netvirksomhederne, har medført en ændring af omkostninger til kundehåndtering hos netvirksomhederne.

Idet indtægtsrammen pr. 1. januar 2018 og fremadrettet er baseret på en omkostningsramme fastsat ud fra realiserede omkostninger i 2012-20141, indgår kundehåndteringsomkostninger fra før engrosmodellens indførelse i grundlaget for indtægtsrammen.

Som følge heraf er der i bekendtgørelse nr. 969 af 27. juni 2018 om indtægtsrammer for netvirksomheder (herefter indtægtsrammebekendtgørelsen) indsat følgende bestemme:

”§ 54 stk. 6: Forsyningstilsynet opgør fradraget efter stk. 2, nr. 4, som de pristalsregulerede omkostninger til opgaver vedrørende håndtering af elhandelsvirksomheder og elforbrugere i 2015 fratrukket de pristalsregulerede omkostninger til opgaver vedrørende håndtering af elhandelsvirksomheder og elforbrugere i 2017. Forsyningstilsynet kan udarbejde en kontoplan til brug for netvirksomhedernes opgørelse af omkostningerne.”

Til brug for indberetning og opgørelse af omkostningerne til kundehåndtering i henholdsvis 2015 og 2017 har Forsyningstilsynet den 23. oktober 2018 udsendt en vejledning inklusiv indberetningsskema til netvirksomhederne.

I henhold til vejledningen er fristen for indberetning af kundehåndteringsomkostninger den 19. november 2018.

Indberetningen

Indberetningen af kundehåndteringsomkostninger er opdelt i følgende fire formål:

Beløb i DKK Omkostninger 2015 Omkostninger 2017 Beløb inkluderer opgaver der fortsat varetages
(sæt x)
3.2 Kundeservice      
3.3 Kundeafregning      
3.4 Restanceinddrivelse      
3.5 Evt. processer med øget administration      
I alt      

Der kan være kundehåndteringsomkostninger, som både varetages af netvirksomhederne i 2015 og 2017. Det er op til netvirksomhederne, hvorvidt disse omkostninger skal medtages i opgørelsen. Alt efter netvirksomhedens registreringer kan det for nemheds skyld være en fordel at medtage disse omkostninger i begge år.

Netvirksomheden skal dog være opmærksom på, at effekten på omkostningsrammen alene er 0, hvis omkostningen er ens i de to år inklusiv pristalsregulering. Har der været omkostningseffektiviseringer mellem 2015 og 2017, der gør at en omkostning i 2015 på 100 kr. alene er 95 kr. i 2017, vil indtægtsrammen blive nedsat med effektiviseringsgevinsten på 5 kr. eksklusiv pristalsregulering.

Hvilke elementer skal med?

Forsyningstilsynet har angivet underpunkter, der kan understøtte, hvilke omkostningselementer der skal indgå i det enkelte formål. Omkostningselementerne er som følger:

Kundeservice Kundeafregning Restanceinddrivelse
 • Håndtering af henvendelser fra alle kunder, herunder henvendelser om afregning og aflæsning
 • Opdatering af netselskabets kundedatabase
 • Vurdering og godkendelse af betalingsordninger
 • Håndtering af klager
 • Generel kundesupport (udarbejdelse af skriftlige materialer, webredaktion og anden støtte til kundekontakten)
 • Afregning af kunder i 2015, herunder print og udsendelse af regninger samt e-boks regninger, reberegning af acontoregninger og kontrol inden afregning mv. 
 • Afregning af elhandlere i 2017 og herunder løbende kreditvurderinger og sikkerhedsstillelser samt afregning af kunder i forbindelse med tilslutning mv.
 • Registrering af indbetalinger fra debitorer, bankafstemninger, afregning af moms og afgifter mv.  
 • Omkostninger til IT-systemer anvendt til kundeafregning
 • Sagsbehandling af lukkesager ved fogedrettens hjælp (inkasso, restancer, konkurser og dødsboer)
 • Rykkerprocedurer over for slutkunder (kun 2015), tilslutningskunder og elhandlere (kun 2017)
 • Sagsbehandling af lukkesager (besvarelse af kundehenvendelser om restancer, betalingsordninger og lukkebesøg)

Har netvirksomheden ikke de nødvendige registreringer, som muliggør en direkte fordeling af omkostningerne til ovenstående formål, må omkostningerne fordeles efter den kvantitative fordelingsnøgle, der bedst beskriver det faktiske omkostningstræk fra det enkelte formål.

Med ovenstående formål må det forventes, at indberetningen vil udvise betydelige besparelser i de enkelte netvirksomheder.

Der vil for de fleste netvirksomheder, udover ovenstående omkostningsformål, have været nødvendige forøgede administrative omkostninger til håndtering af DataHub’en samt overgangen til engrosmodellen i øvrigt.

Omkostninger til ændring af kundeprocesser, eksempelvis vedrørende DataHub’en, vil dog i nogle tilfælde kunne gives som et tillæg til omkostningsrammen. Denne type omkostninger indtastes i felt 3.5 og skal godkendes af Forsyningstilsynet inden de kan medtages i beregningen af ændringen af omkostningsrammen.

Såfremt kundehåndtering håndteres af en ekstern part, skal dette anføres i indberetningsskemaet, og tilhørende leverandøraftaler skal vedlægges indberetningen.

Afslutning

Det er vores anbefaling, at netvirksomheden forholdsvis hurtigt påbegynder arbejdet med at dokumentere fordelingen af kundehåndteringsomkostninger på ovenstående 4 formål og får identificeret, hvilke omkostninger som skal fordeles ved hjælp af kvantitative fordelingsnøgler. Alt efter netvirksomhedens detaljeringsgrad af registreringer i bogholderiet kan arbejdet hermed være mere eller mindre tidskrævende.

Idet indberetningen skal ledsages af en revisorerklæring anbefaler vi ligeledes, at valgte principper drøftes med revisor tidligt i processen.

Kontakt

Såfremt I har spørgsmål til ovenstående eller ønsker en uvildig vurdering af fastlagte principper, samt hvilken dokumentation som kræves til brug for afgivelse af revisorerklæringen, er I velkommen til at kontakte Michael Sig, tlf. 2529 4069 eller en af de øvrige medlemmer af EY’s branchegruppe for Energi og Forsyning.


1 Eller 2012-2016, hvis ansøgt efter indtægtsrammebekendtgørelsens § 55.

 

Kontakt os

Ønsker du yderligere information om Power & Utilities, er du altid velkommen til at kontakte os.
 

Connect with us

Gå i dialog med os via vores sociale medier, nyhedsbreve eller webcasts.