Power & Utilities

  • Share

Nyhedsarkiv 2017

 

Ny økonomisk regulering af elnetvirksomheder
Den 22. september 2017 blev udkast til bekendtgørelsen om indtægtsrammer for netvirksomheder sendt i høring med høringsfrist den 25. oktober 2017. Høringsudkastet indeholder en teknisk og detaljeret beskrivelse af den nye regulering af elnetvirksomheder og er med sine 61 paragraffer og 5 bilag væsentligt mere omfangsrig end de 35 paragraffer og 1 bilag i den gældende bekendtgørelse.
(19. december 2017)


Persondataforordningen lever i bedste velgående - også i Danmark
EU's persondataforordning (GDPR) kommer til os alle den 25. maj 2018. Det er fastslået en del gange efterhånden, og GDPR lever i bedste velgående. De grundlæggende principper der (også) i fremtiden skal styre virksomhedernes anvendelse og beskyttelse af persondata har længe været kendt, men sideløbende har de danske myndigheder udstedt flere vejledninger på udvalgte områder af GDPR, så vi nu løbende får de faktiske danske forhold indarbejdet.
(19. december 2017)


Store fordele ved projektstyring
EY har netop gennemført en undersøgelse blandt landets energi- og forsyningsvirksomheder om planlægning og gennemførelse af større anlægsprojekter. Undersøgelsen viser bl.a., at hovedparten af disse virksomheder anvender et værktøj til styring af deres anlægsprojekter.
(19. december 2017)


Årshjul for vandselskaber
Som følge af de mange reguleringsmæssige krav, som vand- og spildevandsselskaber er underlagt, er det vigtigt at have et overblik over årets opgaver. En hjælp hertil kan være udarbejdelse af et årshjul.
(19. december 2017)


Strukturanalyse
Strukturanalyser - hvordan forstås processen omkring vurderingen af forskellige investeringsscenarier med henblik på at vælge det mest fordelagtige alternativ. Læs med og få gode råd og input til, hvilke overvejelser der bør tages med i strukturanalyser og processen omkring arbejdet.
(28. november 2017)


Koncernintern handel i forsyningskoncerner, nye krav fra SKAT og ny transfer pricing instruks fra Dansk Energi - lever jeres interne afregning op til kravene?
De skatteretlige krav til transfer pricing dokumentation er ændret med obligatorisk virkning for regnskabsåret 2017. Dansk Energi udsendte i august en ny brancheinstruks, der skal sikre, at elnetkoncerner lever op til kravene om, at intern afregning sker på markedsvilkår.
(28. november 2017)


Årets konference for offentlige bestyrelser
Den 31. oktober 2017 blev årets konference for offentlige bestyrelser afholdt i København. På konferencen blev prisen 'Årets Offentlige Bestyrelse' uddelt - og valget faldt på et forsyningsselskab - Skanderborg Forsyning.
(28. november 2017)


Mens vi venter på detaljerne i den nye økonomiske regulering af elnetvirksomheder
I sommeren 2017 blev der ved en ændring af lov om elforsyning taget endnu et skridt i implementeringen af Elreguleringsudvalgets rapport og hermed ny økonomisk regulering af elnetvirksomheder. Lovændringen indeholder de overordnede rammer for den nye økonomiske regulering. 
(26. september 2017)


Regeringens forskellige udspil - hvad påvirker energi- og forsyningssektoren?
Med et særligt fokus på energi- og forsyningssektoren giver vi et overblik over udvalgte dele af regeringens seneste udspil. 
(26. september 2017)


Optimering af regnskabsafslutningsprocessen i forsyninger
Kravene til økonomifunktionen igennem de senere år har gennemgået en stærk forandring. Det traditionelle fokus på bagudrettet finansiel rapportering er ikke tilstrækkeligt til at tilfredsstille krav og ønsker hos økonomifunktionens interessenter. Denne tendens har nok i en periode været stærkere i andre brancher, men vi ser nu i stigende omfang, at også energi- og forsyningssektoren "rammes" af den samme trend.
(26. september 2017)


Herning Vand A/S effektiviserer lønadministrationen med 75 % - fra en måned til en uge
Herning Vand A/S har de seneste år arbejdet med at effektivisere og forenkle arbejdsgange og forretningsprocesser. Det gælder også lønadministrationen, og resultatet har været til at føle på. Fra at anvende knap en måned på hele lønbehandlingen bruger den samme medarbejder i dag kun omkring en uge.
(29. august 2017)


Ændring af elafgifterne på vej
Skatteministeriet har nu offentliggjort et udkast til "Delanalyse 4" af den samlede afgifts- og tilskudsanalyse på energiområdet. Det fremgår bl.a. heraf, at Skatteministeriet overvejer en ensretning af elafgiften.
(29. august 2017)


Forsyningsselskabers registrering af reelle ejere 
Nye krav til virksomheder om indsamling, registrering og opbevaring af oplysninger om reelle ejere. Forsyningsselskaber er på trods af deres lidt særlige karakter ikke fritaget fra registreringen.
(29. august 2017)


Omlægning af indkomst(skatte)år i varmeselskaber 
Energitilsynet præciserede, i juli i år, at den kommende reform i varmesektoren bl.a. indebærer, at alle varmeselskaber (omfattet af reformen) pr. 1. januar 2019 skal have kalenderårsregnskab. 
(29. august 2017)


Revideret benchmarkingmodel
Forsyningssekretariatet har revideret OPEX-delen af den samlede TOTEX benchmarkingmodel for spildevandsselskaber med en vandmængde på over 800.000 m3. Den nye model gælder for de økonomiske rammer for 2018 og 2019, som fastsættes i efteråret. 
(29. august 2017)


Økonomisk regulering af fjernvarmesektoren - ny politisk aftale
Økonomisk regulering af fjernvarmesektoren har været på det politiske tegnebræt flere gange, og særligt siden vækstaftalen fra 2014 og den omtalte 'Ib Larsen-rapport' har forventningen været, at reguleringen kom inden længe. Med den seneste politiske aftale tyder alt på at reguleringen kommer, bl.a. da aftalen er tiltrådt af næsten alle partierne i Folketinget.
(20. juni 2017)


Ny bekendtgørelse om forrentning i varmesektoren sendt i høring
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet fremsatte i maj måned et lovforslag om kommunalt ejede varmeselskabers udlodning af forrentning af indskudskapital. Lovforslaget nåede igennem 3. Folketingsbehandling, inden Folketinget gik på sommerferie og blev dermed endelig vedtaget. Allerede under førstebehandlingen understregede minister Lars Christian Lilleholt, at yderligere bekendtgørelser var på vej. Seneste skud på stammen er et udkast til en bekendtgørelse, som er sendt i høring af Energistyrelsen, den 16. juni 2017.
(20. juni 2017)


Overskudsvarme i et afgiftsmæssigt perspektiv
Flere og flere virksomheder har overskudsvarme, som kan udnyttes internt eller sælges. En af de oftest nævnte barrierer for udnyttelsen af overskudsvarmen er overskudsvarmeafgiften.
(20. juni 2017)
 

Hasteindgreb vedr. forrentning af indskudskapital i varmeselskaber
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet har efter en periode med stor mediebevågenhed fremsat et lovforslag om kommunalt ejede varmeselskabers udlodning af forrentning af indskudskapital. Derudover har Energistyrelsen sendt en opdateret bekendtgørelse vedrørende samme problemstilling i høring, og endeligt har ministeren varslet om endnu en bekendtgørelse. Vi stiller skarpt på betydningen af indgrebene. 
(23. maj 2017)


Er Trump's skattepolitisk ligegyldig for danske energi- og forsyningsselskaber?
Den 26. april 2017 fremlagde 'Trump Administrationen' et udspil til en forventet skattepolitik - "den største ændring af det amerikanske skattesystem nogensinde" forlyder det. Vi stiller skarpt på spørgsmålet om hvorvidt danske virksomheder - som kun opererer i Danmark - kan være helt ligeglade med udviklingen i USA.
(23. maj 2017)


Erstatninger i forbindelse med etablering af energi- og forsyningsnet - den skattemæssige behandling
Når energi- og forsyningsselskaber anlægger ledningsnet vil der i flere tilfælde blive udbetalt en række erstatninger til borgere der berøres, såsom servituterstatninger, erstatning for forringelse af herlighedsværdi osv. Da energi- og forsyningsselskaber historisk har været skattefritaget har det ikke været nødvendigt med særregler. Vi redegør for den skattemæssige behandling af disse særlige omkostningstyper med afsæt i Landsskatterettens seneste stillingtagen til emnet. 
(23. maj 2017)


Er lånefinansiering vejen til lav skat?
I Skatteministeriets analyse af skattesagen fremlægges et afsnit om fremmedfinansiering henholdsvis lånefinansiering af anlægsinvesteringer. Her vises bl.a. hvordan skattebetalinger helt kan undgås ved fremmedfinansiering - modsat egenfinansiering. 
(25. april 2017)


SKAT's skærpede krav til anvendelse af el-patronordningen
SKAT har igangsat et landsdækkende projekt, hvor virksomheder, som anvender elpatronordningen, bliver udtaget til kontrol. Baggrunden for projektet er, at SKAT i flere tilfælde har kunnet konstatere, at betingelserne for anvendelse af ordningen ikke har været opfyldt. 
(25. april 2017)


Lønadministration - kom hele vejen rundt  
Lønadministrationen kræver stadigt flere ressourcer og kompetencer hos virksomhederne, da løn bliver et stadigt mere komplekst område. Lønadministrative opgaver kræver fokus, spidskompetencer og frem for alt dedikerede ressourcer for at skabe den fornødne effektivitet og undgå sårbarhed. 
(25. april 2017)


Vi forsyner Danmark - forsyningssektorens eget udspil
I artiklen giver vi et overblik over brancheforeningernes fælles forslag til at skabe en en effektiv, gennemsigtig og robust forsyningssektor med lave priser og sikker forsyning i vand-, varme- og affaldssektoren. 
(23. marts 2017)


Tilknyttet virksomhed i vandselskaber
Energistyrelsen offentliggjorde den 26. januar 2017 en ny vejledning vedrørende vandselskabers deltagelse i tilknyttet virksomhed. Vejledningen indeholder bidrag til bekendtgørelse af 26. februar 2016 om tilknyttet virksomhed. I denne artikel redegøres for reglernes overordnede rammer med afsæt i de fortolkningsbidrag, der følger af vejledningen. 
(23. marts 2017)


Kan du søge offentlige midler til dit udviklingsprojekt?
Har du et udviklings- eller demonstrationsprojekt, hvor innovative teknologier bringes i spil? Og vil projektet være med til at opnå vigtige politiske målsætninger i forhold til energi, klima, vækst og beskæftigelse? Så kan din virksomhed muligvis søge om offentlige tilskudsmidler til at gennemføre projektet. 
(23. marts 2017)


Forrentning af indskudskapital i varmeselskaber - en skattemæssig bemærkning
Hvilken betydning har Energitilsynets to seneste rapporter om forrentning af indskudskapital for dit varmeselskab? Få indblik i de skattemæssige konsekvenser.
(22. februar 2017)


Energiproduktion i vandselskaber
I artiklen kigger vi nærmere på  "Bekendtgørelse om vandselskabers udnyttelse af egne energiressourcer", som trådte i kraft 1. januar 2017.
(22. februar 2017)


Løsningsmodellerne i Analyse af skatteforhold i vandsektoren
I artiklen kigger vi nærmere på, hvor anvendelige de forskellige løsningsmodeller i analysen er i forhold til at løse skattesagerne. 
(22. februar 2017)


Vandselskabers effektiviseringsgevinster
Med den nye økonomiske regulering kan selskaberne opkræve den fulde økonomiske ramme hvert år.
(24. januar 2017)

El- og gasnetselskaber er sårbare over for cyber-angreb  
Med vedtagelsen af den nye lov skal forsyningsselskaberne fremover træffe foranstaltninger for at sikre beskyttelsen af kritiske IT-systemer i sektoren. 
(24. januar 2017)

Ny persondataforordning skaber kaos  
Allerede nu kræver det betydelige interne ressourcer i virksomhederne at gøre sig klar til den nye forordning - og det ses i virksomhedens budgetter. 
(24. januar 2017)

Opdateret årsregnskabslov - få indarbejdet konsekvenserne korrekt
En gennemgang af den opdaterede lov er nødvendig for alle selskaber for at sikre, at årsrapporten for 2016 lever op til gældende lovgivning. 
(24. januar 2017)

Skattesagen i vandsektoren og dens betydning for årsregnskabet  
Se anbefalingerne til regnskabsmæssig behandling, og bliv klogere på, hvilke overvejelser, det er relevant at gøre sig. 
(24. januar 2017)

Skattemæssig optimering som følge af skattesagerne i vandsektoren  
Mange vandselskaber er blevet skattebetalende efter nedsættelsen af deres skattemæssige indgangsværdier.
(24. januar 2017)

Gennemgang af analysen af skatteforholdene i vandsektoren
Analysen af skatteforholdene i vandsektoren er netop blevet offentliggjort af Skatteministeriet og er udarbejdet i samarbejde med Energi, Forsynings- og Klimaministeriet, Miljø- og Fødevareministeriet samt Finansministeriet. 
(24. januar 2017)

Bliver varmepumper mere attraktive efter afskaffelsen af PSO-afgiften?
Afskaffelsen af PSO-afgiften betyder, at elomkostningerne ved fuld indfasning vil blive reduceret betydeligt. 
(24. januar 2017)

Årshjul for vandsektoren
Planlæg årets gang udfra de reguleringsmæssige forhold. Bliv opdateret om årets indberetninger og tidsfrister i vand- og spildevandssektoren.
(24. januar 2017)

 

Kontakt os

Ønsker du yderligere information om Power & Utilities, er du altid velkommen til at kontakte os.
 

Connect with us

Gå i dialog med os via vores sociale medier, nyhedsbreve eller webcasts.