Power & Utilities

  • Share

Nyhedsarkiv 2016

 

Har I husket alle de afgiftsmæssige ændringer i 2016?
Vi har oplistet et udpluk af de afgiftsmæssige ændringer, der blev vedtaget og trådte i kraft i 2016. Har du husket dem alle? 
(20. december 2016)


En ny økonomisk regulering står for døren
Fra 1. januar 2017 reguleres vandselskaber ikke længere med årlige prislofter, men ved økonomiske rammer, der med tiden bliver flerårige. 
(20. december 2016)


Optimer ejendomsskatten
En række forsyningsvirksomheder har over de seneste år fået nedbragt omkostningerne til ejendomsskatter ved klage over ejendomsvurderingen og/eller ved anmodning om fritagelse for ejendomsskat.
(20. december 2016)


Økonomisk regulering af elnetvirksomheder
Formålet med den nye aftale om økonomisk regulering er at sikre en effektiv eldistributionssektor med rimelige priser for forbrugerne og en fortsat høj forsyningssikkerhed, der samtidig efterspørger ny og effektiv teknologi. Aftalen er indgået med et bredt flertal og er en opfølgning på vækstpakken fra 2014, der pegede på et effektiviseringspotentiale på 600 mio. kr. frem til 2020. Regeringens forsyningsstrategi, der går frem til 2025, bevidner om en effektivisering på 600 mio. kr., McKinsey-rapporten peger på en effek-tivisering på 800 mio. kr., og Elreguleringsudvalgets rapportering fra 2014 på 1 mia. kr. frem til 2025.
(29. november 2016)


Præcisering af praksis vedrørende skattefritagelse af varmeværker  
SKAT har i et bindende svar for nylig igen haft anledning til at fortolke skattefritagelsesbestemmelsen for fjernvarmeværker. Konkret blev et kommunalt varmeselskab udskilt til et aktieselskab, og ønskede i den forbindelse klarhed om, hvorvidt betingelserne for skattefrihed var opfyldt. 
(29. november 2016)


Landsskatteretten ændrer praksis for valg af V- eller E-formel  
I en afgørelse fra 19. september 2016 fastslår Landsskatteretten, at kraftvarmeværker frit kan ændre opgørelsesmetode mellem E- og V-formlen, så længe opgørelsesmetoden vælges for hele kalenderåret. Landsskatteretten underkender dermed SKAT's praksis på området. 
(29. november 2016)


Konsekvens ved eventuel afskaffelse af "hvile i sig selv"-princippet
Sætningen "afskaffelse af "hvile i sig selv"-princippet frembringer selvsagt mange overvejelser og scenarier hos de fleste forsyningsselskaber. Netop denne sætning blev fremlagt for energi-, forsynings- og klimaministeren i et ministerspørgsmål, hvor ministeren blev bedt om at redegøre for, hvilken konsekvens en afskaffelse af "hvile i sig selv"-princippet for forsyningsselskaber vil få i forhold til mulighed for at opretholde eksisterende lån i KommuneKredit samt efterfølgende mulighed for at optage nye lån i KommuneKredit. 
(29. november 2016)


Reguleringsmæssige fokusområder - vandselskaber  
Udkast til økonomiske rammer er sendt ud, og nogle vandselskaber har også fået den endelige afgørelse, men der er fortsat en række reguleringsmæssige fokusområder, som vi har beskrevet i artiklen. 
(29. november 2016)


Takstsimulering i vandselskaber
Har du overblik over budgetterede udgifter og indtægter i forhold til de økonomiske rammer? 
(29. november 2016)


Moderniseret regulering i fjernvarmesektoren
Fjernvarmesektoren står overfor en kommende regulering. Der blev den 7. april 2016 indgået stemmeaftale om en ny økonomisk regulering af fjernvarmesektoren. Aftalen blev indgået før offentliggørelsen af Mckinsey-rapporten og regeringens forsyningsstrategi. Mckinsey-rapporten er resultatet af en analyse af den danske forsyningssektor og indeholder initiativer til sektorernes effektiviseringspotentiale. Regeringens forsyningsstrategi tager afsæt i den indgåede stemmeaftale og analyser i blandt andet Mckinsey-rapporten og har til formål at betragte forsyningsområderne som én samlet sektor, og derved skabe værdi for virksomheder og husholdninger.
(25. oktober 2016)


Optimering af aconto skattebetalinger
Det er endnu engang tid til at overveje, om årets acontobetalinger af selskabsskat matcher den skattepligtige indkomst, der forventes for indkomståret 2016.
(25. oktober 2016)


Skattemæssig optimering som følge af nedsat selskabsskattesats
Den sidste regering besluttede, at selskabsskattesatsen skulle nedjusteres fra 25 % til 22 %. Dette skulle ske over en årrække således: 2013: 25 %, 2014: 24,5 %, 2015: 23,5 % og 2016+:22 %. Men hvad betyder det, udover at selskaber skal aflevere færre penge til SKAT ud af den skattepligtige indkomst?
(27. september 2016)


Ændringer til bekendtgørelse om økonomiske rammer for vandselskaber samt bekendtgørelse om vandselskabers deltagelse i tilknyttet virksomhed
Der er den 12. september 2016 sendt ændringsbekendtgørelser til bekendtgørelse om økonomiske rammer for vandselskaber og bekendtgørelse om vandselskabers deltagelse i tilknyttet aktivitet i høring. Ændringsbekendtgørelserne forventes at træde i kraft allerede pr. 30. september 2016.
(27. september 2016)


Udfordringerne ved engrosmodellen
Engrosmodellen blev indført for at simplificere faktureringen af elafgiften overfor slutforbrugeren. Det er EY's opfattelse, at indførelsen af engrosmodellen har medført en række udfordringer for netselskaberne, elhandelsselskaberne samt erhvervsvirksomhederne. Vi har oplistet et par af de udfordringer, som vi har oplevet siden engrosmodellens ikrafttræden.
(27. september 2016)


Forsyning for fremtiden - regeringens udspil
Den omtalte effektiviseringsrapport (udarbejdet af McKinsey & Company og Struensee & Co.) meldte om besparelser på 7,1 mia. kr. frem til 2015. Regeringens ”Forsyning for fremtiden” sætter målet på 5,9 mia. 
(16. september 2016)


Den omtalte effektiviseringsrapport – kan vi lære noget?
Siden effektiviseringsrapporten er offentliggjort, har den vakt stor interesse i medier og forsyningssektoren generelt. Indtil videre er ministeren ikke afvisende for at implementere store dele af rapporten, og det kan således ikke afvises, at dele af rapporten bliver en del af regeringens forsyningsstrategi, der forventes til efteråret.
(9. september 2016)


Vedligeholdelsesfradrag i forsyningssektoren 
I løbet af 2015 har EY, på vegne af en af vores kunder, haft en langstrakt korrespondance med SKAT om muligheden for at anvende reglerne om fradrag for vedligeholdelse i tilknytning til blandt andet det konkrete vandselskabs ledningsnet. 
(25. august 2016)
 

Notat fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen om metode til at fastlægge et nyt økonomisk grundlag for vandselskaber  
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har den 1. juni 2016 offentliggjort notatet "Metode til at fastlægge et nyt økonomisk grundlag for vandselskaber". Notatet beskriver den metode, som FS vil anvende ved fastlæggelse det nye økonomiske grundlag for vandselskaberne gældende for reguleringsåret 2017. 
(25. august 2016)
 

Udbud - hvordan sikres den rette vægtning af et underkriterie?  
En ordregivende myndighed, som er underlagt udbudsreglerne, bør være opmærksom på, at det kan være vanskeligt at forudsige, hvordan den matematiske beregning skal se ud, for at underkriteriet "Økonomi" får den i udbudsmaterialet angivne vægtning. Det er imidlertid et krav, ordregiver bliver mødt af i udbudsloven. 
(25. august 2016)
 

Høringsudkast til vejledning om tilknyttet virksomhed i vandselskaber  
Energistyrelsen har offentliggjort et høringsudkast til en ny vejledning til reglerne om tilknyttet virksomhed. Vejledningen indeholder nogle nærmere bidrag til bekendtgørelse af 26. februar 2016 om tilknyttet virksomhed i vandselskaber. 
(25. august 2016)
 

Analyse: Fokus på kerneydelsen parallelt med kontinuerlig effektivisering
Direktionerne og bestyrelserne i forsyningsselskaber har allerede en strategi for at kunne leve op til de politiske krav om effektivisering de kommende fem år - og op imod hver tredje ser fusion som en del af en løsning. Analysen er gennemført af Pluss og EY med bestyrelsesformænd, direktører og ledere fra alle danske forsyningsselskaber (48 procent har svaret). Vi vurderer derfor, at resultaterne er dækkende for hele sektoren.
(19. august 2016)
 

Omlægning af regnskabsår for fjernvarmeselskaber
I den forventede kommende regulering af varmesektoren er der et krav om, at regnskabsåret følger kalenderåret. Dette betyder formentligt, at fjernvarmeselskaber, som har skævt regnskabsår, skal have omlagt regnskabsåret.
(2. juni 2016)


Afskaffelse af PSO-afgiften gør Danmark grønnere
Regeringen har for nyligt foreslået, at PSO-afgiften skal fjernes, så støtten til miljøvenlig elektricitet ikke længere opkræves hos forbrugere, men i stedet finansieres over finansloven.
(2. juni 2016)


Solceller underlægges mildere skatteregler
Tidligere har etablering af elproducerende solceller m.v. været ødelæggende for skattefritagelsen for vand- og varmeværker samt visse foreninger m.fl. Det er der nu (delvist) rettet op på med en lovændring, der er en håndsrækning til de forsyningsselskaber m.v., der ønsker at spare penge på el- eller varmeudgiften, uden intentioner om at drive forretning hermed. I artiklen gennemgår vi muligheder, faldgruber og overgangsregler for de omfattede virksomheder med særlig fokus på (skattefritagne) vand- og varmeværker.
(2. juni 2016)


Elektronisk ESPD ved EU-udbud - hvad, hvorfor og hvordan?
Med den nye udbudslovs ikrafttrædelse den 1. januar 2016 fulgte et krav om brug af et fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) ved EU-udbud. Men hvorfor nu det? Og hvordan virker det?
(2. juni 2016)


Hvilke danske energihandelsselskaber bliver omfattet af MiFID II?
Det reviderede direktiv om markeder for finansielle instrumenter (MiFID II-direktiv) blev vedtaget i foråret 2014, og lige siden har mange energihandelsvirksomheder ventet på en afklaring af, hvorvidt deres finansielle aktiviteter skal underlægges den finansielle regulerings byrdefulde regler.
(2. juni 2016)


Lovforslag om skattefri virksomheders el- og varmeproduktion
Skatteministeren fremsatte den 23. februar 2016 det lovforslag, som indeholder de varslede ændringer som vil muliggøre en mindre el- og varmeproduktion, hos blandt andet forsyningsvirksomheder, uden ophævelse af skattefritagelse.
(17. marts 2016)


Skal en kommune kræve garantiprovision?
En vederlagsfri garanti stillet af en kommune for et forsyningsselskab vil ofte være i strid med EU's statsstøtteregler, da den vederlagsfrie garantistillelse giver forsyningsselskabet en fordel på markedet og dermed skaber konkurrenceforvridning.
(17. marts 2016)


Ændring af registreringer ved indførsel af engrosmodellen i elafgiftsloven
Engrosmodellen indføres pr. 1. april 2016 og denne ændring af elmarkedet medfører, at mange virksomheder nu skal ændre deres registrering for elafgift. Indførslen af engrosmodellen betyder, at mange opgaver flyttes fra netselskaberne til elhandelsselskabet. I dag modtager mange elkunder både elregninger fra elhandelsselskabet og fra netselskabet.
(17. marts 2016)
 

Hvornår har offentlige vareindkøbs- og tjenesteydelseskonktrakter klar grænseoverskridende interesse?
Når en vareindkøbs- eller tjenesteydelseskontrakt har en kontraktværdi under tærskelværdierne for EU-udbud i henholdsvis forsyningsvirksomhedsdirektivet og udbudsloven, skal det inden tilbudsindhentningen vurderes, om kontrakten har en klar grænseoverskridende interesse. Vurderingens udfald har stor betydning for, hvordan det videre forløb frem til kontraktindgåelsen skal forløbe i henhold til udbudslovens procedureregler.
(17. marts 2016)


Ændring af vandsektorloven er nu vedtaget  
Folketinget vedtog den 11. februar 2016 lovforslag om en række ændringer af vandsektorloven og øvrige relaterede love. Den vedtagne lov er ikke ændret i væsentligt omfang i forhold til det fremsatte lovforslag af 16. december 2015. 
(25. februar 2016)


Højesteret har truffet afgørelse i sagen om vejbidrag 
Højesteret har den 5. februar 2016 truffet afgørelse om, hvorvidt Forsyningssekretariatet kan tage stilling til, om en kommune har fastsat vejbidraget efter betalingsloven for lavt. 
(25. februar 2016)


Energiafgiftssatserne for 2016 og 2017 
Satserne for energiafgiftssatserne ændrer sig, traditionen tro, hvert år ved årsskiftet. Også for 2017 vil der ske en række ændringer. 
(25. februar 2016)


Har jeres virksomhed en politik for repræsentationsudgifter, gaver m.v.?  
Pressen har i øjeblikket stor fokus på, hvorledes offentlige og private virksomheder anvender midler til repræsentation, gaver m.v. 
(25. februar 2016)


Styr på lønprocessen?
Vi oplever, at løn bliver et mere og mere komplekst område med store krav til det enkelte lønbogholderi. Vores erfaring er, at langt de fleste får udbetalt korrekt løn, men vi oplever, at processen for selve lønbehandlingen ofte kan effektiviseres.
(28. januar 2016)


Privacy - ny EU-lovgivning på vej
Når EU's databeskyttelsesforordning træder i kraft i starten af 2018, øges kravene til virksomhedernes håndtering og beskyttelse af persondata væsentligt fra dag 1. 
(28. januar 2016)


Etablering af samarbejde mellem forsyninger - effektiv projektledelse af integration
Ved etablering af samarbejde mellem forsyningsvirksomheder er der en række områder, der skal have særlig opmærksomhed i forbindelse med selve integrationen og opbygningen af de(t) nye selskab(er). Når beslutningen om samarbejdsmodel (fuld fusion, fælles holdingselskab, fælles serviceselskab eller shared service center) er truffet og sammenlægningen er forestående, er det centralt at etablere et samlet overblik over alle de kommende aktiviteter. 
(28. januar 2016)


Tilskud til varme produceret på biogas 
EU statsstøttegodkendte lige før jul tilskud til biogas, der anvendes til varmeproduktion og transport. Tidligere har der stort set kun været tilskud til el, der er produceret på biogas. Det blev med Energiaftalen fra 2012 vedtaget, at der skulle indføres tilskud til forskellige anvendelser af biogas. Disse tilskud skulle dog statsstøttegodkendes ved EU-kommissionen inden de kunne implementeres i dansk ret.
(28. januar 2016)


Forbud mod opsigelse begrundet i handicap 
Opsigelse af en syg medarbejder kan være i strid med forskelsbehandlingsloven, som forbyder opsigelse begrundet i bl.a. handicap. Opsiges en handicappet medarbejder i strid med forskelsbehandlingsloven kan det ifølge retspraksis koste arbejdsgiveren op mod 12 måneders løn i godtgørelse. Men hvornår er en medarbejder egentligt handicappet?
(28. januar 2016)


 

Kontakt os

Ønsker du yderligere information om Power & Utilities, er du altid velkommen til at kontakte os.
 

Connect with us

Gå i dialog med os via vores sociale medier, nyhedsbreve eller webcasts.