Real Estate, Hospitality & Construction

  • Share

Ejendomsselskaber kan (måske) købe selskabsadministration uden moms

14. marts 2019

Et nyt styresignal om præciseringen af en investeringsforening i momsmæssig forstand er sendt i høring. For ejendomsforvaltere kan det derfor være en fordel at opgøre og indsende potentielle krav til SKAT allerede nu for at afbryde den løbende forældelse på tilbagebetalinger af moms, da sådanne krav forælder løbende.

Der gælder en momsfritagelse for forvaltningsydelser leveret til investeringsforeninger. Med denne momsfritagelse undgår investeringsforeningerne en momsbelastning på deres indkøb af forvaltning.

EU-Domstolen afgjorde for et par år siden, at ejendomsselskaber, der investerer i fast ejendom, kan blive omfattet af bestemmelsen, hvis selskabet i øvrigt opfylder betingelserne for kollektiv investering og dermed udgør en ”investeringsforening”.

Skattestyrelsen har over de sidste par år arbejdet med retningslinjer på området, der bl.a. skal definere begrebet investeringsforening. Skattestyrelsen har i slutningen af sidste uge sendt et nyt styresignal i høring, der skal præcisere, hvad der er en investeringsforening i momsmæssig forstand. Desværre er begrebet investeringsforening defineret ret snævert i Skattestyrelsens udkast.

For at være omfatte af begrebet investeringsforening skal investeringsforeningen/selskabet enten være omfattet af UCITS-direktivet som UCITS-investeringsinstitut eller være undergivet særligt statsligt tilsyn, som i Danmark kun omfatter selskaber/foreninger, der er forvaltet af en forvalter, der har tilladelse efter § 6 i lov om alternative investeringsforeninger. I sidste situation er der også betingelser om kollektiv investering, risikospredning, investeringsrisiko og investeringsafkast samt konkurrencesammenlignelige betingelser med UCITS-investeringsinstitut, som selskabet skal forholde sig til.

Hvis ejendomsselskabet efter ovenstående kan anses for en investeringsforening, vil forvaltning af selskabet være fritaget. I forhold til ejendomsselskaber betyder dette, at selskabsadministrationen kan fritages. Den løbende administration af selve ejendommene vil dog fortsat være momspligtig. Heller ikke her er sondringerne mellem de respektive kategorier af administration knivskarp. Dog ligger det fast, at alt, hvad der vedrører køb og salg af ejendommene (alle transaktionsomkostninger), kan henføres til selskabsadministration og er dermed fritaget for moms.   

Som eksempler på andre ydelser, som vil være fritaget, nævner Skattestyrelsen i et andet nyt styresignal selv administrative og regnskabsmæssige opgaver, fx vurderinger af aktiver, levering af oplysninger til brug for de periodiske regnskaber og selvangivelser, angivelser af moms, due diligence-ydelser, tilrådighedsstillelse af bearbejdet markedsdata, daglig administration af porteføljen, herunder bogholderi, markedsføring, prospektudarbejdelse m.v. På den anden side fastslår Skattestyrelsen, at den faktiske drift af ejendommen ikke er omfattet af forvaltningsbegrebet, fx huslejeopkrævninger, viceværtydelser, vedligehold m.v.

Selv om der endnu ikke foreligger noget endeligt styresignal fra Skattestyrelsens side, kan ejendomsforvaltere, der opfylder betingelserne i udkastet til styresignalet, søge moms tilbage for tidligere perioder. Dette vil særligt være relevant for forvaltning af ejendomsselskaber, der har investeret i boligudlejningsejendomme, da disse selskaber har været begrænset i deres momsfradragsret og har dermed ikke kunnet fratrække momsen på selskabsadministration.

Krav på tilbagebetalinger for tidligere år forælder løbende. Mens Skattestyrelsen overvejer situationen, er det derfor vigtigt at få opgjort og indsendt et potentielt krav, således at den løbende forældelse afbrydes.

Kontakt

Peter K. Svendsen, tlf. 2529 3545

 

Kontakt os

Ønsker du yderligere information, er du altid velkommen til at kontakte os.

Connect with us

Gå i dialog med os via vores sociale medier, nyhedsbreve eller webcasts.