RegnskabsNyt

Maj 2019

 • Share

RegnskabsNyt holder dig ajour med væsentlig ny lovgivning, nye standarder og praksis inden for årsregnskabsloven, IFRS, revision og selskabsret samt vores aktuelle publikationer og begivenheder.


Indhold i denne udgave:

 • Indberet virksomhedens årsrapport til tiden
  Hvis din virksomhed har kalenderåret som regnskabsår, er fristen for indberetning af årsrapporten den 31. maj 2019. Overskrides denne frist, kan det medføre afgifter til medlemmerne af ledelsen og i værste fald tvangsopløsning af virksomheden. For iværksætterselskaber er der i år en særlig grund til at være opmærksom på overholdelse af indberetningskravene.
 • Opstramning af kravene til registrering for reelle ejere
  Folketinget har den 2. maj 2019 vedtaget en ændringslov, som medfører en opstramning af kravene til registrering af virksomhedens reelle ejere og medfører bl.a. krav om, at alle ejere af virksomheder pålægges pligt til at forsyne virksomheden, de har ejerandele i, med oplysninger om deres ejerskab.

  Samtidig er det præciseret, at virksomheder og erhvervsdrivende fonde og foreninger mindst én gang årligt har pligt til at sikre, at de registrerede oplysninger om reelle ejere er korrekte og opdaterede. Resultaterne af den årlige undersøgelse skal fremlægges på det årlige møde, hvor årsrapporten godkendes af det relevante ledelsesorgan.

  Herudover indføres der mulighed for, at Erhvervsstyrelsen kan tvangsopløse eller slette virksomheder og erhvervsdrivende fonde på grund af mangelfuld registrering af reelle ejere, hvis en virksomhed ikke opbevarer lovpligtig dokumentation eller hvis dokumentationen er mangelfuld.

  Lovændringerne træder i kraft den 10. januar 2020, dog sådan at de nye muligheder for tvangsopløsning træder i kraft allerede den 1. juli 2019.
 • Forslag til midlertidige lempelser til sikringsbestemmelserne i IFRS
  Den igangværende implementering af "The Interest Rate Benchmark Reform", der anbefaler nuværende referencerenter erstattet med transaktionsbaserede næsten risikofrie referencerenter på de finansielle markeder, har givet usikkerhed om de afledte regnskabsmæssige konsekvenser, herunder særligt vedrørende overholdelse af sikringsbestemmelserne i IFRS 9 og IAS 39 i perioden indtil implementeringen er tilendebragt. For at imødekomme denne usikkerhed har IASB udsendt høringsudkast om forslag til midlertidige lempelser til sikringsbestemmelserne i IFRS 9 og IAS 39
 • Aktuelle seminarer