RegnskabsNyt

April 2019

 • Share

RegnskabsNyt holder dig ajour med væsentlig ny lovgivning, nye standarder og praksis inden for årsregnskabsloven, IFRS, revision og selskabsret samt vores aktuelle publikationer og begivenheder.


Indhold i denne udgave:

 • Slut med iværksætterselskaber (IVS'er)
  Folketinget har den 9. april 2019 vedtaget et lovforslag, som medfører, at det ikke længere er muligt at stifte nye iværksætterselskaber. Det er derfor tanken, at alle eksisterende IVS'er inden for en 2-års periode skal omregistreres til anpartsselskaber. I ændringsloven er minimumskapitalkravet til anpartsselskabers selskabskapital samtidig nedsat fra 50.000 kr. til 40.000 kr. for blandt andet at tilgodese iværksætteres mulighed for at etablere sig i selskabsform.
 • Indre værdi - en metode med masser af udfordringer - opdateret temaartikel nr. 12
  Lovens regler for virksomhedssammenslutninger er ændret, så der nu er høj grad af overensstemmelse med kravene i IFRS 3 Business Combinations. Dette har indflydelse på fortolkningen af, hvordan indre værdis metode skal håndteres. Bliv klogere på, hvilken indflydelse ændringerne har haft. Alle virksomheder, der anvender indre værdis metode, skal foretage et eller flere valg af regnskabspraksis. 
 • EY's internationale illustrative IFRS-delårsregnskab 2019 er offentliggjort
  Vi har netop offentliggjort vores internationale illustrative IFRS-delårsregnskab, Good Group Limited. Good Group (International) Limited er et illustrativt eksempel på et IFRS-delårsregnskab for delårsperioder, der slutter 30. juni 2019. Publikationen illustrerer blandt andet, hvordan IFRS 16 Leases kan implementeres, dels hvis IFRS 16 implementeres med fuld retrospektiv metode, og dels – i et appendiks til publikationen – hvis IFRS 16 implementeres ved brug af den modificerede retrospektive metode.
 • Større transparens med børsnoterede virksomheder
  Folketinget har den 4. april 2019 vedtaget lovforslag L157, der implementerer det såkaldte aktionærrettighedsdirektiv og medfører en række ændringer for børsnoterede virksomheder. Blandt andet krav om, at virksomhederne skal udarbejde og offentliggøre en vederlagspolitik og en årlig vederlagsrapport. Samtidig stilles der krav om, at væsentlige transaktioner mellem selskabet og dets nærtstående parter godkendes af selskabets øverste ledelsesorgan, inden transaktionen gennemføres.
 • Har du helt styr på konsekvenserne af den nye ferielov?
  Som formentlig allerede bekendt medfører den nye ferielov behov for en række tilpasninger og ændringer af de administrative rutiner, herunder for måden at opgøre den regnskabsmæssige feriepengeforpligtelse på. Processen med omlægning til et nyt ferieår er allerede gået i gang fra og med 1. januar 2019, og den 1. september 2019 påbegyndes perioden, hvor der opspares til ferielovens indefrysningsordning. Dertil kommer, at virksomheder selv skal have styr på, hvordan ekstra ferieuger eller feriefridagsordninger, ud over de lovmæssige 5 ferieuger, eventuelt skal videreføres i samordning med den nye ferielov.

  Vi henviser til temaartikel nr. 13, hvor vi giver vores anbefalinger til, hvordan en række af ferielovens udfordringer kan løses.
 • Resultater fra Finanstilsynets og Erhvervsstyrelsens regnskabskontrol 2018
  Finanstilsynet har den 29. marts 2019 offentliggjort den årlige redegørelse for regnskabskontrollen med de børsnoterede virksomheder. Redegørelsen indeholder, ud over statistik vedrørende de kontrollerede års- og delårsrapporter, også en oplistning af de konstaterede fejl, der kan være til inspiration for IFRS-aflæggere, men også for ÅRL-aflæggere. En stor del af de konstaterede fejl handler om investeringsejendomme, men også på en række andre forskellige områder er der konstateret fejl. 
 • Aktuelle seminarer