Power & Utilities

  • Share

Omlægning af regnskabsår – med fokus på indberetning til Forsyningstilsynet

30. oktober 2018

Som følge af ændringer til varmeforsyningsloven, tilhørende bekendtgørelser og vejledninger af august 2018 skal en del varmeforsyninger ændre varmeregnskabsår, herefter benævnt regnskabsår, sådan at varmeåret følger kalenderåret fra 1. januar 2019.

Vi vil i denne artikel fremhæve de forhold, som varmeforsyninger skal være opmærksom på i relation til indberetning til Forsyningstilsynet.

Omlægning af regnskabsår til kalenderår

Når varmevirksomheder skal omlægge regnskabsåret, vil der som udgangspunkt skulle anvendes en regnskabsperiode på under 12 måneder efterfulgt af kalenderåret som regnskabsår. For omlægning af regnskabsår, hvor der anvendes en længere periode til omlægning end 12 måneder, skal det bemærkes, at der skal søges dispensation hos Forsyningstilsynet. Baggrunden er, at reglerne i tilfælde af en omlægning længere end 12 måneder ikke vil overholde reglerne i anmeldelsesbekendtgørelsen. I det følgende beskrives derfor alene relevante forhold ved en omlægning af regnskabsåret, hvor der anvendes et kortere regnskabsår end 12 måneder.

I forbindelse med omlægning af regnskabsåret skal det påses om der er behov for ændring af selskabets vedtægter for at kunne gennemføre en omlægning. Foretages der en ændring af vedtægterne, skal de nye vedtægter anmeldes til Forsyningstilsynet i overensstemmelse med anmeldelsesbekendtgørelsens regler herfor.

Afskrivninger og henlæggelser i et regnskabsår, der er kortere end 12 måneder, kan maksimalt opgøres som periodens forholdsmæssige andel af et helt år.

Anmeldelse for virksomheder, hvor regnskabsåret udløb i perioden 1. januar – 31. maj 2018

Dette afsnit omhandler virksomheder, hvor regnskabsåret udløb i perioden 1. januar – 31. maj 2018.

Eksemplet viser indberetninger for en varmeforsyning, der havde regnskabsafslutning den 31. maj 2018.  Frist for anmeldelse af budget og priser var 31. maj 2018. Det næste, der skal indberettes, er det kommende års budget og priser.

Anmeldelse af budget og priser 1. januar 2019 – 31. december 2019
I forbindelse med omlægning af regnskabsåret og anmeldelse af nye budgetter, skal der i Forsyningstilsynets system ENAO ændres datoer, så de fremtidige indberetninger kommer til at fremgå med korrekte perioder.

Anmeldelse af priseftervisning for 2018
Fristen for anmeldelse af priseftervisning for regnskabsåret 1. juni 2018 – 31. december 2018 er 15. september 2019. Det er vigtigt, at der i forbindelse med indberetningen angives det konkrete antal måneder for regnskabsåret. 

Figur 1: Anmeldelse for virksomheder med regnskabsår med udløb i perioden 1. januar – 31. maj 2018.

 Energi & Forsyning - omlaegning af regnskabsaar

Anmeldelse for virksomheder, hvor regnskabsåret udløber i perioden 1. juni – 30. november 2018

Dette afsnit omhandler virksomheder, hvor regnskabsåret udløber i perioden 1. juni – 30. november 2018. Herved er der for nogle virksomheder allerede indberettet budget og priser fra årsafslutningen og frem til 31. december 2018. For de virksomheder, som endnu ikke har anmeldt budget og priser, er det vigtigt, i forbindelse med anmeldelsen at skrive det korrekte antal måneder for indberetningen, som er fra 1 til 6 måneder afhængig af regnskabsårets udløb.

Fristen for anmeldelse af priseftervisningen for regnskabsår, som udløber 1. juni – 30. november 2018, er 15. marts 2019, mens anmeldelse af budget og priser for perioden 1. januar 2019 - 31. december 2019 skal anmeldes senest 31. december 2018. Eftersom der skal ske ændring af stamdata, anbefaler vi, at priseftervisningen for regnskabsåret, der udløber i perioden 1. juni – 30. november 2018 indberettes inden budget og priser for perioden 1. januar 2019 - 31. december 2019. Det kan derfor være en fordel allerede nu at aftale tidsplanen med revisoren.

Anmeldelse af budget og priser for 1. januar 2019 – 31. december 2019
Virksomheden skal i forbindelse med omlægning af regnskabsåret og anmeldelse af nye budgetter, ændre periode i Forsyningstilsynets system ENAO, så de fremtidige indberetninger kommer til at fremgå med korrekt periode (1. januar – 31. december), inden der oprettes en blanket til indberetning af budget og priser for regnskabsåret 2019.

Anmeldelse af priseftervisninger
Virksomheden skal være opmærksom på, at såfremt der anmeldes priseftervisning senere end budget og priser for regnskabsåret 2019, så skal virksomheden ændre periode i ENAO tilbage til det oprindelige.

Efter omlægningen af regnskabsåret skal virksomheden anmelde priseftervisningen for regnskabsåret, som afsluttes 31. december 2018, senest den 15. september 2019. Det er vigtigt, at der i forbindelse med indberetningen angives det konkrete antal måneder, som er 1- 6 måneder. 

Figur 2: Anmeldelse for virksomheder med regnskabsår med udløb i perioden 1. juni – 30. november 2018

Energi & Forsyning - omlaegning af regnskabsaar 2

Ovenstående afsnit vedrører overgangsperioden til den nye økonomiske regulering. Fremadrettet er fristen for indberetningen af reguleringsregnskabet 15. april. Læs mere om tidsplanen for den nye økonomiske regulering for varmeforsyningsvirksomhederne.

Har du spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte os for en drøftelse heraf.

Læs mere om:

Kontakt os

Ulrik Vangsø Ørts, tlf. 2529 4575
Mette Rodenberg, tlf. 2529 4787

 

Kontakt os

Ønsker du yderligere information om Power & Utilities, er du altid velkommen til at kontakte os.
 

Connect with us

Gå i dialog med os via vores sociale medier, nyhedsbreve eller webcasts.