RegnskabsNyt

Juni 2017

 • Share

RegnskabsNyt holder dig ajour med væsentlig ny lovgivning, nye standarder og praksis inden for årsregnskabsloven, IFRS, revision og selskabsret samt vores aktuelle publikationer og begivenheder.


Indhold i denne udgave:

De ændrede regler for virksomhedssammenslutninger og koncernregnskabsudarbejdelse i loven og den kommende vejledning vil have afsmittende effekt på anvendelsen af indre værdis metode. Historisk har indre værdis metode i Danmark været betragtet som en one line-konsolideringsmetode, der ofte i praksis har medført, at koncernen og moderselskabet kunne præsentere ens resultater og egenkapital. Særligt ved anvendelse af indre værdis metode for kapitalandele i dattervirksomheder i moderselskabsregnskabet synes der dog på en lang række områder at være et opbrud med denne synsvinkel.

 • EY's anbefalinger i forhold til anvendelsen af indre værdis metode
  En vejledning om virksomhedssammenslutninger fra Erhvervsstyrelsen foreligger fortsat ikke og efterlader regnskabsaflæggere uden regulering på en række områder.

  EY udsendte i februar 2017 i temaartikel nr. 11 om årsregnskabsloven 2016 anbefalinger til, hvordan en række udfordringer i relation til virksomhedssammenslutninger og visse koncernforhold regnskabsmæssigt kunne behandles, indtil Erhvervsstyrelsens vejledning foreligger.

  EY har udarbejdet en ny temaartikel om udfordringerne ved anvendelse af indre værdis metode, hvor vi giver vores anbefalinger til, hvordan visse udfordringer regnskabsmæssigt bør behandles.
 • Opdateret IFRS-årsrapportmodel 2017
  Vi har nu opdateret EY's danske illustrative IFRS-årsrapportmodel 2017, som er et vigtigt værktøj til at give overblik over og sikre overholdelse af gældende IFRS-krav og de yderligere danske krav til årsrapporter for børsnoterede selskaber. 
 • Har du registreret dine reelle ejere?  
  Virksomheder og fonde skal registrere oplysninger om deres reelle ejere hos Erhvervsstyrelsen. Man skal derfor allerede nu skal i gang med det omfattende arbejde, det kan være at indsamle oplysninger om de reelle ejere, så de kan blive registreret inden fristen 1. december 2017.
 • Nye krav i aktionærrettighedsdirektivet  
  Ændringer til aktionærrettighedsdirektivet er nu vedtaget af EU. Formålet er at øge niveauet for gennemsigtighed mellem selskaber og investorer samt at øge den enkelte aktionærs mulighed for at udøve indflydelse gennem aktivt ejerskab.

  Det betyder bl.a. en række nye krav til offentliggørelse af oplysninger om aflønning til ledelsen og væsentlige transaktioner med nærtstående parter. De nye krav gælder for børsnoterede selskaber og skal være implementeret i dansk lovgivning senest den 10. juni 2019.
 • Ændringer til indsendelsesbekendtgørelsen
  Processen for omgørelse af årsrapporter ændres fra 1. januar 2018, så det fremover vil være virksomheden selv, der skal tage stilling til, om en omgørelse er i regnskabsbrugerens interesse. Herudover skal der ske en særskilt opmærkning af enkelte dele af årsrapporten.
 • Drives din andelsboligforening på forsvarlig vis?  
  En regeringsnedsat arbejdsgruppe har udarbejdet 13 anbefalinger vedrørende andelsboligforeninger. Anbefalingerne kan fremover være med til at sikre en ansvarlig drift af danske andelsboligforeninger - hvis de gennemføres. 
 • Aktuelle seminarer