Real Estate, Hospitality & Construction

  • Share

Nyhedsarkiv 2016


 

Moms på fast ejendom - Et skridt frem og to tilbage
Siden sidste udgivelse i februar 2016, hvor Landskatterettens afgørelse gjorde op med SKATs hidtidige praksis, har der været en række afgørelser fra Skatterådet, der viser, at SKAT, efter vores opfattelse, fortsat skaber usikkerhed med sin praksis vedrørende moms ved køb og salg af fast ejendom.
(23. juni 2016)


Har Højesteret fjernet muligheden for anvendelse af +/- 15 %-reglen?
Nej - men anvendelsesområdet er indsnævret, og generel påpasselighed bør udvises ved overdragelse af fast ejendom inden for familien.
(23. juni 2016)


Klage over 2015-vurderingen - og genudsendelse af 2014-vurderingen  
Deadline for påklage af 2015-vurderingen - udsendt i marts 2016 - er 1. juli 2016 og kommer således tættere og tættere på. 
(23. juni 2016)


Engrosmodellen - fakturering af elforbrug til momsregistrerede lejere  
Samtidig med engrosmodellens ikrafttræden 1. april 2016 er der indført nye krav ved fakturering af elektricitet og elafgift. Det er vigtigt, at udlejere, der leverer elektricitet, er opmærksomme herpå. 
(23. juni 2016)


Er Statsrevisorernes kritik af Transport- og Bygningsministeriet et argument for OPP?  
Transport- og Bygningsministeriet har på statens vegne deltaget i forberedelserne af Aarhus Letbane. Statsrevisorerne rejst har rejst en skarp kritik af deltagelsen, som bl.a. går på organiseringen af projektet. Denne artikel ser nærmere på, hvorvidt principperne fra OPP-projekter ville kunne have imødekommet en del af kritikken.   
(23. juni 2016)


SKAT har igangsat momskontrol på udvalgte virksomheder, der handler med fast ejendom  
Vi er blevet bekendt med, at SKAT har udtaget en række virksomheder til kontrol med henblik på at sikre, at virksomhederne efterlever reglerne for salgsmoms og momsfradrag ved handel med fast ejendom. Kontrollen sker med baggrund i ændringen af momsloven, der med virkning fra 1. januar 2011 gjorde virksomheders salg af byggegrunde og nye bygninger momspligtige. 
(23. juni 2016)


OECD BEPS - også relevant for den internationale ejendomsinvestor
Med ønsket om at begrænse aggressiv international skatteplanlægning har OECD igangsat BEPS-projektet. Selv simple investeringsstrukturer kan blive påvirket af de nye internationale skatteregler, der er et resultat af projektet.
(4. februar 2016)


Vejledning om reglerne for de obligatoriske ind- og fraflytningssyn 
Med den nye lejelov, som trådte i kraft 1. juli 2015, er det blevet obligatorisk for udlejere af mere end en beboelseslejlighed at indkalde til ind- og fraflytningssyn samt at udarbejde fraflytningsrapport i forbindelse hermed. 
(4. februar 2016)


Udlejere er forpligtet til at udarbejde vedligeholdelsesplan inden 1. juli 2016
Der er kommet nye regler om pligt til udarbejdelse af vedligeholdelsesplaner. Den netop udstedte bekendtgørelse om de nye regler for vedligeholdelsesplaner trådte i kraft 13. januar 2016. Samtidigt er der udgivet en vejledning om reglerne.
(4. februar 2016)


Dækningsafgift eller ej - tag ikke et nej for et nej
Pålægning af dækningsafgift på erhvervsejendomme er genstand for en lang række prøvelser ved de administrative instanser og domstolene. Sagerne skyldes primært dækningsafgiftens økonomiske betydning - både for det offentlige og ejendommenes ejere.
(4. februar 2016)


Moms på fast ejendom 
Landskatteretten har i en nylig afgørelse vurderet, hvorvidt salget af en eksisterende ejendom, der skulle nedrives, skulle anses for et salg af en byggegrund. Afgørelsen understreger, at salg af fast ejendom med opførte bygninger ikke kan karakteriseres som salg af en byggegrund, selv om køber har planlagt at nedrive bygningerne.
(3. februar 2016)


Pas på, når regninger i første omgang afholdes af ejerforening eller lignende - fradagsretten er på spil! 
En kunde mistede fradragsretten for moms for sin andel af arbejder på en bygnings facade og tag, da brutto-håndværkerregningen var stilet til ejerforeningen. 
(3. februar 2016)


Nyheder om tinglysningsafgift - om manglende sommerhuserklæringer, "fejlagtig identifikation", og om værnsreglerne for "Anden ejendom"
Landsskatteretten har hen over efteråret truffet et par baske afgørelser, der viser, at der er meget lidt rum for ekspeditionsfejl og misforståelser hos anmelderen. Da honoraret for at foretage tinglysninger typisk er ganske lille, er det vigtigt at holde tungen lige i munden. 
(3. februar 2016)


 

Kontakt os

Ønsker du yderligere information, er du altid velkommen til at kontakte os.

Connect with us

Gå i dialog med os via vores sociale medier, nyhedsbreve eller webcasts.

Vi holder dig opdateret