RegnskabsNyt

December 2017

 • Share

RegnskabsNyt holder dig ajour med væsentlig ny lovgivning, nye standarder og praksis inden for årsregnskabsloven, IFRS, revision og selskabsret samt vores aktuelle publikationer og begivenheder.


Indhold i denne udgave:

 • En tredjedel af alle registreringspligtige mangler fortsat at registrere deres reelle ejere 
  Virksomheder, foreninger og fonde m.v. skulle senest pr. 1. december 2017 i tillæg til tidligere registrering af deres legale ejere også registrere deres reelle ejere. En tredjedel af alle registreringspligtige, svarende til ca. 100.000, har fortsat ikke registreret deres reelle ejere. Der er dels risiko for bøder til virksomheden, og dels risiko for at revisor er nødsaget til at anføre et fremhævet forhold i revisionspåtegningen for manglende overholdelse af selskabslovens krav. 
 • Opdateringer til den danske illustrative IFRS-årsrapport
  Note 1 om ændring af anvendt regnskabspraksis for 2017 og note 43 om ny regnskabsregulering i vores illustrative IFRS-årsrapport for 2017 er i et notat opdateret med IFRS-standarder og fortolkningsbidrag, der er udsendt frem til og med 10. december 2017. Derudover er der særligt opdateringer til oplysninger om IFRS 15.
 • IFRS 16 er nu godkendt til anvendelse i EU  
  IFRS 16, der regulerer den regnskabsmæssige behandling af leasing, og som afløser den gældende IAS 17, er nu godkendt i EU. Standarden ændrer den regnskabsmæssige behandling for de leasingkontrakter, der i dag behandles som operationelle leasingaftaler og træder i kraft for regnskabsår, der starter 1. januar 2019 med mulighed for førtidsimplementering.
 • Opdaterede anbefalinger for god selskabsledelse  
  Komitéen for god Selskabsledelse har netop udsendt reviderede anbefalinger for god selskabsledelse. Der er tilføjet to nye anbefalinger samt foretaget enkelte præciseringer af de eksisterende anbefalinger. Derudover er der foretaget en række redaktionelle ændringer. De reviderede anbefalinger gælder for regnskabsår, der starter 1. januar 2018 eller senere. Komitéen for god Selskabsledelse forventer at redigere anbefalingerne igen i 2019, hvor aktionærrettighedsdirektivet skal være implementeret i dansk ret.
 • Præcisering af reglerne for afrapportering om god fondsledelse  
  Erhvervsdrivende fonde skal være opmærksomme på, at der ved offentliggørelse af redegørelsen for god fondsledelse skal afrapporteres på alle 16 anbefalinger, uanset om anbefalingerne følges eller ikke.
 • Ny ferielov på vej - får betydning for opgørelsen af feriepengeforpligtelser  
  Den nye ferielov vil få betydning for opgørelsen af feriepengeforpligtelser. Selvom der endnu ikke er udarbejdet et lovforslag, har vi skitseret de overordnede ændringer, som den nye ferielov forventes at få.
 • Høringsudkast til lov om ændring af selskabsloven m.fl.
  Erhvervsstyrelsen har udsendt et høringsudkast om ændring af selskabsloven m.fl. Lovforslaget tager afsæt i tidligere aftale om erhvervs- og iværksætterinitiativer mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre. Formålet er at gennemføre en række konkrete tiltag, der skal forbedre rammevilkårene for at drive virksomhed i Danmark.

  Lovforslaget indeholder bl.a. forslag til nedsættelse af kapitalkravet i aktieselskaber. Høringsfristen er 17. januar 2018, og ændringsloven forventes at træde i kraft 1. juli 2018.
 • Væsentlige ændringer på vej for andelsboliger  
  En ændring af andelsboligloven stiller væsentlig større krav om ansvarlighed til alle involverede. Ansvarlighed kræves både i forhold til drift, finansiering og værdiansættelse af andelsboliger.
 • US Tax Reform kan påvirke din årsrapport allerede i 2017  
  Skattereformen kan få væsentlige skattemæssige, regnskabsmæssige og forretningsmæssige konsekvenser for danske multinationale virksomheder med aktiviteter i USA - allerede i 2017.
 • Aktuelle seminarer