Power & Utilities

  • Share

Nyhedsarkiv 2018

 

Justeret økonomisk regulering af vandsektoren
Forligskredsen bag vandsektorloven har indgået en stemmeaftale om en justeret økonomisk regulering af vandsektoren. Stemmeaftalen indeholder en række væsentlige ændringer til den nuværende regulering.
(23. november 2018)
 

Danmark er blandt verdens mest digitaliserede lande – men ligger lavt på sikkerhed
Med mulighederne kommer cybertruslerne om spionage og kriminalitet, og hackerne sidder på lur. Hvad kan organisationen gøre?
(23. november 2018)
 

Højesteret underkender SKAT’s DCF-model
Den 8. november 2018 tog Danmarks højeste retsinstans stilling til spørgsmålet om, hvorvidt handelsværdien af vandselskaber i Danmark skal værdiansættes ud fra en pengestrømsbaseret (DCF) model eller ud fra en form for kostprisbetragtning. Vandsektoren fik medhold.
(8. november 2018)


Indberetning af kundehåndteringsomkostninger
Engrosmodellens indførelse den 1. april 2016 har medført en ændring af omkostninger til kundehåndtering hos netvirksomhederne.
(30. oktober 2018)


Omlægning af regnskabsår – med fokus på indberetning til Forsyningstilsynet
Som følge af ændringer til varmeforsyningsloven, skal en del varmeforsyninger ændre varmeregnskabsår, sådan at varmeåret følger kalenderåret fra 1. januar 2019.
(30. oktober 2018)


OT – hvad går hackerne efter næste gang? Og hvad gør I?
Den teknologiske udvikling går hurtigt og med stigende forbundenhed via digitale løsninger øges afhængigheden af internettet og dets muligheder. Energi- og forsyningsområdet bruger også nye teknologier, hvilket øger muligheden for sårbarheder.
(30. oktober 2018)


Skaber I nok værdi i jeres vareindkøb?
En effektiv indkøbsstrategi kan nemt frigøre kapital og skabe værdi i form af faktiske besparelser, og nedsættelse af administrativ tid.
(30. oktober 2018)


Ny anmeldelsesbekendtgørelse og konteringsvejledning på vej
Den 26. september 2017 offentliggjorde Forsyningstilsynet høringsmateriale vedr. en ny anmeldelsesbekendtgørelse som skal være med til at danne grundlag for den nye regulering af varmesektoren. Vi dykker ned i den nye konteringsvejledning her.
(2. oktober 2018)


Tidsplan for den nye regulering
Sidste år kom kravet om omlægning af det reguleringsmæssige varmeår samt øgede krav til indberetninger. I forbindelse med høring af den nye anmeldelsesbekendtgørelse gives der indsigt i den forventede tidsplan for den kommende økonomiske regulering i varmesektoren.
(2. oktober 2018)


Tidsplan for ny økonomisk regulering i varmesektoren
De seneste år har der været mange analyser og udspil i forhold til en ny økonomisk regulering i varmesektoren. Der er efterhånden ikke længere tvivl om, hvorvidt der kommer en ny økonomisk regulering, men tidshorisonten herfor, har indtil nu været uklar.
(25. september 2018)
 

Lovudkast om tilslutningspligt mv. i varmesektoren sendt i høring
Energistyrelsen har 19. september 2018 sendt første deludmøntning af energiaftalen i høring. Lovudkastet har bl.a. til formål at ophæve kommunernes adgang til at pålægge nye forbrugerbindinger i form af tilslutnings- og forblivelsespligt for såvel eksisterende byggeri som for nybyggeri i varmeforsyningsområder, hvor der inden den 1. januar 2019 ikke allerede er pålagt forbrugerbindinger. Endvidere undersøges konsekvenser af ophævelse af eksisterende bindinger.
(21. september 2018)


Energiaftalen er landet
Den 29. juni 2018 har Regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti indgået en Energiaftale. EY stiller skarpt på aftalen.
(4. juli 2018)


Landsskatteretten går imod SKAT i sagen om forrentning i varmesektoren
Der er nu kommet afklaring om beskatning af forrentningsbeløb for skattepligtige varmeselskaber, idet Landsskatteretten går imod SKAT og udtaler, at forrentning skal beskattes løbende, som den opkræves. Det er meget positivt for sektoren.
(26. juni 2018)


Digitalisering og automatisering af regnskabsafslutningsprocessen
Tendensen uden for Norden synes at være, at den finansielle lukkeproces skal digitaliseres og automatiseres for at kunne levere højere kvalitet og mere værdiskabelse med færre eller uændrede ressourcer. Lukkeværktøjer til at lette lukkeprocessen er pt. ikke særligt udbredt i Norden, hvorimod de er bredt anvendt af større virksomheder uden for Norden.
(26. juni 2018)


Fokus på afvikling af overdækninger
Energitilsynet har igangsat en ny målrettet kontrolstrategi på varmeområdet. Kontrollen skal i lighed med tidligere efterprøve varmevirksomhedernes anmeldelse af priser, priseftervisninger m.v. og vil fokusere på de områder, der har størst indflydelse på varmeprisen.
(26. juni 2018)


Skattefrihed for fjernvarmeselskaber - hvor står vi nu?
Fjernvarmeselskaber er som udgangspunkt fritaget for selskabsbeskatning. Det følger af selskabsskattelovens § 3, stk. 1, nr. 4. Fritagelsen er dog betinget, og da der er tale om en undtagelse til hovedreglen om generel selskabsbeskatning fortolkes reglen indskrænkende. Brydes der med blot én af betingelserne omfattes hele varmeaktiviteten af skattepligt, hvor beskatning sker med 22 %. 
(29. maj 2018)


Havne og skattefritagelse
De fleste danske erhvervshavne er i dag skattefritaget, og det ses i vid udstrækning også at være tilfældet i andre europæiske lande, hvor havne ofte modtager offentlig støtte på forskellig vis. Som følge af den nyligt offentliggjorte havnelovsudvalgsrapport med anbefalinger til ændringer af havneloven, er det interessant at se nærmere på de skattemæssige rammer for havne.
(29. maj 2018)


Havnelovsudvalgets anbefalinger
Den 4. maj 2018 blev anbefalingerne fra ekspertudvalget om havneloven offentliggjort. Havneudvalgets anbefalinger trækker i retning af fair og lige konkurrence, markedstest m.v., og der kan drages paralleller til visse dele af energi- og forsyningssektoren, som også i høj grad foregår i kommunalt ejede selskaber frem for i den kommunale forvaltning – med alt, hvad det indebærer. 
(29. maj 2018)


”Energi – til et grønt Danmark” - kort fortalt om regeringens udspil
Den 26. april 2018 har VLAK-regeringen ved bl.a. Energiminister Lars Chr. Lilleholt og Statsminister Lars Løkke Rasmussen præsenteret regeringens udspil til en energiaftale for årene 2020 – 2030. Udspillet, der betegnes ”Energi – til et grønt Danmark”, har været længe ventet og er blevet udskudt flere gange, men i dag har regeringen præsenteret sit bud.
(26. april 2018)


Indberetning til de økonomiske rammer for vandsektorselskaber
Det er ved at være tid til, at vandsektorselskaberne skal foretage indberetning til brug for Forsyningssekretariatets opfølgning på de økonomiske rammer for 2017. Da der er tale om indberetning af en række andre tal end tidligere og på en lidt anden måde har Forsyningssekretariatet udsendt en række vejledninger m.v., der er tænkt som en hjælp hertil. 
(27. februar 2018)


Fokus på elnetvirksomheders særskilte identitet  
Koncerner, som har elnet- og elhandelsaktiviteter, skal, af konkurrencemæssige hensyn, holde aktiviteternes identitet adskilt – hvilket skal være effektueret senest 1. juli 2018. 
(27. februar 2018)


Software Robotics – Få en virtuel medhjælper på dit team
Software robotter er for tiden et af de hotteste emner for vores energi- og forsyningskunder. Teknologien kan reducere omkostningerne på rutineprægede manuelle processer uden at udskifte eksisterende it-infrastruktur.
(27. februar 2018)


Elafgiftsgodtgørelse for rumvarmeforbrug - har I styr på reglerne?
Hvis din virksomhed anvender elektricitet til både procesformål og rumvarme, komfortkøling, opvarmning af brugsvand m.v. er det i dag af øget betydning, at afgiftsgodtgørelsen opgøres korrekt, da EY langt oftere end hidtil oplever, at SKAT vælger at regulere godtgørelsen i op til 10 år tilbage i tid, såfremt det viser sig, at godtgørelsen ikke har været beregnet korrekt.
(27. februar 2018)


Vandskattesagen er anket – hvad så nu?
Den 16. januar 2018 faldt de længe ventede afgørelser i vandskattesagen. Vandskattesagen vedrører vandsektorens skattemæssige indgangsværdier ved selskabernes overgang til skattepligt. 
(27. februar 2018)


Er din forsyningsvirksomhed stiftet som I/S eller A.m.b.a., men registreret som forening? 
Erhvervsstyrelsen har i et brev af 22. december 2017 til Danske Vandværker, præciseret hvad vandsektorselskaber og varmeselskaber, skal gøre når de, i henhold til lovgivningen, skal registrere reelle ejere.
(27. februar 2018)


Skattesagen i vandsektoren - Landsrettens dom
Vandsektorens skattemæssige indgangsværdier har været genstand for meget debat, og er beløbsmæssigt Danmarks største skattesag. Østre Landsret har ved dom af 16. januar 2018 frifundet SKAT i de to pilotsager, som var anlagt på vegne af Hvidovre Vand og Hjørring Vandselskab. Vi redegør for dommene i denne artikel.
(17. januar 2018)

Kontakt os

Ønsker du yderligere information om Power & Utilities, er du altid velkommen til at kontakte os.
 

Connect with us

Gå i dialog med os via vores sociale medier, nyhedsbreve eller webcasts.