Power & Utilities

  • Share

Tillykke til vandsektoren – Højesteret underkender SKAT’s DCF-model

8. november 2018

Den 8. november 2018 tog Danmarks højeste retsinstans stilling til spørgsmålet om, hvorvidt handelsværdien af vandselskaber i Danmark skal værdiansættes ud fra en pengestrømsbaseret (DCF) model eller ud fra en form for kostprisbetragtning.

Kort fortalt er sagen vundet. Vi dykker ned i dommene i det følgende.

Læs om baggrunden for skattepligt og det hidtidige forløb i denne artikel.  

De fremlagte påstande

Hjørring Vandselskab A/S og Hvidovre Vand A/S har begge nedlagt påstande om, at det bedste bud på en handelsværdi af deres anlægsaktiver skal ske med afsæt i myndighedsgodkendte POLKA-værdier (regulatoriske værdier). Disse er som bekendt et gennemsnit af nedskrevne kost- og genanskaffelsespriser.

Hjørring Vandselskab A/S har endvidere nedlagt påstand om, at anvendelse af nedskrevne genanskaffelsespriser, vurderet af et uafhængigt værdiansættelsesfirma, alternativt ud fra en af DANVA udviklet model.

Subsidiært har begge parter nedlagt påstand om hjemvisning til fornyet behandling, hvorved Skattestyrelsen – ud fra retningslinjer givet af dommerne – skal vurdere værdien på ny.

Dommernes afgørelse

Højesteret henser, modsat flertallet i Landsretten, til skønsmandens vurdering af, at SKAT’s tillempede DCF-model ikke kan anvendes til at værdiansætte vandselskaber i Danmark.

I stedet mener dommerne, at værdien bør vurderes ud fra, ”hvilken værdi aktiverne må skønnes at have haft for Hjørring Vandselskab”. Altså en nedskreven genanskaffelsesværdi, netop idet alternativet er at opføre et tilsvarende anlæg. Dog skaber forhandlingssituationen mellem kommunen og selskabet, som har ovetaget forsyningspligten, det forhold, at prisen må kunne forhandles til et beløb lavere end nedskrevne genanskaffelsespriser.

Dommerne mener derfor, at en værdi lavere end nedskrevet genanskaffelsesværdi skal anvendes, men samtidig en værdi højere end oprindelige kostpriser – hvilket netop er det som POLKA-værdien er udtryk for.  

Konkret sker der hjemvisning til fornyet behandling, idet POLKA ikke fandtes i 2007, hvor Hjørring Vandselskab og Hvidovre Vand blev udskilt.

Hvad sker der så nu?

Det må antages, at Landsskatteretten afgør samtlige sager ved Landsskatteretten med afsæt i POLKA, i hvert fald for de selskaber som har selvangivet med afsæt i POLKA. Er der nedlagt andre påstande kan der også f.eks. ske hjemvisning til fornyet behandling hos Skattestyrelsen, hvor POLKA skal anvendes.

Det vil medføre, at betalte skatter (i de fleste tilfælde) tilbagebetales (med renter). Om Skattestyrelsen udarbejder et styresignal med henblik på afklaring af, hvordan de enkelte selskaber opgør de ældre år, må tiden vise. Eksempelvis skal årene justeres, således at der ikke opstår store skattemæssige underskud til fremførsel.   

Vi står selvfølgelig til rådighed, hvis I ønsker en drøftelse af jeres skattemæssige forhold og sagens påvirkning for netop jer.

Der skal lyde et tillykke herfra til hele vandsektoren.

Kontakt os

René Lønne Ventzel, tlf, 2529 6563
Mads Neistskov, tlf. 2529 3329

 

Kontakt os

Ønsker du yderligere information om Power & Utilities, er du altid velkommen til at kontakte os.
 

Connect with us

Gå i dialog med os via vores sociale medier, nyhedsbreve eller webcasts.